Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

7/2016 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 SPĒKĀ ar 2016.gada 1.maiju

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu Nr.11
(protokols Nr.4)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2016
„Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam"

Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana no 2016. gada līdz 2018.gadam laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Lielupes baseinā no abiem krastiem posmā no Staļģenes (Emburgas tilta) augšup pret straumi līdz Bauskas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežai.
2. Licencētā makšķerēšana Lielupes baseinā Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Lielupes baseinā tiek organizēta saskaņā ar biedrības "Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība" izstrādāto un saskaņoto nolikumu "Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2016.-2018.gadam" (pielikumā).
3. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolnieku avīze".

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                                Pēteris Veļeckis


Pielikums - nolikums "Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2016.-2018.gadam".

Karte (PDF)

 

 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2016 "Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam"
paskaidrojuma raksts

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta piektajai daļai, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Biedrība “Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” ir izstrādājusi un saskaņojusi nolikumu “Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2016.-2018.gadam”.

2.

Īss projekta satura izklāsts

     Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta kārtība, kādā veicama licencētā makšķerēšana Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā Lielupes baseinā no 1.aprīļa līdz 16.maijam.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

       Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas, savukārt biedrība “Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” Ozolnieku novada pašvaldībai iesniedz atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaitu, ieņēmumiem un lomiem.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

   Konsultācijas nav notikušas.

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                                                            P. Veļeckis

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs