Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2014.gadam

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.
Ozolnieku novada pašvaldība savu budžetu izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot "Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus.
Pašvaldības budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. Katra pašvaldība savu budžetu izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, ko nosaka Ministru kabinets.
Pašvaldībām ir zināma autonomija savu budžetu pieņemšanā. Taču pašvaldību budžeta deficīta apmērus ierobežo valsts budžeta likumā noteiktie pašvaldību aizņēmumu griesti.
Ozolnieku novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi.

 

 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna struktūra

2014 ienemumi

 

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā plānoti EUR 9 734 218 apmērā. Lielāko daļu, proti 63%, sastāda nodokļu ieņēmumi, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. 23% sastāda transferti jeb ieskaitījumi no valsts un citu pašvaldību budžetiem, kas pārsvarā ir paredzēti noteiktu funkciju izpildei, piemēram, valsts budžeta mērķdotācijas skolotāju algām vai pašvaldību autoceļu remontam. 12% ir ieņēmumi no pašvaldības saimnieciskās darbības un 2% ir nenodokļu maksājumi, kas ir iekasētās valsts un pašvaldību nodevas, uzliktie naudas sodi, procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi maksājumi.

 

 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns

2014 ienemumi 2

No pamatbudžeta ieņēmumu plāna pašvaldībai ir tiesības pašai plānot tikai nenodokļu ieņēmumu un maksas pakalpojumu ieņēmumu plānu. Transferti no valsts un citu pašvaldību budžetiem tiek ieskaitīti tādā apjomā kā to paredz spēkā esošā likumdošana. Savukārt nodokļu ieņēmumu daļa pašvaldības budžetā no valsts kases tiek ieskaitīta katrai pašvaldībai paredzētā apjomā. Gada sākumā nodokļu ieņēmumu apjoms tiek plānots ļoti piesardzīgi, bet pieredze un statistika rāda, ka gadu no gada parasti nodokļu ieņēmumu daļa pieaug, tāpēc ir pamats domāt, ka līdz gada beigām nodokļu ieņēmumu summa būs lielāka.
Otra Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa ir speciālais budžets. 2014.gadam tas ir paredzēts EUR 242 998 apjomā.

 

 Ozolnieku novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2014.gadam

spec b 3

58% no speciālā budžeta plāna sastāda autoceļu fonda ieņēmumi, kas ir valsts piešķirtas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un 41% dabas resursu nodokļa ieņēmumi, kas paredzēti pasākumiem, lai nodrošinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu un dabai nodarīto kaitējumu ierobežošanu un novēršanu.
1% sastāda ziedojumu un dāvinājumu fonds, kas skaitliskā izteiksmē nav liels. Pagājušajā gadā tie bija tikai nedaudz vairāk kā Ls 1000, 2014.gadā plānoti EUR 982 apmērā, pamatā ziedojumus saņem novada izglītības iestādes.
2014.gadā speciālā budžeta līdzekļus ir plānots izlietot pilnībā.
Pamatbudžeta izdevumu plāns ir paredzēts EUR 11 210 249 apmērā un izdevumu struktūra veidojas sekojoši:

 

2014.gada pamatbudžeta izdevumu plāna struktūra

izdevum 4

 

Ozolnieku novada plānoto pamatbudžeta izdevumu sadalījums salīdzinājumā ar 2013.gadu

salidz 5

Vispārējiem valdības dienestiem paredzētie izdevumi ir nedaudz samazinājušies, tas izskaidrojams ar to, ka 2013.gadā tika veikta domes ēkas rekonstrukcija un tika veikts remonts Branku apkalpošanas centra ēkā, 2014.gadā tamlīdzīgi izdevumi nav plānoti.
Izglītībai paredzēto izdevumu apjoms 2014.gadā samazināsies uz kapitālo ieguldījumu rēķina, veicot tikai pašus nepieciešamākos remontus, jo līdzšinējos gados ir izdarīti krietni ieguldījumi izglītības iestāžu remontos un rekonstrukcijā.
Izdevumu pieaugums teritoriju apsaimniekošanai saistīts galvenokārt ar ielu, autoceļu remontiem un komunikāciju rekonstrukciju, jo Ozolnieku KSDU realizējot kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā" cietīs vairākas ielas un ceļi, ko būs jāsaved kārtībā. Lielus līdzekļus prasīs arī stāvlaukuma izbūve pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas.
Sociālajai aizsardzībai paredzēto izdevumu palielinājums ir skaidrojams ar ieguldījumiem Sociālās aprūpes centra „Zemgale" ēkas rekonstrukcijā. Šajā kategorijā ietilpst arī sociālie pabalsti, kuru apjoms pieaugs līdz ar valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšanos un jauno Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanos, kas noteiks citu mājokļu pabalstu aprēķināšanas sistēmu.
2014.gadā paredzēti remontdarbi Ānes kultūras namā un Ozolnieku Tautas namā, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu rada papildu izdevumus kategorijā „Atpūta un kultūra".
Kategorijā „Sabiedriskā kārtība" izdevumu palielināšanās skaidrojama ar papildu transportlīdzekļa iegādi Policijai un atalgojuma palielināšanos.
Savukārt izdevumu samazināšanās Ekonomiskajai darbībai ir Būvvaldes izdevumu samazināšanās, jo iepriekšējā gadā tika izlietoti līdzekļi aprīkojuma iegādei, bet šogad tādi nav paredzēti.
Jāatzīst, ka no kopējā 2014.gada pamatbudžeta izdevumu plāna tie ir tikai nepilni 22% un naudas izteiksmē EUR 2 553458, bet pati redzamākā izdevumu daļa ir kapitālieguldījumi.

 

 Ozolnieku novada plānoto pamatbudžeta izdevumu sadalījums salīdzinājumā ar 2013.gadu

ieguld 6

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad lielākā daļa kapitālieguldījumu bija saistīti ar izglītības iestāžu remontiem un rekonstrukciju, daudz vairāk līdzekļu ir paredzēts ieguldīt autoceļu un komunikāciju rekonstrukcijā.
Kopējā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Ozolnieku novada budžetu 2014.gadam".

 

Lēmums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
8
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs