Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ētikas kodekss

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Apstiprinu_______/paraksts______ M.Ainārs
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
8.02.2012.

Ozolnieku novada pašvaldības ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
un 62.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Vispārīgie jautājumi.

1. Ozolnieku novada pašvaldība (turpmāk tekstā pašvaldība) veic tai uzticētās funkcijas, sniedzot pakalpojumus atbilstoši savai profesionālai kompetencei, sabiedrības interesēm un ētiskajām prasībām. Pašvaldības ētikas kodeksa mērķis ir noteikt pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, deputātu un pašvaldības administrācijas darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret darbu savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. 

2. Ētikas kodekss ir pašvaldības darba organizācijas sastāvdaļa. Tas ir vienlīdz saistošs visiem pašvaldības administrācijas darbiniekiem, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Ētikas kodekss ir vērtību un principu formulējums, kurus jāievēro visiem pašvaldības darbiniekiem ikdienas pienākumu izpildē. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā jārīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām vispārpieņemtām uzvedības normām.


2. Profesionālās ētikas pamatprincipi.

3. Lojalitāte, kas nozīmē ne tikai vadītāju uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī radošu atbalstu, līdzdalību un padomu attiecībās ar Domes vadību un kolēģiem.

4. Darbinieki rīkojas tā, lai saglabātu un vairotu sabiedrības uzticību Domei un apzinoties, ka kopīgais darbs veicina novada uzplaukumu un cilvēku labklājību, kā arī sadarbību ar citiem novadiem un institūcijām.

5. Pildot amata pienākumus un ārpus tiem, darbinieki nerīkojas pretēji Domes interesēm un neatkarīgi no savas politiskās pārliecības jābūt lojālam ievēlētajai Domei.

6. Darbiniekiem augstu jāvērtē profesionālu, precīzu, radošu darbu un jātiecas to veikt pēc iespējas labāk, lai nodrošinātu Domes darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti, veicinātu uzticību Domei.

7. Darbiniekiem pastāvīgi jārūpējas par savas profesionālās kvalifikācijas izaugsmi un profesionālās pieredzes apgūšanu, uzņēmīgi, mērķtiecīgi, regulāri jāpapildina savas profesionālās zināšanas, jāizrāda iniciatīva un jāsniedz priekšlikumi darba uzlabošanai un pilnveidošanai.

8. Darbiniekiem precīzi jāpilda uzdevumi norādītajos termiņos, jāierodas uz sēdēm, tikšanos ar sabiedrību, apmeklētājiem un jāsniedz izsmeļošas atbildes uz iedzīvotāju un iestāžu iesniegumiem. Ja darbinieks nevar savu darba pienākumu ietvaros atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, jānorāda cits darbinieks vai institūcija, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.

3. Ētikas un uzvedības pamatprincipi.

9. Godīgums un taisnīgums. Jābūt patiesam un godīgam, jāievēro ētikas normas neatkarīgi no ekonomisku, politisku un cita veida ietekmēm.

10. Jāuzticas Domei, kas ir ikviena darbinieka patstāvības un krietnuma kritērijs un darbiniekam godprātīgi jāizturas pret saviem pienākumiem, principiāli jārīkojas ikvienā negodprātīgas rīcības gadījumā.

11. Jābūt paškritiskam, jāatzīst un jālabo savas kļūdas, nepareizo rīcību.

12. Darbiniekam jāievēro nediskriminējoša un vienlīdzīga attieksme, tiesiskums un godīgums pret ikvienu juridisko vai fizisko personu.

13. Darbiniekiem jāievēro augsti ētikas standarti, nepieļaujot ētiska rakstura pārkāpumus, kas grautu Domes sadarbības uzsākšanu vai turpināšanu ar sadarbības partneriem.

14. Jāievēro atklātības princips, jo atklāta Domes darbība nodrošina augstu iestādes Darba kvalitāti un sabiedrības uzticēšanos.

15. Jāatbalsta Domes darbības principi lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā, to īstenošanā un izpildē.

16. Katram darbiniekam ir pienākums nodrošināt atklātību Domes darbībā un aktīvu rīcību, novēršot jebkādas prettiesiskas darbības slēpšanu vai atbalstīšanu.


4. Ētikas pamatprincipi komunikācijā.

17. Lai sabiedrība saņemtu skaidru, nepārprotamu un drošu informāciju par Domes politiku, tas īstenošanu apzinoties plašsaziņas līdzekļu lomu demokrātiskā sabiedrībā, tās darba specifiku, Domei jānodrošina masu medijiem oficiālu viedokli un to jāpauž Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem, izpilddirektoram, īpaši pilnvarotam darbiniekam sabiedrisko attiecību jautājumos.

18. Jāatturas publiski paust viedokli, kas ir pretējs vai nesavienojams ar Domes darbības mērķiem, personisko viedokli stingri un nepārprotami nošķirot no Domes oficiālā viedokļa.

19. Domes darbiniekiem kā privātpersonai jārūpējas par domes reputāciju un prestižu, jāatturas no izteikumiem, kuri ļautu sabiedrībai apšaubīt darbinieka lojalitāti, pilsonisko un morālo stāju.

20. Darbiniekam jāseko, lai dienesta informācija tiktu izmantota tikai dienesta vajadzībām un neizmantotu to privātu mērķu sasniegšanai.

21. Neslavas celšana pret Domes politiku, kas vērsta kā kritika ārpus Domes uzskatāma par neētisku un nepieļaujamu.


5. Interešu konflikta novēršana.

22. Nepieļaut (novērst) konfliktu starp personiskajām vai pašvaldības interesēm.

23. Darbiniekiem, pildot amata pienākumus valsts un sabiedriskās intereses vienmēr jātur augstāk par privātajām interesēm, nepieļaujot amata stāvokļa priekšrocību, izmantošanu personīgā labuma gūšanai vai citai personai.

24. Darbiniekiem jāizvairās no situācijām, kurās varētu rasties reāls, iespējams vai šķietams interešu konflikts, korupcijai labvēlīgi apstākļi.

25. Darbinieki nedrīkst iesaistīties tādās privātās aktivitātēs, kā arī jāatturas no tādiem blakus darbiem un amatu savienošanām, kas traucē atbildīgi un profesionāli veikt savus amata pienākumus, var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, ar to mazinot sabiedrības uzticību Domei.

26. Darbinieki nedrīkst iesaistīties komercdarbībā, jo tā var izraisīt privāto un Domes interešu konfliktu


6. Darbinieku savstarpējās attiecības un atbildība.

27. Darbiniekiem savstarpējās attiecībās ar kolēģiem un citām personām jāievēro cieņa, pieklājība, godīgums, labvēlīga izpalīdzība, iecietība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts.

28. Darbiniekiem jāsadarbojas ar kolēģiem, jāsniedz un jāsaņem nepieciešamā palīdzība profesionālo pienākumu izpildē, izslēdzot no attiecībām kolēģu neuzticēšanos un intrigas.

29. Darbiniekiem jāizvairās no konfliktiem Domē, ārpus tās, un, ja tādi rodas, tie jārisina konstruktīvas sadarbības ceļā vai arī atzīstot savu neētisko rīcību, pieļautās kļūdas, atvainojoties un labojot tās.

30. Darbiniekam jāveicina sabiedrības uzticēšanās Domei ar oficiālu, darba videi piemērotu korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju.

31. Darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāatbild par savas darbības likumību, nedrīkst radīt morālus, materiālus un finansiālus kaitējumus Domei.

32. Darbiniekam jāapzinās savas darbības ietekme uz kopīgiem Domes darbības rezultātiem un jābūt personiski atbildīgam par Domes darba kvalitāti.

33. Darbiniekam pildot sava amata pienākumus, stingri jāievēro Latvijas Republikas Satversme, likumi, citi normatīvie akti, Domes lēmumi, rīkojumi, iekšējās kārtības noteikumi.


7. Noslēguma jautājumi. 

34. Kodekss ir darba attiecību neatņemama sastāvdaļa un tā pārkāpumiem ir disciplināratbildības sekas līdz pat darba attiecību uzteikumam. 


35. Kodeksa īstenošana ir ikviena darbinieka pienākums, kas īstenojams darbiniekam nemitīgi pilnveidojot sevi, ceļot apzinīgumu, attīstot paškontroli un spēju izprast situāciju jebkurā gadījumā. 

36. Ētikas kodekss pieejams visiem darbiniekiem Domes mājas lapā un par iepazīšanos ar kodeksu katram jāapliecina ar savu parakstu pie domes sekretāres. 

37. Kodeksa īstenošanu pārrauga un sūdzības par kodeksa noteikto principu un normu pārkāpumiem izskata Domes Ētikas komisija.

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
8
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs