Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2018. gadam

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Par Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2018.gadā

Ozolnieku novada domes pārskats par 2017.gada budžeta izpildi sagatavots pamatojoties uz likumiem "Par pašvaldību budžetiem", "Likums par budžeta un finanšu vadību", "Par pašvaldībām", MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" un MK 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju".

2019. gada 24. janvārī domes sēdē nolēma:

1. Atstiprināt 2018.gada Pamatbudžeta izpildi:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. 2 636 339 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumi 14 458 004 EUR saskaņā ar 1. un 4. pielikumu;
- izdevumi 14 106 295 EUR saskaņā ar 2., 3. un 4. pielikumu;
- aizņēmuma no Valsts Kases parāda atmaksa 208 576 EUR saskaņā ar 4. pielikumu;
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 2 779 472 EUR.

 

2. Atstiprināt 2019.gada Speciālā budžeta izpildi:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Vides aizsardzības līdzekļu kontā uz 01.01.2018.
67 555 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 145 198 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Vides aizsardzības līdzekļu izdevumi 9 830 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 202 923 EUR.
2.2. - naudas līdzekļu atlikums Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2018. 77 704 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Valsts budžeta transfertu ieņēmumi autoceļu uzturēšanai 213 084 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumi 270 078 EUR saskaņā ar 6. pielikumu.
- naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. 20 710 EUR.

 

3. Atstiprināt 2018.gada Ziedojums:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2018. 1 027 EUR apmērā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumi 7 803 EUR apmērā;
- ziedojumu izdevumi 7 492 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2018. 1338 EUR.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

 

 


 

„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2018 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam""

2018. gada 18. oktobra domes sēdē nolēma:

1. Apstiprināt pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus pa atsevišķiem ieņēmumu veidiem un struktūrvienībām, saskaņā ar 1. un 4.pielikumu.

2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām atsevišķos izdevumu veidos un struktūrvienībās, saskaņā ar 2., 3. un 4.pielikumu.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Skaidrojumi

Skaidrojumi

Paskaidrojuma raksts

 

 


 

2018. gada 18. janvāra domes sēdē nolēma:

1. Atstiprināt 2018.gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2018. 2 636 287 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 14 316 655 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- izdevumus 16 755 283 euro apmērā saskaņā ar 2.,3.un 4. pielikumu;
- aizņēmumu no Valsts Kases 425 000 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu atmaksu 208 576 euro apmērā saskaņā ar 4.,5.un 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 414 083 euro apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

2. Atstiprināt 2018.gada Speciālā budžeta:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Dabas resursu nodokļa kontā uz 01.01.2018. 67 555 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 124 265 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa izdevumus 191 820 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.

2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2018. 77 704 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda ieņēmumus 207 065 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu
- Autoceļu fonda izdevumus 284 770 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.

3. Atstiprināt 2018.gada Ziedojumu un dāvinājumu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2018. 1 027 euro apmērā;
- ziedojumu izdevumus 1027 euro apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2018. 0,00 euro apmērā.

4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistību apjomu saskaņā ar 6.pielikumu.

5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozolnieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.

 

Pielikumā:

1. 1.pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 2018.gadam".

2. 2.pielikums "Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadam".

3. 3.pielikums "Izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadam".

4. 4.pielikums "Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam".

5. 5.pielikums "Aizņēmumu apmēra kopsavilkums 2018.gadam"

6. 6.pielikums "Aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmēra kopsavilkums 2018.gadam"

7. 7.pielikums "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam"

8. 8.pielikums "Ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018gadam"

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2018.gadam

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
2
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs