Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

12/2016 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

SPĒKĀ AR 2016.GADA 1.JŪLIJU

  Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2016.gada 14.jūnija sēdes lēmumu Nr.7
(protokols Nr.7)

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.12/2016
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu
un
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un kontroli.

2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās Ozolnieku novadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

3. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības rakstisku atļauju un tajā norādītajā vietā un laikā.

II. NODEVAS LIKME, TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA UN KONTROLE

4. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā:

4.1. vienreizēja tirdzniecība vienu dienu: 5,00 euro;

4.2. vienreizēja tirdzniecība publiski sabiedriska pasākuma laikā:

4.2.1. tirdzniecība ar visām preču grupām, izņemot alkoholiskos dzērienus: 7,00 euro,

4.2.2. tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem: 30,00 euro,

4.2.3. sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus bez alkoholiskajiem dzērieniem: 15,00 euro;

4.3. vienreizēja tirdzniecība no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta vienu dienu: 7,00  euro;

4.4. daudzkārtēja tirdzniecība viena mēneša periodā: 20,00 euro;

4.5. daudzkārtēja tirdzniecība viena gada periodā: 50,00 euro.

5. Ja publiski sabiedriska pasākuma laikā papildus alkoholiskajiem dzērieniem tiek tirgotas arī citas preces vai sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, jāmaksā noteikumu 4.2.2.punktā noteiktā nodeva. Noteikumu 4.2.punktā noteiktā nodeva par tirdzniecību publiski sabiedriska pasākuma laikā jāmaksā papildus arī tad, ja samaksāta nodeva par daudzkārtēju tirdzniecību.

6. Nodeva iemaksājama pilnā apmērā pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Neizmantotā nodeva netiek atgriezta.

7. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgas veikt Ozolnieku novada pašvaldības policijas amatpersonas. Nesamaksātās nodevas piedziņa tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā bezstrīdus kārtībā.

III. ATBRĪVOJUMI NO NODEVAS MAKSAS

8. No nodevas ir atbrīvotas fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā, ja tās tirgojas ar pašu audzētu, pašu ražotu vai izgatavotu produkciju.

9. Pensionāri un personas, kurām ir noteikta I un II grupas invaliditāte, maksā 50% no noteikumu 4.punktā noteiktās nodevas likmes.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

10. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ozolnieku avīze".

11. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2010.gada 11.maija saistošie noteikumi Nr.25/2010 "Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās".

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                             Pēteris Veļeckis

 

Saistošo noteikumu Nr. 12/2016 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā"

paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, savukārt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punkts paredz, ka pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās.

Ministru kabineta 28.06.2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 9.punktā noteikts, ka nodevas par tirdzniecību publiskās vietās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras tirgojas publiskās vietās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās Ozolnieku novadā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un kontroli.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.

4. Informācija par plānoto projektu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav plānota tirgotāju aktivitātes samazināšanās Ozolnieku novada publiskajās vietās.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu kontroli nodrošinās Ozolnieku novada pašvaldības policija, nesamaksātās nodevas piedziņa tiks veikta normatīvajos aktos noteiktajā bezstrīdus kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

 

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                          Pēteris Veļeckis

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs