Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

SPĒKĀ ar 2016.gada 1.maiju

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 08.marta sēdes lēmumu Nr.__
(protokols Nr.03)

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2016
„Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) daļu, 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība īsteno pašvaldības kompetenci izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības īstenošanai (turpmāk - licence).
2. Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību un lēmumu pieņemšanas kārtību par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikuma, licences termiņa pagarināšanu vai licences anulēšanu.
3. Saistošajos noteikumos noteikto interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu nodrošina Ozolnieku novada Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa).

II. Licences pieprasījumu iesniegšanas kārtība
4. Juridiskai personai licences saņemšanai jāiesniedz Ozolnieku novada Izglītības nodaļai šādi dokumenti:

4.1. pieteikums licences saņemšanai (1.pielikums), kurā norādīts licences pieteicēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi, kontaktpersonas vārds un uzvārds;
4.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, programmas īstenošanas plānu un plānoto rezultātu aprakstu;
4.3. nodokļu maksātāja apliecības kopija;
4.4. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību);
4.5. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
4.6. dokumenta kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai.
5. Fiziskai personai licences saņemšanai jāiesniedz Ozolnieku novada Izglītības nodaļai šādi dokumenti:

5.1. pieteikums licences saņemšanai (1.pielikums), kurā norādīts licences pieteicēja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, programmas īstenošanas plānu un plānoto rezultātu aprakstu;
5.3. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtā privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās nodokļu maksātāja apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
5.4. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību);
5.5. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
5.6. dokumenta kopiju, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
6. Lēmumus par licences izsniegšanu, licences termiņa pagarināšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu izskata Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Licencēšanas komisija), kuru izveido ar Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja rīkojumu.
7. Licencēšanas komisija:
7.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;
7.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem;
7.3. 15 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par:
7.3.1. licences izsniegšanu uz laiku no viena līdz diviem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas;
7.3.2. atteikumu izsniegt licenci;
7.3.3. papildus informācijas pieprasīšanu;
7.3.4. izsniegtās licences anulēšanu;
7.3.5. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/ vai pagarināšanu;
7.4. informē licences iesniedzēju par savu lēmumu rakstiskā veidā ne vēlāk kā piecu dienu laikā no attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas;
7.5. noformē un izsniedz licences (2.pielikums);
7.6. pēc nepieciešamības pieaicina savā darbā ekspertus;
7.7. apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā un publisko to pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv.
8. Licencēšanas komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci šādos gadījumos:
8.1. iesniegtie dokumenti vai tajos norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu prasībām;
8.2. licences pieprasītājs ir sniedzis nepatiesas ziņas;
8.3. licencējamā izglītības programma neatbilst interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem;
8.4. pēc papildus informācijas pieprasījuma nav iesniegti pieprasītā informācija vai dokumenti.
9. Licencēšanas komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:
9.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;
9.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
9.3. licences īpašnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, saņemot licenci;
9.4. tiek likvidēta juridiskā persona.
10. Licences anulēšanas gadījumā izglītības programmas īstenošana nekavējoties jāpārtrauc.
11. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par pieprasījuma izskatīšanu, Licencēšanas komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieprasītājam tiek nosūtīts paziņojums, kurā norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti, kas jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā.
12. Licencēšanas komisija ir tiesīga jebkurā laikā pārbaudīt programmas īstenošanu.
13. Pieteikumu licences termiņa pagarināšanai licences īpašnieks iesniedz Ozolnieku novada Izglītības nodaļā ne vēlāk ka 3 mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām, pievienojot iepriekš izsniegtās licences kopiju un šo noteikumu II.sadaļā minētos dokumentus.
14. Licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Ozolnieku novada domē, Stadiona ielā 10, Ozolnieki, LV-3018. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Licences saņemšana
15. Licenci tās pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai, kura uzrāda maksas par licences izsniegšanu maksājuma uzdevumu, izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
16. Maksa par licences izsniegšanu 10 dienu laikā no Licencēšanas komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita Ozolnieku novada pašvaldības norādītajā kontā šādā apmērā:
16.1. par licences izsniegšanu – EUR 10.00 (desmit euro);
16.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – EUR 5 (pieci euro).

V. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolnieku avīze".
18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu tiek atzīti par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada domes 2012.gada __.marta saistošie noteikumi Nr.4/2012 "Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas noteikumi.

 


Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                           P.Veļeckis


Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2016 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" "
paskaidrojuma raksts 

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” ir noteikta Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktā, 46.panta piektajā daļā un 47.panta trešajā daļā.

Līdz šim Ozolnieku novada pašvaldībā darbojās saistošie noteikumi Nr.4/2012 “Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas noteikumi” un nebija noteikta interešu izglītības  programmu licencēšanas kārtība.

2.

Īss projekta satura izklāsts

     Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai Ozolnieku novada pašvaldībā, kā arī noteikta maksa par licences izsniegšanu un pagarināšanu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās. Nav nepieciešamas jaunas institūcijas un jaunas darba vietas.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu piemērošana būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Saistošajos noteikumos ir precizēta kārtība, kādā personas Ozolnieku novadā var saņemt licenci pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmai.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

   Konsultācijas nav notikušas.

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs