Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2015.gadam

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada budžets tika apstiprināts 2015.gada 10.februāra Ozolnieku novada domes sēdē.
2015.gada Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti 10 777 885 EUR apmērā, tas ir par 5% vairāk kā 2014.gadā.
Pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu 6 608 127 EUR jeb 61% no kopējiem ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi - ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kuru vērtēto ieņēmumu prognozi nosaka Finanšu ministrija, ņemot vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru.
Pārējo ieņēmumu daļu sastāda valsts un pašvaldību transferti - 26%, ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem - 11% un nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldības nodevas, uzliktie naudas sodi un tml. citi nenodokļu ieņēmumi) – 2% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna struktūra

budzets1

 

Savukārt izdevumi ir plānoti 11 373 593 EUR apmērā, budžeta deficītu sedzot ar 859 030 EUR lielu aizņēmumu no Valsts kases.

 

2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns

 

budzets2

 

Izdevumu plāns faktiski ir saglabāts 2014.gada līmenī, izņemot divas kategorijas – atalgojumu un maksu par pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka atalgojuma palielinājums galvenokārt ir saistīts ar minimālās algas paaugstināšanos valstī. Savukārt, izmaksu pieaugums par pakalpojumiem ir saistīts ar ēdināšanas izdevumu pieaugumu, jo saskaņā ar 14.10.2014. Domes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.10), Ozolnieku novada dome nodrošina bezmaksas ēdināšanu Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs un pusdienu ēdienreizi Ozolnieku novadā deklarētiem 4.-9. klašu skolēniem.
Kapitālo ieguldījumu plāns ir sastādīts, pamatojoties uz Ozolnieku novada attīstības programmu, kas ir izstrādāta ar mērķi radīt pamatu novada teritorijas ilgtspējīgai, līdzsvarotai attīstībai un uzlabot dzīves kvalitāti novadā.
2015.gada budžetā ir paredzēti izdevumi izglītības iestāžu remontiem, plānots realizēt vairākus projektus, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu Ānes ciemā, Teteles pamatskolā un SAC "Zemgale". Plānota vairāku ielu un ceļu seguma atjaunošanu, renovāciju un labiekārtošanu - autobusa pieturu sakārtošanu, stāvvietu iekārtošanu un apgaismojuma uzlabošanu.
Attiecībā uz pamatbudžeta sadalījumu pa funkcionālajām kategorijām, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, lielu izmaiņu nav. Tāpat vislielākā pamatbudžeta daļa – 45% tiks tērēta izglītībai, 23% - mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai, 18% - sociālajai aizsardzībai (Sociālais dienests un SAC "Zemgale"), 7% - atpūtai un kultūrai, 5% - vispārējiem valdības dienestiem un pa 1% sabiedriskajai drošībai un ekonomiskajai darbībai.


2015.gada pamatbudžeta izdevumu plāna struktūra

  

budzets3

 

Speciālā budžets kopumā plānots 291 843 EUR apmērā, tai skaitā:
191937 EUR autoceļu fonda ieņēmumi, 98306 EUR – plānotie dabas resursu nodokļa ieņēmumi un 1600 EUR - ziedojumi.
Speciālais budžets ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa, kuru veido ar pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai. Autoceļu fonda līdzekļi paredzēti pašvaldību ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai. Dabas resursu nodoklis izmantojams vienīgi vides aizsardzības pasākumu finansēšanai un nav pieļaujama tā izmantošana ar vides aizsardzību nesaistītiem pasākumiem. Savukārt ziedojumus saņem un izlieto konkrētam mērķim, ko ir norādījis ziedotājs.
Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2015.gadam ir sastādīts ar mērķi noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms būs nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Budžeta plāns ir izstrādāts ievērojot "Likumu par budžetu un finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus.

 

1.pielikumu skatīt šeit...

2.pielikumu skatīt šeit...

3.pielikumu skatīt šeit...

4.pielikumu skatīt šeit...

5.pielikumu skatīt šeit...

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

aprīlis, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs