Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

4/2015 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 13.decembra sēdes lēmumu Nr.4 (prot. 14)

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2015.gada 09.jūnija sēdes lēmumu Nr.__
(protokols Nr.7)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2015
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā"

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo, ceturto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - Nodoklis) atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Ozolnieku novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām un būvēm.

1.2. Nodokļa atvieglojumu saņēmēji ir Ozolnieku novadā deklarētas fiziskas personas un juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Ozolnieku novadā, un kas ir Nodokļa maksātāji.

1.3. Nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja:
1.3.1. Nodokļa maksātājam ir Ozolnieku novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parāds par iepriekšējiem taksācijas gadiem vai nomas maksas parāds par nomātu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumu;
1.3.2. Nodokļa maksātājs Ozolnieku novada teritorijā esošo nekustamo īpašumu vai tā daļu ir iznomājis (neattiecas uz Noteikumu 2.2.1.punktā minēto Nodokļu atvieglojumu).

1.4. Ja Nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumu uz vairāku Noteikumos paredzētu nosacījumu pamata, Nodokļa atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

2.1. Papildus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktiem Nodokļa atvieglojumiem sekojošām Nodokļa maksātāju kategorijām piešķirami sekojoši atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās Nodokļa summas par nekustamo īpašumu (vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju (bez zemes), vai dzīvokļa īpašumu), kas ir Nodokļa maksātāja deklarētā dzīves vieta, un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība:

Nodokļa maksātāju   kategorijas

Nodokļa atvieglojuma   apmērs

2.1.1. pirmās un otrās grupas invalīdi, kuriem nav   I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru   kabineta noteikto minimālo darba algu

70%

2.1.2. pensionāri, kuriem nav I šķiras likumisko   mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto   minimālo darba algu

50%

2.1.3. Černobiļas AES avārijas seku likvidētāji,   Afganistānas kara dalībnieki un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki

50%

2.1.4. fiziskās personas, kurām uz taksācijas gada   1.janvāri ir divi bērni vecumā līdz 18 gadiem, kuri ir deklarēti Nodokļa   objektā

25%

 

2.1.5. fiziskās personas, kuras pašas (vai kopā ar   laulāto), vai tās laulātais pilda aizbildņa vai audžuģimenes pienākumus

90%

 

 

 2.2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās Nodokļa summas piešķirami sekojošām Nodokļa maksātāju kategorijām par nekustamo īpašumu – zemi un ēkām:

 

Nodokļa maksātāju   kategorijas

Nodokļa atvieglojuma apmērs

2.2.1. Komersanti un saimnieciskās darbības   veicēji, kā arī viņu nomnieki (ja nomas līgumā ir noteikts nomnieka pienākums   maksāt Nodokli) – par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas tiek izmantots vai   iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai - pakalpojumu sniegšanai   iedzīvotājiem sporta, kultūras, veselības aprūpes vai izglītības jomā -

50%

2.2.2. Komersanti, saimnieciskās darbības veicēji   un fiziskās personas, kuras divus gadus pirms taksācijas gada no saviem   finanšu līdzekļiem investējuši Ozolnieku novada pašvaldības infrastruktūras   sakārtošanā, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību:

2.2.2.1. ieguldījums no EUR 1500 līdz EUR 4500,   taksācijas gadā -

2.2.2.2. ieguldījums no EUR 4501 līdz EUR 7000, taksācijas   gadā –

2.2.2.3. ieguldījums no EUR 7001 līdz EUR 14000,   taksācijas gadā –

2.2.2.4. ieguldījums vairāk kā EUR 14001,   taksācijas gadā un divos nākamajos taksācijas gados –

 

 

 

 

25%

50%

70%

 

70%

2.2.3. Komersanti un saimnieciskās darbības   veicēji, kuri savā īpašumā iepriekšējā taksācijas gadā radījuši jaunas darba   vietas, kurās ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus pastāvīgi nodarbinājuši Ozolnieku   novada teritorijā deklarētas personas:

2.2.3.1. ja radītas ne mazāk kā 5 jaunas darba vietas -

 

2.2.3.2. ja radītas ne mazāk kā 10 jaunas darba   vietas –

 

2.2.3.3. ja radītas ne mazāk kā 20 jaunas darba   vietas –

 

 

 

 

 

25%, bet ne vairāk kā EUR   1200,00

50%, bet ne vairāk kā EUR 2400,00

90%, bet ne vairāk kā EUR   4800,00

2.2.4. Komersanti un saimnieciskās darbības   veicēji, kuri savā īpašumā iepriekšējā taksācijas gada vasaras sezonā ne   mazāk kā divas nedēļas nodarbinājuši izglītojamos, kas deklarēti Ozolnieku   novada teritorijā:

2.2.4.1. ja nodarbināti 3-5 izglītojamie -

 

2.2.4.2. ja nodarbināti vairāk kā 5 izglītojamie -

 

 

 

25%, bet ne vairāk kā EUR 300,00

50%, bet ne vairāk kā EUR 500,00

 2.3. Atvieglojumi 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā Nodokļa par attiecīgajām ēkām un būvēm piešķirami Nodokļa maksātājiem – Ozolnieku novada teritorijā esošas ēkas vai būves īpašniekiem, kuri to nodevuši ekspluatācijā - par nākamajiem 3 (trīs) taksācijas gadiem pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas.

2.4. Atvieglojumi 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās Nodokļa summas par attiecīgo dzīvokļa īpašumu piešķirami Nodokļa maksātājiem – Ozolnieku novada teritorijā esoša dzīvokļa īpašniekiem, kuri noformējuši zemesgrāmatā savas īpašumtiesības uz dzīvokļa īpašumam funkcionāli piesaistītā zemes gabala atbilstošām domājamām daļām - par nākamo taksācijas gadu pēc minēto īpašumtiesību noformēšanas zemesgrāmatā.

2.5 Atvieglojumi 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās Nodokļa summas piešķirami tiem Nodokļa maksātājiem, kas deklarēti citā pašvaldībā un iepriekš nav bijuši deklarēti Ozolnieku novadā, - par nākamajiem 2 (diviem) taksācijas gadiem pēc pamata dzīvesvietas deklarēšanas Ozolnieku novadā vai līdz brīdim, kad persona maina deklarēto dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

2.6. Maznodrošinātām personām par to periodu, kurā Nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, piešķirami atvieglojumi 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās Nodokļa summas par dzīvojamām mājām, to daļām, dzīvojamo māju palīgēkām un telpu grupām, kuru veids ir saistīts ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī šiem Nodokļa objektiem piekritīgo zemi. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2013.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015, kas stājas spējā 2017.gada 31.janvārī)

III. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

3.1. Nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta iesnieguma pamata, kas iesniegts Ozolnieku novada pašvaldībā līdz taksācijas gada 01.jūnijam.
3.2. Nodokļa atvieglojumu piešķir par taksācijas gadu, kurā iesniegts Nodokļa maksātāja iesniegums par Nodokļa atvieglojumu.
3.3. Lai saņemtu Nodokļa atvieglojumu, Noteikumu 2.1.punktā minētās personas iesniegumam pievieno:
3.3.1. apliecinājumu, ka nekustamais īpašums - Nodokļa objekts vai tā daļā netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
3.3.2. dokumentus, kas apliecina personas atbilstību Noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.
vai 2.1.5.punktā noteiktajam Nodokļa maksātāju kategorijām, ja attiecīgā informācija jau nav pašvaldības rīcībā un pašvaldībai nav iespējams to iegūt.
3.4. Lai saņemtu Nodokļa atvieglojumu, Noteikumu 2.2.punktā minētās personas iesniegumam pievieno:
3.4.1. dokumentus, kas apliecina personas atbilstību kādai no Noteikumu 2.2. minētajām Nodokļa maksātāju kategorijām;
3.4.2. ja Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts kā de minimis atbalsts - Komercdarbības atbalsta kontroles likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos norādītos dokumentus un informāciju.
3.5. Nepieciešamības gadījumā personai var tikt pieprasīti papildus dokumenti informācijas precizēšanai.
3.6. Lēmumu par Noteikumu 2.1., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. punktā noteikto nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas speciālists. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2013.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015, kas stājas spējā 2017.gada 31.janvārī)
3.7. Lēmumu par Noteikumu 2.2. punktā noteikto nodokļu atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ozolnieku novada dome. Saskaņā ar domes lēmumu Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
3.8. Lēmumu par atteikumu piešķirt Nodokļa atvieglojumu gadījumos, kad personas prasījums neatbilst Noteikumiem, pieņem Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas speciālists.
3.9. Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas speciālista lēmumu mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas var apstrīdēt Ozolnieku novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā.
3.10. Ozolnieku novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājumi

4.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolnieku avīze".
4.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada domes 2010.gada 09.februārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr.1/2010 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā".
4.3. Noteikumu 3.1.punktā norādītais iesniegums Nodokļa atvieglojumam par 2015.gadu iesniedzams līdz 2015.gada 1.septembrim.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                         Pēteris Veļeckis


Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā"

paskaidrojuma raksts

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”   14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo,   trešo un ceturto daļu, un nosaka kārtību, kādā tiek piemērota nekustamā īpašuma   nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Ozolnieku   novada administratīvajā teritorijā.

2.

Īss projekta satura izklāsts

   Saistošajos noteikumos tiek noteikts,   kāda Ozolnieku novadā ir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas   kārtība un nosacījumi, nosauktas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām   piešķirami nodokļa atvieglojumi un norādīts tām atbilstošo atvieglojumu apmērs   un termiņš.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   pašvaldības budžetu

Saistošie   noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa.   Izmaiņas uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti precizēt, jo tas   atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, pieprasot noteiktos nekustamā   īpašuma nodokļu atvieglojumus.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie   noteikumi paredz uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus   komersantiem, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem sporta, kultūras,   veselības aprūpes vai izglītības jomā, kas investējuši Ozolnieku novada   pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā, un kas nodarbina Ozolnieku novada   iedzīvotājus.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Personām, kuras atbilst saistošajos   noteikumos noteiktajām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju   kategorijām, jāiesniedz rakstisks iesniegums Ozolnieku novada pašvaldības   administrācijā, pievienojot saistošajos noteikumos norādītos dokumentus.

6.

Informācija par konsultācijām ar   privātpersonām

   Konsultācijas   nav notikušas.

 Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis

Saistošie noteikumi Nr.19/2016 - Grozījumi 2015.gada 9.jūnija Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā"

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs