Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Nr.8/2016 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

SPĒKĀ ar 2016.gada 1.jūniju

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu Nr.12
(protokols Nr.04)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2016
„Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā"


Izdoti saskaņā ar
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo un trešo daļu


I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās un kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs.
1.2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās vai saskaņot alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs.

II. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās

2.1. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt komersanti, kuri saņēmuši vienreizēju pašvaldības atļauju (turpmāk - Atļauja).
2.2. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība ir atļauta izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā, nedrīkst pārsniegt 15 procentus.
2.3. Tiesības saņemt Atļauju ir komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
2.4. Atļaujas saņemšanai komersantam jāiesniedz šādi dokumenti:
2.4.1. iesniegums (pielikums Nr.1),
2.4.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);
2.4.3. saskaņojumu ar pasākumu rīkotāju.
2.5. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju pieņem Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
2.6. Atļauju (pielikums Nr.2) izsniedz pēc Ozolnieku novada pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas.
2.7. Atļauju atsaka izsniegt, ja:
2.7.1. komersants nav iesniedzis Noteikumu 2.4.punktā minētos dokumentus;
2.7.2. Atļaujas saņemšanai iesniegtas nepatiesas ziņas.
2.8. Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto atļauju, ja Atļaujas saņēmējam tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās, tai skaitā netiek ievēroti Noteikumu 2.2.punkta nosacījumi.
2.9. Lēmums par Atļaujas anulēšanu nekavējoties rakstveidā tiek paziņots Atļaujas saņēmējam. Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās netiek atmaksāta.

III. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas kārtība

3.1. Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk - Saskaņojums) tiek izsniegts komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Ozolnieku novada teritorijā.
3.2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Ozolnieku novadā tiek atļauta laika periodā no 1.aprīļa līdz 1.novembrim.
3.3. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība ir atļauta novietnēs Ozolnieku novadā, nedrīkst pārsniegt 15 procentus.
3.4. Saskaņojuma saņemšanai komersantam jāiesniedz šādi dokumenti:
3.4.1. iesniegums (pielikums Nr.1),
3.4.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.4.3. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.4.4. saskaņojumu ar Ozolnieku novada būvvaldi par novietnes izvietošanu un vizuālo noformējumu.
3.5. Saskaņojumu (pielikums Nr.3) izsniedz pēc Ozolnieku novada pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas uz noteiktu laiku kalendārajā gadā, bet ne ilgāk kā uz Noteikumu 3.2.punktā norādīto termiņu. Saskaņojumu izsniedz pēc Ozolnieku novada pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksas.
3.6. Lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Saskaņojumu pieņem Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
3.7. Saskaņojumu atsaka izsniegt, ja:
3.7.1. komersants nav iesniedzis Noteikumu 3.4.punktā minētos dokumentus;
3.7.2. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim.
3.8. Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto Saskaņojumu, ja:
3.8.1. Saskaņojuma saņemšanai iesniegtas nepatiesas ziņas;
3.8.2. Saskaņojuma saņēmējam tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā novietnēs, tai skaitā netiek ievēroti Noteikumu 3.2. un 3.3.punktu nosacījumi;
3.8.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
3.9. Lēmums par Saskaņojuma anulēšanu nekavējoties rakstveidā tiek paziņots Saskaņojuma saņēmējam. Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās netiek atmaksāta.

IV. Noslēguma jautājumi

4.1. Atteikumu izsniegt Atļauju vai Saskaņojumu var apstrīdēt Ozolnieku novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
4.2. Atļaujas vai Saskaņojuma saņēmējs ir atbildīgs par:
4.2.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu;
4.2.2. tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
4.2.3. sabiedrisko kārtību alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietā;
4.2.4. kārtības, tīrības un sanitāro normu ievērošanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vietā, kā arī par tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.
4.3. Izsniegto Atļauju vai Sasaņojumu aizliegts nodot citai personai.
4.4. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
4.5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ozolnieku avīze".

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                               P.Veļeckis

Pielikums Nr.1 IESNIEGUMS

Pielikums Nr.2 ATĻAUJA ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBĀ SABIEDRISKO PASĀKUMU NORISES VIETĀS

Pielikums Nr.3 SASKAŅOJUMS ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ

 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.8/2016 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībunovietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā”
paskaidrojuma raksts

 

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā” ir noteikta Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās un kārtība, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kas līdz šim Ozolnieku novadā nebija noteikta.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās. Nav nepieciešamas jaunas institūcijas un jaunas darba vietas.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attiecas uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, un plāno alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs vai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Ozolnieku novadā.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās vai saskaņojumu    alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs, komersantam jāgriežas Ozolnieku novada pašvaldībā. Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

   Konsultācijas nav notikušas.

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs P. Veļeckis

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs