Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

3/2015 „Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2015.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu Nr.__
(protokols Nr.4)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2015
„Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā"

Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā pašvaldība izvērtē koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā un publiskās apspriešanas procedūru, kā arī zaudējumu atlīdzības noteikšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, kurā tiek veikta koku ciršana Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.punktā noteiktajos gadījumos.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

3. Ārpus meža augošu koku ciršana, ja uz tiem attiecas normatīvajos aktos noteiktie ciršanas ierobežojumi, ir atļauta pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas Ozolnieku novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).
4. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Būvvaldē iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:
4.1. datus par koku ciršanas ierosinātāju: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);
4.2. zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adresi un kadastra apzīmējumu;
4.3. nocērtamo koku skaitu un sugu;
4.4. ciršanas pamatojumu (mērķi).
5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
5.1. zemesgabala īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.2. zemesgabala robežu plāna kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.3. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu koku ciršanai, ja koku ciršana paredzēta zemesgabalā, kas ietilpst dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajā daļā.

6. Būvvalde pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē koku ciršanas ieceres atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, nosacījumiem un kritērijiem, apseko nocērtamos kokus dabā, veic to fotofiksāciju un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai ārpus meža.
7. Atļauja koku ciršanai ir derīga vienu gadu no Būvvaldes lēmuma pieņemšanas dienas.
8. Būvvaldes lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivētu atteikumu var apstrīdēt Ozolnieku novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. Minētās komisijas lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

9. Publiskā apspriešana rīkojama, ja koku ciršana ārpus meža paredzēta publiski pieejamos objektos (parkos, skvēros un tamlīdzīgās labiekārtotās pašvaldībai piederošās teritorijās).
10. Publisko apspriešanas procedūru organizē un rīko Būvvalde.
11. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Ozolnieku novada interneta vietnē ozolnieki.lv, norādot informāciju par nocērtamiem kokiem, ciršanas mērķi, adresi, kurā plānots cirst kokus un publiskās apspriešanas sākuma datumu.
12. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 15 darba dienām.
13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.
14. Pēc publiskās apspriešanas pabeigšanas, Būvvalde apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem šo noteikumu 6.punktā noteikto lēmumu.
15. Ja koku ciršana paredzēta būvniecības projekta īstenošanai un notikusi būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūra, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu par koku ciršanu.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

16. Personai ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ciemu teritorijā, ko aprēķina Ministru kabineta 2012.gada 02.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 24. un 25.punktā noteiktajā kārtībā.
17. Ozolnieku novada pašvaldībā noteiktais zaudējumu aprēķināšanas koeficients par dabas daudzveidības samazināšanu ciemu teritorijā ir 1.
18. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka ciršanu iekasē, pamatojoties uz Būvvaldes sastādīto aktu.

V. Noslēguma jautājumi

19. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolnieku avīze".
20. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.2/2011 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā".

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis

 

 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2015
„Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā”
paskaidrojuma raksts

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Meža likuma 8.panta otrā daļa paredz, ka pašvaldība saistošajos   noteikumos nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu,   kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību par koku ciršanu   pilsētas un ciema teritorijā. Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu   Nr.309 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža” 22.punkts nosaka, ka saistošajos   noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pašvaldība nosaka koku ciršanas   izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai   nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

   Saistošajos noteikumos tiek noteikta   kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža Ozolnieku novada   administratīvajā teritorijā, institūcija, kura izsniedz atļaujas koku   ciršanai, publiskās apspriešanas kārtība, kā arī zaudējumu atlīdzības   aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   pašvaldības budžetu

Ņemot vērā,   ka Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Kārtība koku   ciršanai ārpus meža” noteiktajā kārtībā ir noteikts atlīdzības apmērs par   koku ciršanas rezultātā dabas daudzveidībai nodarītajiem zaudējumiem,   palielināsies ienākumi pašvaldības budžetā.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz   uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes   uz uzņēmējdarbības vidi nav.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Būvvaldes lēmumi ir apstrīdami   Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

6.

Informācija par konsultācijām ar   privātpersonām

   Nav   attiecināms.

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs P. Veļeckis

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs