Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada budžetu

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Pielikums 2013.gada 15.janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1/2013

 

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada budžetu

Budžets ir līdzeklis pašvaldības vadības politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībai to pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžetu izstrādājot, jāņem vērā nepieciešamība nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru.

Ozolnieku novada dome saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizē budžeta izpildi, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. Budžeta izpildes gaitā tiek stingri ievēroti likumi „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2013.gadam”, kā arī nodokļu likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti.

Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstīsies valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī pašvaldību finanšu stāvoklis. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai.

Pateicoties iepriekšējā gada piesardzīgi un pārdomāti lietotajiem finanšu resursiem, atlikums 2012.gada beigās bija Ls 272264. 2013.gada budžets raksturojams kā pašvaldības daudzo mērķu un jomu izvērtēšanas instruments, ar kura palīdzību skaidri iezīmējušās prioritātes, kas vistiešāk skar iedzīvotāju intereses – kvalitatīvas izglītības iegūšanu, daudzveidīgu sociālo pakalpojumu saņemšanu, tiesību aizsardzību un drošību, iespējas sevi pilnveidot kultūras un sporta jomā. Lai veicinātu Ozolnieku novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un aizņēmuma līdzekļi.

Ozolnieku novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām un dabas resursu nodoklis. Speciālais budžets – budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā), kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.  

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2013 .gada budžetu” 1.,3. un 4. pielikumā.

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2013.gada budžetu” 1.,2.,3. un 4. pielikumā.

 

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gada ieņēmumu prognoze

 

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2013.gadā plānots Ls 6 306 801.

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu.

Ieņēmumi no nodokļiem ir galvenais Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu avots, kas veido 64,8% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumu no nodokļiem prognoze 2013.gadam ir Ls 4 086 923, kas ir par 6.26% vairāk nekā 2012.gada izpilde.

Valsts budžeta mērķdotāciju īpatsvars 2013.gada ieņēmumu budžetā sastāda 14.1% un to prognoze 2013.gadam ir Ls 887 979, kas ir par 3.85% vairāk nekā 2012.gada izpilde. Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem veido 10.5% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un to prognoze 2013.gadam ir Ls 659 185, kas ir par 0.97% mazāk nekā 2012.gada izpilde. Ieņēmumi izglītības un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai sastāda 6.5% no kopējiem 2013.gada budžeta ieņēmumiem, un to prognoze 2013.gadam ir Ls 411 410, kas ir par 0.18% mazāk nekā 2012.gada izpilde. Mazākais Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu avots ir valsts budžeta un fondu maksājumi, kas veido 4.1% no kopējiem ieņēmumiem un kas tiek prognozēti Ls 261 304 apmērā, kas ir par 39.56% vairāk kā 2012.gada izpilde.

 

1

1.attēls. Plānoto pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2013.gadā un 2012.gada izpilde

 

2 

2.attēls. Plānoto pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2013.gadā

 

Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada izdevumu prognoze

Ozolnieku novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju - pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2013.gada budžetu” 2.pielikumā. Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu, uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, un par kuru atbild budžeta izpildītāji.

 Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2013.gadam plānots Ls 7 067 153.

Izdevumu finansēšanai plānots novirzīt budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā, kas sastādīja Ls 272 264. Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada domes 2013.gada budžetu” 1.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 400 016 jeb 5.7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā atlīdzībai Ls 310 868, preču un pakalpojumu iegādei Ls 69 573, pamatkapitāla veidošanai Ls 15 475. Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Ozolnieku novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Ozolnieku novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, grāmatvedības un finanšu daļa, dzimtsarakstu nodaļa, klientu apkalpošanas speciālisti Ānes un Garozas pakalpojumu centros, kā arī Salgales pagasta pārvaldes administrācija.

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem paredzēti Ls 83 175 jeb 1.2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā plānoti izdevumi Pašvaldības policijas un Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.

Ekonomiskajai darbībai plānoti Ls 76 245 jeb 1.1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Lielākā daļa šajā sadaļā plānoto līdzekļu Ls 67 745 jeb 89% paredzēta pašvaldības būvvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, Ls 8 500 jeb 11% - līdzfinansējums projektos.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti Ls 1 029 077 jeb 14.6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu apsaimniekošanai un kapu saimniecības uzturēšanai.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti Ls 493 763 jeb 7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, Ozolnieku sporta centram, Sporta kompleksam „Mālzeme”, piecām novada bibliotēkām, muzejam, Ozolnieku Tautas namam, Ānes kultūras namam. Izdevumi paredzēti augstāk minēto iestāžu un pasākumu darbības nodrošināšanai un pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam.

Vislielākais izdevumu apjoms tiek plānots izglītības iestāžu uzturēšanai. Izglītības nozarei plānotais izdevumu apjoms ir Ls 3 666 866 jeb 51.9% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota divpadsmit mēnešiem, par pamatu ņemot astoņiem mēnešiem prognozētos ieņēmumus saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi Ls 1 318 011 jeb 18.5% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti Ozolnieku novada Sociālā dienesta uzturēšanai, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs Ls 398 698 apmērā, sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbības nodrošināšanai Ls 871 825 apmērā, bezdarbnieku darba praktizēšanai Ls 44 920 un mājas aprūpei Ls 2 568 apmērā.

 

3

3.attēls. Plānotie pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā un 2012.gada izpilde

 

 

4l

4.attēls. 2013.gada plānoto pamatbudžeta izdevumu struktūra

 

 

Ozolnieku novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gadā

 

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti Ls 154 157 apmērā, tajā skaitā pašvaldības autoceļu un ielu fonds Ls 78 037, kas ir par 9,78% mazāk kā 2012.gadā, dabas resursu nodoklis Ls 74 420 un ziedojumi Ls 1 700.

 

5

5.attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2013.gadam un 2012.gada izpilde

Speciālā budžeta izdevumi 2013.gadā tiek prognozēti Ls 205 599, no kuriem pašvaldības autoceļu (ielu) fonda līdzekļi plānoti izlietot Ls 100 000 apmērā. Tas ir vairāk kā plānotie ieņēmumi, kas skaidrojams ar šī fonda līdzekļu atlikumu 2012.gada 31.decembrī.

Dabas resursu nodoklis plānots izlietot Ls 101 260 apmērā.

 

6

6.attēls. Speciālā budžeta izdevumu plāns 2013.gadam un 2012.gada izpilde

 

Lēmums

Pielikums

Pielikums

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
11
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs