Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

9/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2015.gadā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2014.gada 14.oktobra sēdes lēmumu Nr.6
(protokols Nr.10)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.9/2014
„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2015.gadā"

 

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 45.pantu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
3.panta pirmās daļas ievaddaļu, 1.4, 1.6 daļu, 9.panta otro daļu
un Pārejas noteikumu 58., 59.punktu


1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. sagruvusi būve - būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
2.2. vidi degradējoša būve - daļēji apdzīvota, neapdzīvotā vai saimnieciskajai darbībai neizmantota būve (tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekti), kurā netiek ievērotas būves uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukts iesāktais būvniecības process, kā arī būve, kura īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē novada ainavu;
2.3. cilvēku drošību apdraudoša būve - būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju un/vai ir
atklātas ailas (tai skaitā būve, kura ir pamesta būvniecības stadijā), kura nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un tajā ir nedrošas konstrukcijas un/vai apdares elementi, kuri var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;
2.4. ēkai vai būvei piekritīga zeme – zemes vienība, uz kuras atrodas ēka vai būve.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši Noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
4. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.
5. Būves, kas klasificētas kā sagruvušas, vidi degradējošas vai cilvēku drošību apdraudošas, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% (trīs procentu) apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības sekojošā kārtībā:
5.1. paaugstinātās likmes piemērošanas pamats ir Ozolnieku novada būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
5.2. maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvuša vai cilvēka drošību apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts;
5.3. paaugstināto likmi piemēro, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā;
5.4. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par būvi tiek veikts, sākot ar nākamo mēnesi pēc Ozolnieku novada būvvaldes lēmuma par Noteikumu 4.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
6. Būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% (trīs procentu) apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš tiek noteikts 7 (septiņi) gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ozolnieku avīze" un tie ir piemērojami nekustamā īpašuma maksājumu paziņojumu sagatavošanai par 2015.gadu.

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                          Pēteris Veļeckis

 

 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2014
"Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2015.gadā" paskaidrojuma raksts


 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri   jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Ozolnieku novada   administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu īstenojot pašvaldībai   deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un   attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā.

Saistošie   noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma   nodokli" 1.panta otrās daļas 9.1punktu ,3.panta 1.4 1.6 daļu, 9.panta otro daļu un Pārejas   noteikumu 58.,59.punktu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie   noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā   2015.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju   palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetri (izņemot garāžas), un vidi   degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, un būves,   kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu   veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas   paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   pašvaldības budžetu

Skaitliski   aprēķināt saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu būs iespējams   tikai pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 2015.gadam saņemšanas no   nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas, bet nav plānota   pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības   mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums –   ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir   šāds īpašums: dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,   un tiem, kuru īpašumā ir vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību   apdraudošas būves, un būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos   noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un   maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem   veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

6.

Informācija par konsultācijām ar   privātpersonām

Nav attiecināms

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                       P. Veļeckis

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs