Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

3/2013 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem Ozolnieku novada iedzīvotājiem 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Apstiprināti Ozolnieku novada domes
2013.gada 29.aprīļa ārkārtas sēdē,
protokols Nr.5.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2013
„Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem Ozolnieku
novada iedzīvotājiem 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta
otro daļu un likuma  "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pabalsta piešķiršanas kārtību un personas, kas ir tiesīgas saņemt pabalstu.

2. Pabalsts tiek piešķirts ārkārtas situācijā privātpersonu īpašumā vai lietošanā esošu dzīvojamo māju (turpmāk – dzīvojamā telpa) daļējai atjaunošanai, ja dzīvojamā telpa ir bojāta 2013.gada pavasara plūdu rezultātā un pilnvērtīgi netiek nodrošinātas personas pamatvajadzības pēc mājokļa.

3. Pabalsts tiek piešķirts personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta dzīvojamajā telpā Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā. Ja dzīvojamajā telpā dzīvesvieta ir deklarēta vairāk kā vienai personai, pabalsts tiek piešķirts vienai personai.

4. Pabalsts tiek piešķirts personas īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā esošas dzīvojamās mājas (turpmāk – dzīvojamā telpa) daļējai atjaunošanai, ja dzīvojamajā mājā ir deklarēta personas dzīvesvieta.

5. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 500 (pieci simti lati).

6. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās pilnvarots pārstāvis līdz 2013.gada 15.maijam Ozolnieku novada sociālajā dienestā iesniedz šādus dokumentus:
6.1. rakstisks iesniegumu, kurā norāda pabalsta saņēmēja bankas konta numuru.
6.2. dokumentu kopijas, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt pabalstu atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktā noteiktajam. Ja pabalstu lūdz persona, kuras lietošanā ir dzīvojamā telpa, tā iesniedz dzīvojamās telpas īpašnieka parakstītu piekrišanu, ka personai tiek piešķirts pabalsts;
6.3. personas apliecinājumu, ka par dzīvojamo telpu netiks izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība;

7. Sociālais dienests pabalsta pieprasījumam pievieno pašvaldības speciāli izveidotās komisijas sastādītu apsekošanas aktu par zaudējumiem privātīpašumā esošajiem īpašumiem.

8. Sociālais dienests trīs darba dienu laikā izvērtē saņemtos, saistošo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus un ¬¬trīs dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

9. Pašvaldības grāmatvedība izmaksā pabalstu piecu dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu spēkā stāšanās, pārskaitot pabalsta saņēmējam uz bankas kontu, kas ir norādīts iesniegumā.

10. Persona, kura pieprasa šajos noteikumos minēto pabalstu, nav tiesīga pieprasīt Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 „Par Ozolnieku novada sociālajiem pabalstiem" noteikto pabalstu ārkārtas situācijā.

11. Sociālā dienesta lēmumu Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā var pārsūdzēt Ozolnieku novada domē.

12.Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.


Novada domes priekšsēdētājs                                                                                      M.Ainārs

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs