Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2017. gada 17.augusta sēdes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.9)

Grozījumi ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 19.jūlija lēmumu Nr. (prot.Nr.7)


Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2017
„Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka daļējās maksas kā līdzfinansējuma par izglītības ieguvi Ozolnieku novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk - Līdzfinansējums) apmēru, atvieglojumus un samaksas kārtību". (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.jūlijā)
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Ozolnieku Mūzikas skolas, Ozolnieku Sporta skolas un Salgales Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā katra atsevišķi - Iestāde) izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk - Vecāki) līdzfinansējumu.(ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.jūlijā)
3. Līdzfinansējums veido daļu no Iestādes finansējuma un izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem

II. Līdzfinansējuma apmērs un samaksas kārtība
4. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts katram mācību semestrim, diferencējot pēc izglītojamā sekmēm - visu mācību priekšmetu iepriekšējā semestra vērtējumu vidējās atzīmes:

4.1. Ozolnieku mūzikas skolā:
4.1.1. 1.klases izglītojamiem par I mācību semestri – EUR 10,00 mēnesī;
4.1.2. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 9-10 – EUR 10,00 mēnesī;
4.1.3. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 6-8 – EUR 15,00 mēnesī;
4.1.4. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 4-5 – EUR 20,00 mēnesī;

4.2. Ozolnieku Sporta skolā:

4.2.1. izglītojamiem profesionālās ievirzes izglītības programmās – EUR 5,00 mēnesī;
4.2.2. izglītojamiem interešu izglītības programmās – EUR 5,00 mēnesī;

4.3. Salgales Mākslas un mūzikas skolā:

4.3.1. 1.klases izglītojamiem par I mācību semestri – EUR 10,00 mēnesī;
4.3.2. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 9-10 – EUR 7,00 mēnesī;
4.3.3. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 6-8 – EUR 10,00 mēnesī;
4.3.4. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 4-5 – EUR 15,00 mēnesī.(ar grozījumiem un papildinājumiem kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.jūlijā)

5. 1. klases izglītojamiem Līdzfinansējums I semestrī tiek noteikts 10 EUR mēnesī.

6. Līdzfinansējuma apmēru katram izglītojamam atbilstoši šo Noteikumu 4., 9., 10., 11. un 12. punktam apstiprina Iestādes direktors ar rīkojumu katram semestrim.

7. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1. septembra līdz 31. maijam. Līgumus ar Vecākiem par izglītojamo izglītošanu un Līdzfinansējuma apmēru slēdz Iestādes direktors (pielikums Nr.1).

8. Līdzfinansējumu Vecāki maksā, pamatojoties uz Ozolnieku novada domes grāmatvedības izdotu rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai Ozolnieku novada domes kasē, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25. datumam.

III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

9. Ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad Līdzfinansējums tiek samazināts par 100% no noteiktās maksas (pamatojoties uz Vecāku iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem), ja tiek uzrādīts augsts un optimāls sekmju līmenis, vai par 50%, ja sekmju līmenis ir zems.

10. Ja Iestādē no vienas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni, tad par katru izglītojamo jāmaksā līdzfinansējums 50% apmērā no noteiktās maksas.
11. Pamatojoties uz Iestādes Pedagoģiskās padomes lēmumu, par īpašiem izglītojamā panākumiem Vecākus var atbrīvot no līdzfinansējuma 50% vai 100% apmērā uz nākamo mācību semestri.
12. Atvieglojumi stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki ir iesnieguši iesniegumu un attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus;
12.1 No Līdzfinansējuma 100% apmērā tiek atbrīvots Iestādes pedagoga viens bērns vienā izglītības programmā. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017, kas stājas spēkā 2018.gada 31.jūlijā)

13. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta Līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek atskaitīts no Iestādes profesionālās ievirzes izglītības programmas

IV. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

14. Iestādes direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ozolnieku novada domē.

15. Ozolnieku novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

16. Šo Noteikumu ievērošanu un Līdzfinansējuma samaksas uzraudzību organizē un nodrošina Iestādes direktors.

17. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Ozolnieku Avīze".

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                    Dainis Liepiņš

 

PIELIKUMS NR.1 - LĪDZFINANSĒJUMA LĪGUMS

 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2017 "Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

 1. 1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi   izstrādāti, pamatojoties uz Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu ar mērķi noteikt un regulēt līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Ozolnieku novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

 1. 2.Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi paredz:

 1. 1)kārtību, kādā tiek iekasēta daļēja maksa kā līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ozolnieku novada domes dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
 2. 2)līdzfinansējuma apmēru;
 3. 3)līdzfinansējuma atvieglojumus un to piešķiršanas kārtību;
 4. 4)līdzfinansējuma samaksas kārtību un uzraudzību
  1. 3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
 

Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, palielinot to līdzfinansējuma veidā.

 1. 4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

 1. 5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības jomu, to izpildi nodrošinās Ozolnieku Mūzikas skolas un Salgales Mākslas un mūzikas skolas direktori.

 1. 6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Izstrādājot saistošos noteikumus, notikušas konsultācijas ar Salgales Mākslas un mūzikas un Ozolnieku Mūzikas skolu padomēm.

Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                              Dainis Liepiņš

Grozījumi 2017.gada 17.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2017 "Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs