Aktualitātes

Drukāt
  A- A A+  
 

Prioritātes 2018./2019. mācību gadā:

1) Izglītības vides kvalitātes paaugstināšana, pastiprināti pievēršot uzmanību šādiem aspektiem: profesionāli un kompetenti mācībspēki, kas organizē mācību satura apguvi pēc jaunās kompetenču pieejas; mūsdienīga izglītības vide un daudzpusīgs mācību process.
2) Skolu tīkla efektivitātes analīze, attīstības plāna izstrāde (katrai iestādei atsevišķi izvērtējot attīstības iespējas, vēlamās pārmaiņas un to ieviešanai nepieciešamos resursus).
3) Izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana, iestāžu akreditācija.

Izglītības nodaļas mērķi 2018./2019. mācību gadā:

1) Izstrādāt Ozolnieku novada izglītības sistēmas stratēģisko plānu:
• Veikt finanšu aprēķinus par iepriekšējo periodu izmaksām, t.sk.finanšu resursu dinamiku un efektivitāti;
• Apzināt gan iedzīvotāju viedokli, gan skolu komandu redzējumu par attīstību, potenciālajām izmaiņām;
• Izstrādāt vismaz divus variantus Ozolnieku novada izglītības iestāžu tīkla attīstībai, t.sk.reorganizācijai, rodot iespēju finanšu līdzekļu ietaupījumam, lai tos turpmāk prioritāri varētu novirzīt pedagogu atalgojuma celšanai.

2) Izstrādāt izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās pilnveides plānu:
• ieviest kā neatņemamu darba sastāvdaļu izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu katru otro gadu;
• pēc vadītāju aptaujas rezultātu analīzes izstrādāt semināru, supervīziju u.c.profesionālās pilnveides aktivitāšu plānu, iekļaujot budžetā nepieciešamos līdzekļus.

3) Izveidot ciešu sadarbību ar un starp izglītības iestādēm;
• rosināt metodisko grupu tikšanās, seminārus, pieredzes apmaiņas, pasākumus;
• kopīgi izstrādāt vai papildināt vienotus paraugnolikumus: vērtēšana, aizvietošana, pedagogu darba kvalitātes novērtēšana u.c.
• aicināt izglītības iestāžu vadītājus dalīties pieredzē un veiksmes stāstos par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas procesā gūtajām atziņām.

Sagatavoja Ance Jaks

 

Pasākumu plāns Izglītības nodaļā 2019

Mēnesis

Pasākuma datums un veids

Vieta

JANVĀRIS

11.01.Pirmsskolu metodiskās grupas 1.sanāksme

18.01. Skolu metodiskās grupas 1.sanāksme

25.01. Vadītāju informatīvā sanāksme

PII Pūcīte

Teteles psk.

Ozolnieku vsk.

FEBRUĀRIS

14.02. Domnīca “Pirmsskolu sadarbība ar skolu”

Salgales pamatskola

MARTS

14.03. Metodiskais forums novada pedagogiem (tā ietvaros notiek arī metodisko grupu 2.sanāksmes)

Ozolnieku Tautas nams

APRĪLIS

01.04. izsludinām skolēnu apbalvošanas konkursu

06.04. Vecāku konference

25.04. Interešu izglītības programmu skate

26.04. Vadītāju informatīvā sanāksme

Ozolnieku Tautas nams

Ozolnieku Tautas nams

PII “Bitīte”

MAIJS

30.05. Izglītojamo godināšanas pasākums (picu ballīte)

Teteles pamatskola

JŪNIJS

01.-10.06. metodisko grupu sanāksmes

14.06. Mācību gada noslēguma pasākums izglītības iestāžu vadītājiem

PII “Zīlīte” un Garozas pamatskola

JŪLIJS

   

AUGUSTS

   

SEPTEMBRIS

   

OKTOBRIS

04.10. Skolotāju dienas pasākums

07.-11.02. Karjeras konference jauniešiem

Ozolnieku Tautas nams

NOVEMBRIS

   

DECEMBRIS