Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

7/2013 Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2013
Ozolnieki 2013.gada 13.augusts

Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām
un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā

APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2013.gada 13.augusta lēmumu (prot. Nr.10)

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldībai piederoša, piekrītoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas (turpmāk – zemesgabals) nomas maksas apmēru, nomas līguma termiņu, nomas pieteikuma iesniegšanas kārtību, lēmuma par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām pieņemšanas kārtību un līguma noslēgšanas kārtību.
2. Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldības iestādes, kas vēlas nomāt vai nomā neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu.

II. Nomas maksas apmērs un līguma termiņš

3. Zemesgabala nomas bez apbūves tiesībām maksa gadā ir:
3.1. zemesgabalam platībā līdz vienam hektāram lauku apvidos, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, kura platība nepārsniedz 1 ha, kā arī mazdārziņu vai sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 euro;
3.2. pārējos gadījumos – Ozolnieku novada domes lēmumā noteiktā apmērā, bet ne mazāk kā 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Dome nomas maksu katrā atsevišķā gadījumā nosaka, ņemot vērā zemesgabala platību, konfigurāciju, atrašanās vietu un citus zemesgabalu raksturojošus apstākļus.
4. Papildus 3.punktā noteiktajai nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
5. Zemesgabala nomas līguma termiņš ir:
5.1. pieci gadi ar tiesībām pagarināt – 3.1.punktā minētajiem zemesgabaliem, ja vien zemes nomnieks nevēlas slēgt zemesgabala nomas līgumu uz īsāku termiņu;
5.2. pārējos gadījumos zemesgabala nomas līgums noslēdzams atbilstoši Ozolnieku novada domes lēmumam.

III. Pieteikumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

6. Informāciju par pašvaldības neapbūvētiem zemesgabaliem tiek izlikta Ozolnieku novada domes ēkā un ievietota pašvaldības mājas lapā vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms lēmuma pieņemšanas par zemesgabala iznomāšanu. Informācija netiek publiskota, ja tiek iznomāti zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam, un zemesgabali, kuri ir starpgabali.
7. Persona, kura vēlas uzsākt zemesgabala nomāšanu, iesniedz Ozolnieku šādus dokumentus:
7.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī, ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
7.2. juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemes¬gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība.
8. Saistošo noteikumu 3.1.punktā minētajos gadījumos Lēmumu par zemesgabala iznomāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldības vārdā pieņem Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks vai attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs.
9. Saistošo noteikumu 3.2.punktā minētajos gadījumos lēmumu par zemesgabala iznomāšanu pieņem Ozolnieku novada dome.

IV. Nomas līguma noslēgšana

10. Ja uz vienu zemesgabalu pieteikušās vairākas personas, pašvaldības izsoles komisija pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināto izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā rīko zemesgabala nomas tiesību izsoli. Solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 3.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
11. Zemesgabala nomas līgums noslēdzams viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad ir pieņemts lēmums par zemesgabala iznomāšanu. Minētā termiņa neievērošanas gadījumā nomnieka izvēlei normatīvajos aktos noteiktās darbības tiek veiktas atkārtoti.
12. Zemesgabala nomas līgumu pašvaldības vārdā noslēdz Ozolnieku novada domes izpilddirektors.

V. Noslēguma jautājumi

13. Pārtraucot zemesgabala nomas līgumu, nomniekam netiek paredzēta kompensācija par stādījumiem, kā arī par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies, apsaimniekojot zemesgabalu. Pārtraucot zemesgabala nomas līgumu, nomniekam zemesgabals jāsakārto, pagaidu būves jādemontē un jānovāc.
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2013.gada 15.janvāra lēmums Nr.14 „Par pašvaldības zemju iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību vajadzībām".
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                  P.Veļeckis

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.__
„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām
un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu" 18.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt par tai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu lielāku par 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
Noteikumos noteiktās zemes nomas maksas segs tās administrēšanai nepieciešamos izdevumus.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek reglamentēts pašvaldībai piederoša, piekrītoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomas maksas apmērs, nomas līguma termiņi, nomas pieteikuma iesniegšanas kārtība, lēmuma par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām pieņemšanas kārtība un līguma noslēgšanas kārtība.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu No saņemtajām nomas maksām prognozējams pašvaldības budžeta palielinājums, no kā būs iespējams segt arī neiznomāto pašvaldības zemesgabalu administrēšanas un apsaimniekošanas izdevumus.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldības iestādes, kas vēlas nomāt vai nomā bez apbūves tiesībām neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                      Pēteris Veļeckis

 

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 32/2013 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2013.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā""

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs