Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada budžetu

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Pielikums 2012.gada 14.februāra
 saistošajiem noteikumiem Nr.5
(prot. Nr.3, 1.p.)

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada
budžetu

Budžets ir līdzeklis pašvaldības vadības politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībai to pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžetu izstrādājot, jāņem vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru.
Ozolnieku novada dome saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizē budžeta izpildi, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. Budžeta izpildes gaitā tiek stingri ievēroti likumi „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2012.gadam”, kā arī nodokļu likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti.
Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstīsies valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī pašvaldību finanšu stāvoklis. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai.
Pateicoties iepriekšējā gada piesardzīgi un pārdomāti lietotajiem finanšu resursiem, atlikums 2011.gada beigās bija Ls 804822. 2012.gada budžets raksturojams kā pašvaldības daudzo mērķu un jomu izvērtēšanas instruments, ar kura palīdzību skaidri iezīmējušās prioritātes, kas vistiešāk skar iedzīvotāju intereses – kvalitatīvas izglītības iegūšanu, daudzveidīgu sociālo pakalpojumu saņemšanu, tiesību aizsardzību un drošību, iespējas sevi pilnveidot kultūras un sporta jomā. Lai veicinātu Ozolnieku novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmuma līdzekļi.
Ozolnieku novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām un dabas resursu nodoklis. Speciālais budžets – budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā ( ar uzskaiti naudā), kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2012 .gada budžetu” 1.,3. un 4. pielikumā.
Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2012.gada budžetu” 1.,2.,3. un 4. pielikumā. 

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta 2012.gada ieņēmumu prognoze

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2012.gadā plānots Ls 5885590.

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir galvenais Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu avots, kas veido 55% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze 2012.gadam ir Ls 3217903, kas ir par 11% vairāk nekā 2011.gada prognoze un par 1% vairāk kā izpilde 2011.gadā. Neskatoties uz to, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā IIN īpatsvars 2012.gadā tiek samazināts no 82% uz 80%, ieņēmumus no IIN plānots saņemt vairāk, jo lielāka ir kopējā iedzīvotāju ienākuma prognoze valstī. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2012.gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 „Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi” noteiktajiem nosacījumiem, un ņemot vērā 25 % nodokļa pieauguma zemei ierobežojuma piemērošanu. NĪN plānots iekasēt Ls 415656 apmērā, un tas sastāda 7% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir par 15,6% jeb Ls 56177 vairāk nekā 2011.gada izpilde. NĪN kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi plānoti Ls 380656, ieņēmumi no nodokļa iepriekšējo gadu parādiem – Ls 35000.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2011.gadā un prognozēm, nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2012.gadā tiek plānoti Ls 674070 apmērā, tajā skaitā nenodokļu ieņēmumi – Ls 23090 (0,003% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – Ls 650980 (11% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Valsts budžeta transferti plānoti Ls 1267961 apmērā jeb 22% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Ozolnieku novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam” Ls 718743 apmērā. Valsts budžeta mērķdotāciju garantētā minimāla ienākuma un dzīvokļu pabalstu kompensācijai plānots saņemt Ls 59800 apmērā, kas gada laikā var tikt precizēta atbilstoši faktisko izmaksu apjomam. Valsts 2012.gadā turpinās līdzfinansēt 50 % no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam visu gadu un 20 % no izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalstam līdz apkures sezonas beigām, t.i., līdz š.g. 1.maijam.
Par 16,1% jeb Ls 8203 ir samazināta Kultūras ministrijas dotācija Mūzikas skolām salīdzinājumā ar 2011.gadu. Finansējums Ls 359763 Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai plānots atbilstoši konkrēto projektu apguves gaitai. Valsts budžeta transfertu apjoms ir plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2012.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus (Ministru kabineta 27.12.2011.noteikumi Nr.1007 „Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2012.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām”, Ministru kabineta 03.11.2009.noteikumi Nr.1251 „Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām”) un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi. Valsts budžeta transfertu apjoms Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai budžeta gada laikā var tikt mainīts atbilstoši projektu realizācijas gaitai. Pašvaldību budžetu transferti Ls 310000 apmērā jeb
5 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.

1.attēls. Plānoto pamatbudžeta ieņēmumu prognoze 2012. un izpilde 2011. 

2.attēls. Plānoto pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada izdevumu prognoze

Ozolnieku novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju - pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2012.gada budžetu” 2.pielikumā. Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, un par kuru atbild budžeta izpildītāji.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2012.gadam plānots Ls 7843226. Izdevumu finansēšanai plānots novirzīt budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā, kas sastādīja Ls 689393. Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2012.gada budžetu” 1.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 457503 jeb 6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā atlīdzībai Ls 255850, preču un pakalpojumu iegādei Ls 43795, pamatkapitāla veidošanai Ls 127858, t.sk. pamatlīdzekļu iegādei Ls 3158 un domes ēkas rekonstrukcijai Ls 124700 un izdevumiem neparedzētiem gadījumiem Ls 30000. Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ozolnieku novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Ozolnieku novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, grāmatvedības un finanšu daļa, dzimtsarakstu nodaļa, klientu apkalpošanas speciālisti Ānes un Garozas pakalpojumu centros, kā arī Salgales pagastu pārvaldes administrācija.

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem paredzēti Ls 81040 jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā plānoti izdevumi Pašvaldības policijas un Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Ekonomiskajai darbībai plānoti Ls 71309 jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Lielākā daļa šajā sadaļā plānoto līdzekļu Ls 62809 jeb 88% paredzēta pašvaldības būvvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, Ls 8500 jeb 12% - līdzfinansējums projektos, t.sk. Ls 7000 līdzfinansējums projektam „Zemgales reģionālās enerģijas aģentūras izveide enerģijas vadības un efektivitātes atbalstīšanai Zemgales reģiona pašvaldībās”.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti Ls 943137 jeb 12% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai un kapu saimniecības uzturēšanai.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti Ls 547114 jeb 7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, Ozolnieku sporta centram, Sporta kompleksam „Mālzeme”, piecām novada bibliotēkām, muzejam, Ozolnieku Tautas namam, Ānes kultūras namam. Izdevumi paredzēti augstāk minēto iestāžu un pasākumu darbības nodrošināšanai un pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam.

Vislielākais izdevumu apjoms tiek plānots izglītības iestāžu uzturēšanai. Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir Ls 4372887 (t.sk. mērķdotācija izglītībai - Ls 761760), kas ir 57% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota divpadsmit mēnešiem, par pamatu ņemot astoņiem mēnešiem prognozētos ieņēmumus saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam”. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi Ls 1 370236 jeb 17% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti Ozolnieku novada Sociālā dienesta, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs Ls 362159 apmērā, sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbības nodrošināšanai Ls 907177 apmērā, bezdarbnieku darba praktizēšanai Ls 41710 un mājas aprūpei Ls 2490 apmērā.

3.attēls. Plānoto pamatbudžeta izdevumu prognoze 2012. un izpilde 2011.

4.attēls. Plānoto pamatbudžeta izdevumu struktūra
Ozolnieku novada pašvaldības specialā budžeta ieņēmumi un izdevumi
2012.gadā

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti Ls 116412 apmērā, tajā skaitā mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām Ls 68365, kas ir par Ls 32709 jeb 32,4% mazāk kā 2011.gadā, dabas resursu nodoklis Ls 45317 , pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ls 1130 un ziedojumi Ls 1600.
5.attēlā redzams salīdzinājums ar 2011.gada izpildi.

5.attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu prognoze 2012. un izpilde 2011. 

 

Kā redzams 6.attēlā, lielāko īpatsvaru speciālā budžeta ieņēmumu struktūrā
aizņems autoceļu (ielu) fonda līdzekļi – 59% apmērā no kopējiem speciālā budžeta ienākumiem. Nākošais lielākais īpatsvars būs dabas resursu nodoklim – 39% apmērā no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.

6.attēls. Plānoto speciālā budžeta ieņēmumu struktūra

 Speciālā budžeta izdevumi 2012.gadā tiek prognozēti Ls 208145, no kuriem pašvaldības autoceļu (ielu) fonda līdzekļi plānoti izlietot Ls 100000 apmērā. Tas ir vairāk kā plānotie ieņēmumi, kas skaidrojams ar šī fonda līdzekļu atlikumu Ls 55331 apmērā 2011.gada 31.decembrī, pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem aizvadītā gada nogalē.
Dabas resursu nodoklis plānots izlietot Ls 83890 apmērā attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai un ūdenssaimniecības pilnveidošanai.
Speciālā budžeta izdevumu izlietojums un struktūra atspoguļota attiecīgi 7.un 8.attēlā.

7.attēls. Speciālā budžeta izdevumu prognoze 2012. un izpilde 2011.

8.attēls. Plānoto speciālā budžeta izdevumu struktūra

 

1.pielikumu skatīt šeit...

2.pielikumu skatīt šeit...

3.pielikumu skatīt šeit...

4.pielikumu skatīt šeit...

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs