Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

11/2010 "Par Ozolnieku novada pašvaldības simboliku"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku
novada domes 2010.gada
19.janvāra sēdes lēmumu Nr.3
(protokols Nr.1)

Saistošie noteikumi Nr.11/2010
“Par Ozolnieku novada pašvaldības simboliku”

Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām”
21.pantu un 43.pantu


1. Ozolnieku novada pašvaldības simbolika ir Ozolnieku novada karogs, Ozolnieku novada ģērbonis, galda karodziņš, vimpelis.

2. Karoga apraksts:
2.1. Ozolnieku novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma proporcijas attiecību. Karogs ir vienpusējs. Uz balta un sudraba fona proporcionālās attiecībās1:1 karoga vidū ģērbonis – dalīts pēdā: zils ar zeltu, augšējā laukumā zelta saules staru vainags ar lauztiem stariem, apaļā caurlauzumā trīsstūrī savienotās trīs sudraba piecstaru zvaigznes, simetriski ieskauts ar 2 lokveida ozola zeltītiem zariem un katrā zarā 3 sudraba krāsas zīles.

3. Karoga pielietojums:
3.1. karoga audums āra ekspluatācijas apstākļiem, izgatavošanas tehnika – apdruka;
3.2. karoga audums iekštelpām, izgatavošanas tehnika – izšuvums;
3.3. galda karodziņš, izmēri 0,14 x 0,28, materiāls – karogu audums iekštelpām, izgatavošanas tehnika – izšuvums.

4. Ģērboņa apraksts:
4.1. izmērs 0,40 x 0,48 vairoga formā, dalīts pēdā: zils ar zeltu, augšējā laukā zelta saules staru vainags ar lauztiem stariem, apaļā caurlauzumā trīsstūrī savienotas trīs sudraba piecstaru zvaigznes. Materiāls – karogu audums (iekštelpām), izgatavošanas tehnika – izšuvums.

5. Vimpeļa apraksts:
5.1. izmēri 0,15 x 0,26, vairoga forma, lietošanai iekštelpās, izgatavošanas tehnika – izšuvums dalīts pēdā zils ar zeltu. Augšējā laukā zelta saules staru vainags ar lauztiem stariem apaļā caurlauzumā trīsstūrī savienotas trīs sudraba piecstaru zvaigznes simetriski ieskauts ar 2 lokveida ozola zeltītiem zariem un katrā zarā 3 sudraba zīles, iestrādāts uz balta auduma taisnstūra formā, kuram apakšēja taisnstūra mala zem lokveida ozola zeltītiem zariem savienojas leņķī, kam piestiprināts diega dekorējums ar pušķi. Taisnstūra augšējā malā pret vairoga virsmu uzraksts – Ozolnieku novads.

6. Karoga lietošana.
6.1. Ozolnieku novada karogs paceļams pie Ozolnieku novada domes ēkas, Stadiona ielā 10, kopā ar Latvijas Republikas Valsts karogu, novietojot to Valsts karoga labajā pusē.
6.2. pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret novada karogu, bet likumā noteiktajās dienās – 25.martā, 14.jūnijā un 4.jūlijā, kā arī citās Valsts sēru dienās un Ministru Kabineta īpaši noteiktajos gadījumos karogs paceļams sēru noformējumā, kārtībā, kāda noteikta valsts karogam.
6.3. Aizliegts pacelt novada karogu .virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot novada domes ēku), citās nepiemērotās vietās un apstākļos (kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos u.c.).
6.4. Aizliegts lietot bojātus un izbalējušus Ozolnieku novada karogus;
6.5. izgatavot Ozolnieku novada karogu bez Ozolnieku novada domes simbolikas komisijas atzinuma un ozolnieku novada domes lēmuma.
6.6. Novada karoga attēlu var izmantot noteiktā kārtībā dekoratīvos nolūkos kā novada simbolu tādā veidā un apstākļos, kas nepieļauj necieņas izrādīšanu pret to.
6.7. Saskaņā ar Ozolnieku novada simbolikas komisijas atzinumu un Ozolnieku novada domes lēmumu var atļaut lietot Ozolnieku novada karoga attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.
6.8. Galda karodziņus fiziskas un juridiskas personas lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu.
6.9. Ozolnieku novada pašvaldība novada galda karodziņu var izmantot kā goda apbalvojumu.

7. Ozolnieku novada gērboņa lietošana.
7.1.Ozolnieku novada domei ir Ozolnieku novada ģērboņa lietošanas ekskluzīvās tiesības.
7.2.Ozolnieku novada ģērboni attēlo Ozolnieku novada domes un pašvaldības administrācijas zīmogos, uz Ozolnieku novada domes un Ozolnieku novada pašvaldības administrācijas veidlapām, domes deputātu apliecībām, novada domes informatīvā izdevuma “Ozolnieku avīze” titullapas, Ozolnieku pašvaldības policijas automašīnas, Ozolnieku novada domes apbalvojumiem (saskaņā ar apbalvojumu nolikumu) u.c. reprezentācijas materiāliem.
7.3.Saskaņā ar Ozolnieku novada domes lēmumu var atļaut lietot ģērboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

8.Ozolnieku novada simbolikas izgatavošana un izmantošana.
8.1. Ozolnieku novada karoga, ģērboņa apzīmējumus drīkst izmantot
8.1.1. uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);
8.1.2. sabiedriskās organizācijas;
8.1.3. rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml.preču noformēšanā un ražošanā tikai ar Ozolnieku novada domes simbolikas komisijas atļauju, izņemot gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un informatīviem mērķiem (piem.veidojot aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika).
8.2. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Ozolnieku novada simboliku un tās elementus, nosaka Ozolnieku novada domes simbolikas komisija.
8.3. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizācijai jebkura veida izstrādājumus ar Ozolnieku novada simboliku, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izgatavošanas atļaujas noraksts, kuram tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas šo izstrādājumu tirgošanas vietā.
8.4. Ozolnieku novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām komisijai jāiesniedz::
8.4.1. iesniegums;
8.4.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;
8.4.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;
8.4.4.izmantošanas mērķis un formas apraksts.

8.5. Kontrole.
8.5. 1. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ozolnieku novada domes simbolikas komisija, Ozolnieku novada domes pašvaldības policija, Ozolnieku novada domes būvvaldes speciālisti.

8.5.2. Pēc nolikuma 8.5.1. punktā minēto amatpersonu pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam jāuzrāda Ozolnieku novada domes simbolikas komisijas simbolikas lietošanas atļauja vai tās kopija un uz iepriekš minēto amatpersonu lūguma – ražojamā vai pārdodamā produkcija.

9. Atbildība.
9.1.Par šo noteikumu pārkāpšanu un par domes simbolikas noraušanu, saplēšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, zaimošanu vai citām necienīgām darbībām uzliek naudas sodu līdz 80,00 euro apmērā.
9.2. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesības Ozolnieku novada pašvaldības policijas amatpersonām, Ozolnieku novada simbolikas komisijas locekļiem, Ozolnieku novada būvvaldes vadītājam un tā vietniekam,
9.3. Administratīvo pārkāpumu protokolu izskata un naudas sodu uzliek Ozolnieku novada domes administratīvā komisija.
9.4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas.


Novada domes priekšsēdētājs                                                               M.Ainārs


1.pielikums

Ozolnieku novada domes simbolikas
komisijai

…………………………………………….
/pieprasītāja – uzņēmuma nosaukums/

…………………………………………...
/reģistrācijas numurs/

……………………………………….......
/pasta adrese/

iesniegums Nr…………….

20…..…….gada …………………….

Lūdzu piešķirt Ozolnieku novada pašvaldības simbolikas lietošanas atļauju (norādot, kuru simboliku pielieto)

…………………………………….
/iztrādājuma veids/

ražošanas laika periodā no …………………………gada līdz …………gadam.

Ar Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010 “Par Ozolnieku novada pašvaldības simboliku” esmu iepazinies (-usies).
Pielikumā:
1. Izstrādājuma skice.
2. Simbolikas izmantošanas formas apraksts;
3. Izziņa par lietošanas veidu un apjomu.

…………………………………………………………………………………
/ieņemamais amats, paraksts, vārds, uzvārds/


…………………………………………………………………………………
/telefona Nr., faksa Nr./

Iesnieguma iesniegšanas vieta:2.pielikums

Ozolnieku novada domes simbolikas
komisijai

…………………………………………….
/pieprasītāja – uzņēmuma nosaukums/

…………………………………………...
/reģistrācijas numurs/

……………………………………….......
/pasta adrese/

iesniegums Nr…………….

20……….gada …………………….

Lūdzu piešķirt Ozolnieku novada pašvaldības simbolikas lietošanas atļauju (norādot, kuru simboliku pielieto)

…………………………………………………………………………
/svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ēku fasāžu, sabiedrisko vietu, iekštelpu)

…………………………………………………………………………………

Noformēšanai laika periodā no ……………….gada līdz…………………..
gadam.
Ar Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010 “Par Ozolnieku novada pašvaldības simboliku” esmu iepazinies (-usies).
Pielikumā:
4. Noformējuma skice.
5. Simbolikas izmantošanas formas apraksts;
6. Izziņa par lietošanas veidu un apjomu.

…………………………………………………………………………………
/ieņemamais amats, paraksts, vārds, uzvārds/

Kontaktpersona………………………………………………………………
/ieņemamais amats, vārds, uzvārds/

…………………………………………………………………………………
/telefona Nr., faksa Nr.
Iesnieguma iesniegšanas vieta:

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 22/2013 "Grozījumi 2010.gada 9.marta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.11/2010 "Par Ozolnieku novada pašvaldības simboliku""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

februāris, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
24
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs