Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Noslēgtie līgumi 2018. gadā

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības birija mājas lapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātaja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Svētku uguņošana X X X SIA "SVĒTKU PASAULE" 1000 31.12.2018.
Par būvprojekta izstrādi PII jaunbūvei Ozolniekos X X X SIA "BM-projekts" 91400 15.07.2019.
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt mēbeles domes konferenču telpā X X X SIA "Projekcijas Dizains" 2880,71 30.01.2019.
Sniegt veļas mazgāšanas pakalpojuus X X X SIA "IRVE" 41999 28.11.2020.
Par svētku pasākumu organizēšanu Ozolnieku Tautas namā X X X SIA "LVS Building" 224 15.12.2018.
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt mēbeles - virtuves iekārtu ar aprīkojumu koplietošanas telpās X X X Vents Skrebelis 1350 20.12.2018.
Uzšūt  un piegādāt 24 koncerta kleitas, kas nepieciešamas jauktajam korim " Līga" X X X IK "TĒMA-Mode" 2400 10.01.2019.
Saksafona iegāde Ozolnieku mūzkas skolas vajadzībām X X X SIA "MUZ PRO" 911 16.12.2018.
WC demontāža Ānē, Ozolnieku novadā x x x SIA "Kamatrans" 3901 28.12.2018.
Par valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu izmantošanai gala lietotājam x x x Valsts zemes dienests
Par nedzīvojamās telpas nomu sporta centrā Mālzeme X X X Jūlija Gasūne    01.02.2021.
Par ceļa izmantošanu X
 X  X SIA E Būvvaldība     19.02.2018.
Par ceļa posma izmantošanu  X X
X Tumes pagasta z/s  " Kalnozoli"   28.02.2018.
Par lietvedības programmas apmācību  X X
X
Līvija Vībole ligumssumma 300,- 01.02.2018.
Par video novērošanas sistēmu izveidi X
X
X SIA Videoprojekts Baltija 8999 22.04.2018.
Sadarbības līgums - par tūrismu  X  X X
Mārupes novada pašvaldība   2020.
 X X
 X Olaines novada pašvaldība   2020.
 X  X  X Babītes novada pašvaldība   2020.
 X  X X
Ķekavas novada pašvaldība   2020.
 X X
 X Jelgavas novada pašvaldība   2020.
 X  X  X biedrība Pierīgas partnerība   2020.
 X X
 X biedrība lauku partnerība  " Lielupe"   2020.
X
X
 X biedrība partnerība   Daugavkrasts   2020.
Zemes noma Rīgas iela 24, Ozolnieki  X X
X
 Tatjana Berga    
Muzikālu pavadījumu aktieru dziesmām un smilšu kino zīmējumu konkursam Gada cilvēks laureātu godināšanas pasākumā X
 X  X  Guntra Minkevica 420,-   26.01.2018.
Gājēju tilta pāri Iecavas upei pie Garozas pamatskolas Salgales pagastā izbūves darbu būvuzraudzība X X X Uldis Silinevičs 2690 01.07.2018.
Par informācijas loģistikas pakalpojumiem - NĪN maksāšanas paziņojumi  X  X X Fitek AS    
Veselīga uztura pagatavošanas nodarbību vadīšana  X  X  X Guna Bīlande    
Zemes nomas līgums - z.g. Krogzemji, Ozolnieki apbūves tiesību izsole X X  X SIA Mārksmens    
Par darbinieku apmācību Kārlim Kalniņam - Ozolnieku sporta centra direktors X  X X SIA BUTS    
"Astoņas zvaigznes" filma X X  X SIA Studija Centrum 25  
Nodrošināt vispārēju veselību veicinošo vingrošanu nodrošināšanu Salgales pamatskolā X X X Anita Ūvena    
Nodrošināt vispārēju veselību veicinošo vingrošanu nodrošināšanu Ozolnieku vidusskolā X X X Vneta Zīverte    
Pakalpojuma līgums X  X  X Agita Iļjučonoka    
Par sadarbību informācijas apmaiņai X
X
 X  VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"    
Par ugunsdrošības inventāra apkopju veikšanu X X X SIA "DVU SYSTEM" līguma summa 10000,-  
Par energoefektivitātes projekta izstrādi SAC Zemgale Skolas iela 9, Ozolnieki X X X SIA "Buldex"    
Par izglītības jomas speciālista pakalpojumiem X X X Anna Sloka 475,- mēnesī  
Par ceļa posma izmatošanu Brankas Tiltiņi Nr. 59 un Lazdiņas Baltpēteri Nr. 63 X X X SIA "Romat Forest"    
Par NĪ Lielupes  dz.4, Salgales pagasts pārdošanu X X X Valentīna Inta    
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas / dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Nr. 1.5-5.1/92 Salgales  mūzikas un mākslas skola X X X Nacionālais kultūras centrs    
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas / dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Nr. 1.5-5.1/92 Ozolnieku mūzikas skola X X X Nacionālais kultūras centrs    
Par z.g. domājamo daļu nodošanu Celtnieku iela 7, Āne X X X Marina Gorbunova    
Par zemes domājamo daļu nodošanu Celtnieku iela 7, Āne X X X ILona Auziņa    
Vienošanās par 17.04.2013.  līguma Nr. 160 grozījumiem X X X Biedrība Florbols lieliem un maziem    
Par pašvaldībai piederošo telpu nomu sporta komplekss Mālzeme lielo sporta zāli - mākslas vingrošanas treniņi bērniem X
X
 X Biedrība Sporta klubs "Baltic Flower"    
Par līdzfinansējumu PII  programmas apgūšanai X X X Rīgas Romas katoļu ģimnāzija    
Veic mentora pienākumus  projekta Proti un Dari ietvaros X X X Mārīte Vasele    
Veic mentora pienākumus  projekta Proti un Dari ietvaros X X X Ildze Ģībiete 420,-  
Pakalpojuma līgums iespieddarbu druka un piegāde X X X Jelgavas reģionālais tūrisma centrs 669,-  
X X X SIA "Veiters Korporācija"    
X X X Jelgavas novada pašvaldība    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestādē sniegtajiem pakalpojumiem X X X Ogres novada pašvaldība    
Par arhivāra pakalpojumiem Ozolnieku vidusskolā X X X Igors Tornis    
Par zemes nomu Arkas, Ozolnieku pagsts X X X Mārīte Dille    
Par zemes nomu Tirgoņi X X X Hedviga Voita    
Gājēju tilta pie Garozas skolas būvniecības autoruzraudzība X X X SIA "DDP" līgumsumma 400,-  
Par būvprojekta izstrādi X X X SIA "Projekts EAE" 7720,-  
Par Valentīndienas balles vadīšanu X X X SIA "SHINER" 1120,-  
Par Valentīndienas balles vadīšanu X X X Santa Jankovska 200,-  
Par garāžas remontu Skolas ielā 9, Ozolnieki X X X SIA "FOX co" līdz 9867,58         
Par valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datu izmantošanai gala lietotājam X X X Valsts Zemes dienests    
Par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām  X  X  X Santa Tuherma     
Par pakalpojuma sniegšanu X
X
X
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde  Jelgavas pilsētas pašvaldības policija    
Pakalpojuma līgums X X X LETA 163,35 mēnesī  
Par konkursa Ģimenei draudzīga pašvaldība 2017,naudas balvas izmaksu X X X Vides aizardzības un reģionālās attīstības ministrija    
Par karjeru X X X biedrība "kultūras un mākslas centrs""    
Par sadarbību informācijas apmaiņai X X X VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija    
Par ugunsdrošības inventāra apkopju veikšanu X X X SIA DVU SYSTEM līguma summa 1000,-  
Izstrādāt dokumentāciju objektam Telpu vienkāršotā atjaunošana un 1. stāva telpu un inženiertīklu shēmas izstrāde Skolas iela 11, Cenu pagasts, Tetele  X  X X
SIA "EKC"  165,-  01.05.2018.
Pakalpojuma līgums - tehniskās specifikācijas  izstrāde SAC "Zemgale" mājas lapai X
 X  X  Līga Uzulniece    
1.stāva telpu un inženiertīklu izbūve Teteles izglītības iestādē, Skolas iela 10, Tetele  X  X  X SIA "Rimts"  19351,82 05.04.2018. 
Sadarbības līgums - Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem/ iekustini upi
 X X
 X Bauskas novada pašvaldība     
 X  X  X  Rundāles novada pašvaldība    
 X  X  X Babītes novada pašvaldība     
Piegādāt slēgta tipa baktericīdās ierīces PXF Virus recirkulātprus SAC "Zemgale" X
X
X
SIA "Airmed" 1652,89 20.03.2018.
Dzīvokļa pirkuma līgums X X X Serafima Prohorova    
Par pakalpojumu X X X Nodibinājums "Centrs Dārdedze"    
Par ceļu drošības auditu X X X VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 762,- 27.02.2018.
Piegādāt un uzstādīt Bobata masāžas galdu, kas nepieciešams SAC "Zemgale" X X X SIA "Baltmedica" 1610,- 30.03.2018.
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt biroja mēbeles, kas nepieciešamas  Ozolnieu novada domes kabineta aprīkošanai X
X
X
SIA "Pacis" 578,- 26.03.2018.
Par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem Salgales Mūzikas un mākslas skola X X X Izglītības kvalitātes valsts dienests 2093,12 no23.04.2018. līdz 27.04.2018.
Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas  reģionam 2018. gadā X X X Zemgales plānošanas  reģions 3000,- 28.12.2018.
Par elektrotehniskajiem mērījumiem PII "Pūcīte" X X X SIA "Elegro" 1098,- 12.03.2018.
Par būvprojekta izstrādi - dzīvojamās ēkas  pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Parka iela 2, Brankas X X X SIA "Arhitektūra un vide" 7950,- 01.03.2018.
Par apmācību pakalpojumu "Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atalsts" Garozas pamatskolā X X X Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 18,- 22.02.2018.
Piegādāt būvniecības preces un materiālu OND 2018/1 X X SIA "MNL" 40000,- 19.02.2020.
Nomā Ozolnieku Sporta centra lielo sporta zāli X X X Biedrība Sporta klubs "Ozolnieki" 15,- ar PVN par vienu nodarbību, piemērojot 50% atlaidi 31.12.2018.
Finansēšanas līgums - Markusa Soļima un Lūkasa Soļima dalību 2018. gada sezonas starptautiskajās un Latvijas posma sacensībās  X X
X
Kaspars Soļims   EUR 800,-  
Piegādāt LED  iekārtas Ozolnieku Tautas namam X
 X X
 SIA "ASGS group"  1660,-  24.03.2018.
Veikt elektrotehniskos mērījumus PII "Zīlīte" X X X SIA "Elegro" 1950,3 13.04.2018.
Par mūzikas pakalpojumiem X X X Sallija Laura Kļavkalne līguma summa 1800,- 31.12.2018.
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pašvaldībā X X X Ruta Vasara    
X X X Baiba Vasara-Beķere    
Zemes nomas līgums X X X "PRIMA PICK" SIA 3% no zemes kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā 31.01.2027.
Telpu nomas līgums sporta komplekss "Mālzeme" X X X Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola EUR 15,- par 1 nomas objekta izmantošanas stundu 31.05.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
 X Jelgavas novada pašvaldība    31.12.2018. 
Par apmācību pakalpojumu  X  X  X Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs    22.03.2018. 
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X  X  X Daugavpils pilsētas dome 31.12.2018.
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai ar invaliditāti pasvaldībā X X X Katrīna Raspopova
Sniegt Ozolnieku novada sacensībās Zolītes  kauss 2018 tiesneša un sekretāra pakalpojumus X  X X Ivars Dombrovskis 24.03.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X  X  X Ogres novada pašvaldība 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem X X  X Lielvārdes novada pašvaldība 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X X  X Mārupes novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  X  X  X Kandavas novada Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Veic apsardzes,ugunsdzēsības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošanu  X  X  X SIA Koblenz Drošība 17998 31.03.2020.
Par viesu administratoru pakalpojumiem laulību ceremonijās X  X  X Ingars Babčuks 900 2019.04.30
Pasūtītājs pieņem lietošanā izpildītājam piederošos paklājus un mopus  X  X  X SIA Berendsen Tekstila Serviss 9999,99 2019.08.30
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X  X Mārupes novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X X  X Ogres novada pašvaldība 31.12.2018.
Par savā valdījumā esošā transportlīdzekļa lietošanu darba vajadzībām  X  X  X Evita Poča
Nomā zemes vienību ar adresi " Vilciņi" Cenu pagasts X  X  X Rubenis Jānis 31.03.2028.
Nomā zemes vienību ar adresi Kastaņu iela 12, Ozolnieki  X  X  X Alfrēda Buņķe 31.03.2028.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Rubeņu un Akmeņu ceļu Cenu pagasta Raubēnos 2. kārtas darbu būvuzraudzība X
 X  X SIA Būvrem  8800
2018.11.01 
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
X
 X  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas izglītības parvalde    
Izrāde Optimists, 29.03.2018. Ozolnieku TN  X X
 X SIA Savstarpējo attiecību mācību centrs Sains   29.03.2018.          
Veikt energosertifikāciju sociālās aprūpes centram Zemgale, Skolas ielā 9 X
X
 X SIA Namejs Pluss 300
21.04.2018.   
Par dokumentu arhivēšanas pakalpojumiem X  X  X Agnese Martinsone    
Par atlīdzību un komandējumu( darba braucien) izdevumu segšanu ekspertiem X
 X  X Izglītības kvalitātes valsts dienests 1580,0
06.04.2018.
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads)  X  X  X Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Rundāles novada pašvaldība     
Hipotēka par NĪ Spartaka iela 9-9, Brankas  X  X X
 Inta Barane    
Par NĪ Spartaka iela 9-9, Brankas  X  X  X Inta Barane    
Par Ozolnieku novada mājas lapas izstrādi  X  X  X SIA Kibertelpa 5600
 
Par zemes nomu  X  X  X Nikolajs Kananvičs    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X X
Riebiņu novada dome    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
 X Bauskas novada dome    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Saldus novada pašvaldība   31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X  Dobeles novada Izglītības pārvalde    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Tērvetes novada pašvaldība    31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X  X  X Rīgas domes  izglītības, kultūras un sporta departaments  31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde  31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X  X  X Talsu novada pašvaldība  31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Olaines novada pašvaldība 31.12.2018. 
Par skatuves un skaņas nodrošināšanu X
 X  X  SIA Aspekt V 1136 2018.04.02 
Par šķeldas novietošanu un transportēšanu  X X
X
Jānis Bitins    31.08.2018. 
Par šķeldas novietošanu un transportēšanu  X  X Zigmārs Zaķis 31.08.2018.
Par NĪ  Liepziediņi hipotēka  X  X X Gundars Liepa 7200,- 30.04.2019.
Par NĪ  Liepziediņi, Salgales pagasts pirkšanu  X  X  X Gundars Liepa
Par atlīdzību un komandējumu ( darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem X
X
X
Izglītības kvalitātes valsts dienests     2018.05.11
Medību tiesību nodošanu  X  X  X SIA "Buku Audzētava" 31.12.2028.
Par aprūpi mājās X  X  X Svetlana Rozenfelde 80,- mēnesī 10.04.2019.
Pasūtījuma līgums obj. Celtnieku iela 28, Āne  X  X  X SIA "Ģeometrs" 31.12.2018.
Par preču iegādi X
 X  X  SIA "Musturi"    
Par zemes vienības  apvienošanu vai sadali viena NĪ ietvaros Garoza, Salhales pagasts  X X X SIA "Metrum" 2503,78 31.12.2018.
Pārjaunojuma līgums dzīvoklim Aizupes 2 dz. 1;2; un 3  X X X Vaira Polmane
X  X  X Inga Kāpiņa 6200,- 30.04.2022.
Pakalpojuma līgums X  X  X SIA "Clean R" 29.04.2018.
Zemes nomas līgums OND 2018/3  X  X  DELAFERMA SIA   18.04.2023. 
Par klavieru iegādi X X X SIA  BJMK 1100,- 25.04.2018.
Par tilta pār Misas un Iecavas upēm inspekciju X X X SIA Projekts 3 1800,- 16.06.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Tukuma novada Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Auces novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Bauskas novada pašvaldība 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Beverīnas novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Iecavas novada pašvaldības  administrācija 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Jaunjelgavas novada dome 300 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Jelgavas Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Jelgavas novada  pašvaldības Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Ķekavas novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Olaines novada dome 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Rīgas domes  izglītības, kultūras un sporta departaments 31.12.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. X X X Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde 31.12.2018.
Telpu noma X X X Zane Šilinska 21.06.2018.
Veikt pirts telpas rekonstrukciju, pārbūvējot
 to par ģērbtuvi Ozolnieku Sporta centrā
 X X
X
SIA "Nalde" līgumsuma 7896,16  11.06.2018. 
Izstrādāt Ozolnieku novada teritorijas  plānojumu X
X
X
Aija Straube
līgumsumma     9980,-
07.01.2019.
Par mazdārziņa nomu X
X
X
Aija Miķīte
   
Par biezumēveles iegādi  Garozas pamatskolai X
X
X
SIA "Kongs" līgumsumma 667,- 20.05.2018.
Ūdens apgādes izbūves Skolas iela - Aizupes būvuzraudzības darbi X
X
X
SIA "RS Būvnieks" 1900 01.07.2018.
Par Yamaha iegādi Ozolnieku Mūzikas skolai X
X
X
SIA "MUZ PRO" 627,27 16.05.2018.
Ielu apgaismojuma Emburgā Salgales pagastā izbūves darbi X
X
X
SIA "A.C./ D.C." līgumsumma 48991,09 31.08.2018.
Servitūta līgums X
X
X
Daiga Ose    
Sniegt zāles pļaušanas pakalpojumus OND 2018/10
 X  X  SIA "Tehniskais Dienests" līgumsumma 34565,00  01.1.22018. 
Finansēšanas līgums  X  X  X  Aleksandra Gasūne 150
31.12.2018.
Vienošanās Nr.1 par zemes nomas līgumu, Skolas iela 10, Ozolnieki  X  X  X AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBAS OZOLNIEKU LUTERĀŅU DRAUDZE draudze     18.05.2019.
Par dūmvadu, katlu un ventilācijas kanālu tīrīšanu/ apkopes pakalpojumus Pasūtītāja objektos X X X Rears, SIA līdz 8,263.64 16.05.2018.
Par gumijas seguma piegādi un uzstādīšanu PII "Pūcīte" X X X JŪRMALAS MEŽAPARKI, SIA 1,320 15.0632018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Grāmatu apmaiņas punkts Dalbē X X X Daina Linde 164.46 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Lai tālu skan X X X Kristaps Nolbergs 824.00 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Šķiroto atkritumu punktu labiekārtošana Dalbē X X X Andris Pastors 592.85 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes iela 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads II X X X Irēna Beļavska 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes iela 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads I X X X Irēna Beļavska 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Stāvlaukuma izbūve un ceļu seguma labiekārtošana X X X Vadims Vaščenko 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Aprīkojums atbalsta pasākumu nodrošināšanai novada sociāli mazaizsargātām grupām X X X Biedrība TUVU 703.31 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Iedzīvotāju un neatliekamās dienesta piekļuves nodrošināšana, atjaunojot ceļa segumu, Salgales pagastā no Švāgariem uz Valsts ceļu P93 X X X Daina Zanidāne 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Ceļa virskārtas seguma atjaunošana Salgales pagasta iedzīvotāju vajadzībām pie Švāgariem X X X Inesis Grūbe 672.98 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Skvēra "Brīvības gaisma" izveide Brankās. II posms X X X Biedrība TUVU 810.74 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.) Autostāvvieta 3 X X X Inga Gedroviča 826.45 31.12.2018.
Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekta konkurss "Es zinu, varu un daru" (2018.). Baudam dabu! X X X Margarita Puķīte 363.88 31.12.2018.
Par mācību līdzekļu pārdošanu un piegādi  X X
X
Lielvārds, SIA   2436,43 31.12.2018 
Ziedojuma līgums par simtgades ģerboņa ziedojumu (betonā izliets Latvijas Republikas ģerbonis)  X X X
 SAKRET, SIA  35,26 Līdz darbu izpildei
Par zāles pļaušanu ar trimeri Ozolnieku novada Salgales pagasta teritorijā X
X  X Mareks Dzirkalis 80 eiro pa ha 31.10.2018
Par karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Zinātniskā ballīte Ozolnieku vidusskolas 1. līdz 2.klašu skolēniem" projektu  X  X  X PASSWORD M, SIA 832 31.12.2018
Par finansējuma piešķiršanu sporta inventāra iegādei, dalībai sporta sacensībās un braucienu uz un no sacensības vietas segšanai  X  X X Virves vilkšanas klubs OZOLI, biedrība 500 31.12.2018
Finansēšanas līgums  X X  X Aleksandra Gasūne  150
31.12.2018.
 Par neregulāro pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu  OND 2018/4 02.03.2018. 23.03.2018. SIA HANSABUSS LATVIA   Līgumcena 100000 EUR  30.05.2020.
Autobusu noma Konti Buss
SIA  RIXCO
SIA LUX
Par mauriņa traktora iegādi  X X  X STOKKER, SIA 7002.91 30.05.2020.
Par mēbeļu uzstādīšanu 8., 10. un 16.kabinetā domē  X  X  X Projekcijas Dizains, SIA 3057.53  28.06.2018.
Par ielu apgaismojumu (Emburga, Salgales pag.) izbūves būvuzraudzības darbiem  X X X SIA Elektromontāžas serviss 700  31.08.2018.
Salgales pamatskolas sporta laukuma izveides projekts X  X  X Veido vidi, SIA 8334  30.06.2018.
Par kombinēto grīdas mazgājamo iekārtu KARCHER B40 W D51 pirkšanu X  X X SIA Ozolnieku KSDU  2075.22  02.07.2018.
Valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava-Iecava posma km 3.27 - 8.94 pārbūve" korekcija  X X X SIA Projekts 3  3950  15.06.2018.
 Ūdensvada izbūve Skolas iela - Aizupes Ozolniekos X
X
X
 Inženierprojekti videi, SIA 370
 01.07.2018.
 Autoratlīdzības līgums. Par lekciju vecāku konferencē "Bērna emocionālā trauka piepildīšana un audzināšana"  X  X  X Iveta Aunīte  150
 02.06.2018.
Autoratlīdzības līgums. Par lekciju vecāku konferencē "IT lietošanas paradumi ģimenē" X
X
X
Judīte Iliško  150  02.06.2018.
Par ceļa drošības auditu  Kastaņu iela, Ozolniekos, Ozolniekos  X X
X
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"  481,68  06.06.2018.
Par ceļa drošības auditu  Jaunatnes iela 4, Āne, Ozolniekos X
X
X
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 481,68 06.06.2018.
Sporta ielas posma izbūve Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā X  X  X 3C, SIA 870 01.07.2018.
Par telpu remontu Celtnieku ielā 9-42, Ānē, Cenu pag. X  X  X R.D.R., SIA līgumsumma 1853,37 21.06.2018.
Par iespiedddarbu izgatavošanu X
 X  X SIA "Parīt Būs" 941,5 10.06.2018.
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X  X  X Lielvārdes novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem X
 X  X Ciblas novada dome    
Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  X X
 X Stopiņu novada dome    
Par Lielupes krasta posmu attīrīšanu Ozolnieku novada teritorijā X
 X  X Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 8784 30.04.2024
Par Ozolnieku ezera  daļas nomu X
 X  X  SIA "PRIMA PICK"    
Veic Teteles pamatskolas 1. stāva durvju nomaiņas darbus  X X
 X SIA "LVS Builing"  8219,56   14.07.2018.         
Pārdot kompensējamos medikamentus un medicīnas preces, kas nepieciešamas SAC "Zemgale" iemītniekiem un par ko ir izsniegta attiecīgā ģimenes ārsta recepte  X X
 X  SIA "Ozolnieku aptieka" 9999.-
 30.06.2018.
Gājēju celiņa izbūve Jaunatnes ielā 3/5, Āne, Cenu pag., Ozolnieku novads I un Ozolnieku novads II X
X
X
SIA "A & B" 2000.-
01.09.2018.
Veic sagatavošanas  darbus publiskajam iepirkumam "Par darbinieku veselības apdrošināšanu" X
X
X
SIA "Partner Broker"    
Par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārtjās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu X
X
X
Nodarbinātības valsts aģentūra    
Par aprūpes pakalpojuma sniegšanu ar invaliditāti pašvaldībā X
X
X
Mārīte Babre    
X
X
X
Linda Gūtmane    
Nodod izpildītājam iznīcināšanai un pārstrādei datu nesēju X
X
X
SIA Līgatnes papīrs    
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X X
X
SIA "Lazdiņas privātskola " Punktiņš""     
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X X
X
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVONS"     
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X  X  X  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BeBelv"    
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu X
X
X
SIA "Saules bērnu dārzs"    
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu X
X
X
SIA "EDGARS UN TAMĀRA"    
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X  X  X  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulainie Austriņi"    
Finansēšanas līgums X
X
X
biedrība "Latvijas sinhronās slidošanas attīstībai"    
Finansēšanas līgums X X X biedrība "Bērnu un jauniešu moto-triāla skola"
Finansēšanas līgums X X X biedrība "Latvijas lakrosa federācija" 519.-
Finansēšanas līgums X X X Didzis Grundulis 150.-
Finansēšanas līgums X X X Klāvs Lisovskis 600.-
Finansēšanas līgums X X X Agarska Triāla Klubs
Finansēšanas līgums X
X
X
Agris Neija 150.-
 
Pakalpojuma līgums  par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novadā, z.g. Jelgavas iela 31, Ozolnieki  X  X X SIA "Ozolnieku KSDU"    
Pakalpojuma līgums  par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novadā, z.g. Druvenieku ceļš  10, Ozolnieki  X X
 X  SIA "Ozolnieku KSDU"
   
Veic SAC Zemgale Skolas ielā 9, teritorijas labiekārtošanas darbus X
 X X
 SIA "Uzars bruģēšana"  29886,05 21.08.2018. 
Izstrādāt kvalitatīvu audiovizuālu video par Ozolnieku novadu  X X X SIA "Dati IG" 1258.- 23.07.2018.
Par reprezentācijas materiālu iegādi  X X
 X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKStar"    
Par skaņas tehnikas nodrošināšanu un apkalpošanu X X  X SIA "Orange Event" 1478,07 23.06.2018.
Ar skatuves, deju grīdas un gaismas nodrošināšanu X
 X  X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livesound" 2976.- 23.06.2018.
Par Salgales pamatskolas telpu remontdarbiem  X  X  X SIA "KONSTANTS"
11034,55 25.08.2018.
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X X
 X SIA "Paulas Karlsons"     
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X X X SIA "RŪĶU MĀJA"
Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu Sarmītei Rihterei  X X X Nodibinājums Sociālo Pakalpojumu Aģentūra 21.08.2018.
Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu Svetlanai Sorokinai X  X  X Nodibinājums Sociālo Pakalpojumu Aģentūra 21.11.2018.
Vienošanās par droša elektroniskā paraksta viedkartes ( e Paraksts karte) apmaksu līgumam Nr. 70.03-02/20/00/2016/1369 par uzticamības pakalpojumu sniegšanu X  X  X Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Personas datu apstrādes līgums  X X  X Nacionālais kultūras centrs 08.07.2018.
Finansēšanas līgums (ēdināšana 26. Vispārējos dziesmu svētkos un 16. Deju svētkos) X X X Nacionālais kultūras centrs 08.07.2018.
Par būvuzraudzību - PII Saulīte un Garozas pamatskolai X  X  X SIA "Cerkazi - G" 1700.- 31.08.2018.
Pakalpojuma līgums par 26. Vispārējo latviešu Dziesmu un 16. Deju svētku dalībnieku ēdināšanu (J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola) X  X  X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRISTAR"
Pakalpojuma līgums par 26. Vispārējo latviešu Dziesmu un 16. Deju svētku dalībnieku ēdināšanu (31.vidusskola)  X  X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Restaurants Latvia"
Garozas pamatskolas telpu vienkāršoto atjaunošanu X  X X SIA "Bekoteks" 2340.- 20.08.2018.
Būvuzraudzības līgums - Ozolnieku veselības takas būvuzraudzības pakalpojums  X X  X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS" 790.- 25.07.2018.
Būvuzraudzības līgums - V-1066 Dalbe, Cenu pagasts apgaismojuma izbūves būvuzraudzību X  X  X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS" 650.- 20.08.2018.
Sniegt mediķa pakalpojumus XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā X  X  X Oksana Prozumenscikova
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X X X SIA "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija"
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X  X  X SIA "PŪČUKS"
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X  X  X "Rīgas Franču Skola" SIA
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu X  X  X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETZĀLI"
Par telpu remonts  X  X X
SIA "BD&C"
   
Veikt SAC Zemgale teritorijas Skolas ielā 9 Ozolniekos labiekārtošanas darbu būvuzraudzības darbus X
X
 X SIA "Līnijbūves" 1990.-
27.08.2018.
Par elektroenerģiju X
X
 X SIA "Geton Energy"    
Piegādāt malku Salgales pagasta pārvaldes vajadzībām  X  X X
SIA "PATA"  20295

 26.07.2018.

 

Ilgtermiņa sadarbības līgums  X X
 X  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOI TOI Latvija"    
Par muzikālo nformējumu  X  X  X Liene Broka    
LICENCE ģeotelpisko datu kopas izmantošanai gala lietotājam  X  X  X Dabas aizsardzības pārvalde    
Par mantiskā atzinuma iesniegšanu  X  X  X SIA "VCG Ekspertu grupa"    
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X  X  X SIA "ZOBENS"    
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu  X  X  X SIA "Domiņš"    
Par pašvaldības atbalstu un ēdināšanas izdevumu samaksu X
X
 X SIA "BCRP Raibā pupa"    
Par medicīnas preču iegādi SAC "Zemgale" vajadzībām OND 2018/17  28.05.2018.  08.06.2018.  SIA "KJS Serviss"  Līgumcena EUR 2400 2020.07.06 
Par atzinuma (izvērtējuma) sagatavošanu par "Atkritumu apsaimniekošanas attīstības scenāriju izvērtējums Ozolnieku novadā" X X X SIA "KONSORTS" Līgumcena EUR 9450 01.08.2018
Par medicīnas preču iegādi SAC "Zemgale" vajadzībām OND 2018/17 28.05.2018. 08.06.2018. UAB "Slaugivita" Līgumcena EUR 1370,68 2020.07.06
Par kapus svētku organizēšanu Ozolnieku novada kapos (15.11.2018.) X X X SIA "Olaines kapu saimnieks" Līgumcena EUR 425,- 15.07.2018
Telpu izmantošanas līgums (26. Vispārējos dziesmu svētkos un 16. Deju svētkos) X X X J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola Līgumcena EUR 64,4- 08.07.2018
Par apmācības pakalpojumiem - pamatlīmeņa zināšanu programmas par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem nodrošināšana (160 ak.st.) X X X SIA "BUTS" Līgumcena EUR 240,- 31.07.2018
Par apgaismojuma izbūvi V-1066 Dalbe OND 2018/22_ELFLA 06.06.2018. 18.06.2018. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VSD serviss" Līgumcena EUR 12015,78 20.08.2018
Par apgaismojuma izbūvi un tehniskās shēmas izstrādi Ozolnieku Veselības takā OND 2018/22_ELFLA 06.06.2018. 18.06.2018. SIA "ELTORS" Līgumcena EUR 13389,95 02.07.2021
Par Salgales pamatskolas jumta remontu un nojumes pārbūves darbu būvuzraudzību Salgales pamatskolā  x  x  x SIA "RS Būvnieks"   Līgumcena EUR 2100  25.08.2018
Par jumta remonta darbiem (3.kārta) un nojumes pārbūves darbiem Salgales pamatskolā  OND 2018/18 29.05.2017.  11.06.2018.  SIA "KONSTANTS" Līgumcena EUR 32978,30  15.08.2018 
Telpu izmantošanas līgums (izmitināšana Skuju iela 11, Rīga, 26. Vispārējos dziesmu svētkos un 16. Deju svētkos) x x x Rīgas 31.vidusskola Līgumcena EUR  458,25 08.07.2018.
Ozolnieku novada teritorijas labiekārtojuma risinājuma izstrāde x x x SIA "Veido vidi" Līgumcena EUR 8500 01.07.2019.
veikt Teteles pamatskolā sporta zāles remontu OND 2018/24  X X
 SIA "Cascade mining" 48201.29 30.08.2018.
Par amatiermākslas koncertuzveduma "Dziedādami, dejodami" muzikālo pavadījumu Ozolnieku svētku laikā Jāņu pļavā 28.07.2018. no plkst.18.00 un koncertuzveduma divos mēģinājumos x
x
 x Guntra Minkevica  500.-  28.07.2018.
Par amatiermākslas koncertuzveduma "Dziedādami, dejodami" vadīšanu Ozolnieku svētku laikā Jāņu pļavā 28.07.2018. no plkst.18.00 un koncertuzveduma mēģinājumos  x  x x Jānis Ēriks Grūtups 150.- 28.07.2018.
topogrāfiskā plāna izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0755 un piegulošajām teritorijām Ozolniekos x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RR Ģeodēzija" 690.- 31.08.2018.
Vienošanās par grozījumiem 2017.gada 10.novembra Pakalpojumu līgumā par ūdensaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu x x x SIA "Ozolnieku KSDU""
Par bērnu vasaras brīvdienu nometnes finansēšanas x  x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOUND ESTATE" 360.- 22.07.2018.
Par poligrāfijas izdevumu un to saistīto preču ieprikšanu x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds Zvaigzne ABC" 31.12.2018.
Par medicīnas preču iegādi SAC Zemgale vajadzībām (OND 2018/17)  x  x  x UAB "Teida" 1459.- 22.08.2020.
Garozas pamatskolas notekūdeņu atīsrīšanas iekārtu projektēšanas un izbūves darbi Garozā, Salgales pag.  x x x SIA "GATE L" 15176.03 31.08.2018.
Intara Busuļa & Abonementa orķesrta uzstāšanās nodrošināšana Ozolnieku svētku laikā Jāņu pļavā 28.07.2018. no plkst.22,30-plkst.23.55 x  x  x SIA "deBusul Music" 6000.- 28.07.2018.
 Par skatuves, deju grīdas un gaismu nodrošināšanu Ozolnieku svētku laikā Jāņu plavā 28.07.2018. no plkst.16.00-29.07.2018. plkst.2.00  x  x  x  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livesound"  425.-  28.07.2018.
Par muzikālā koncertšova bērniem "Izklausiets dzirdēts - mežā" nodrošināšanu Ozolnieku svētku laikā Jāņu plavā 28.07.2018. no plkst.16.00-17.30  x  x  x "BRAVISIMO" 425.- 28.07.2018.
Par skaņas tehnikas nodrošināšanu un apkalpošanu Ozolnieku svētku laikā Jāņu plavā 28.07.2018. no plkst.12.00 līdz 29.07.2018. plkst.2.00 x x  x SIA "Orange Event" 4286.57 28.07.2018.
Sadarbība  x  x  x biedrība lauku partnerība "Lielupe"
Par karšu izgatavošanu x  x  x SIA "Karšu izdevniecība "Jāņu sēta""
Pakalpojuma līgums par spēļu nomu, rotaļprogrammu (t.sk. divu lielo pasaku tēlu un burbuļu veidošanu un burbuļmašīnas īres nodrošināšanu Ozolnieku svētku laikā Jāņu plavā 28.07.2018. no plkst.12.00-19.00 x x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elegante" 730.- 28.07.2018.
Zoo "Lauku sēta" dzīvnieku nodrošonāšana Ozolnieku svētku laikā Jāņu pļavā 28.07.2018. no plkst.12.00  x  x x IK "ZEMGALES PONIJI" 500.- 28.07.2018.
 Par skeitparka konstrukcijas, kas veidota saskaņā ar skici un tāmi, piegādi un uzstādīšanu Ozolnieku sporta centra stadionā  X  SIA "City Playgrounds" 9995,92  03.10.2018 
Par darbinieku profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem - individuālo supervīziju sesiju klātienē X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MFocus" 1200.- 31.12.2018.
sporta zāles grīdas remonts Ozolnieku vidusskolā X X X Individuālais komersants "DZELME JŪRMALA" 1983,47 10.08.2018.
Par Ozolnieku svētku -2018 uguņošanas nodrošināšanu Spartaka ielā pie Skolas ielas Ozolniekos 28.07.2018. no plkst.15.00 līdz 29.07.2018. plkst.24.0 X X X SIA "SVĒTKU PASAULE" 1000,- 28.07.2018.
Par mediķa pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku svētku -2018 laikā Jāņu plavā X X X Anda Mestere 117.3 28.07.2018.
Par Ozolnieku svētku -2018 vadīšanu Jāņu plavā 28.07.2018. no plkst.15.00 līdz 29.07.2018. plkst.2.00 X X X Kaspars Upacieris 650.- 28.07.2018.
Par divpusēju solu ( 3 gab.) un metāla skapju uz pamatnes (6 gab.) iegādi Ozolnieku vidusskolai X X X Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREEN SERVISS" 2072.073 31.12.2018.
Par aparāta PODOTRONIC A500 iegādi (putekļsūcejs, SAC "Zemgale") X X X SIA "Passo International" 1115.7 03.08.2018.
Par pedikīra krēsla ar 3 elektromotoriem, laims (BF50025)  iegādi (SAC "Zemgale") X X X SIA "Passo International" 1256.2 03.08.2018.
Veikt parketa grīdas slīpēšanu un lakošanas darbus Ozolnieku Tautas namā  x  x  x  Individuālais komersants "DZELME JŪRMALA"  991,73  30.08.2018
Teritorijas pie Ozolnieku vidusskolas C korpusa ieejas betona plākšņu seguma izveides darbus  x  x  x Uzars bruģēšana, SIA   2938,73  29.08.2018
Veikt žoga uzstādīšanu ap Salgales baznīcas drupām, "Mācītājmāja" Salgales pagasts, Ozolnieku novads  x  x  x  SIA "MARI Metāls"  1595,98 31.08.2018 
Piegādāt 3 gab. trauku mazgājamās mašīnas Electrolux  x  x  x  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euronics Latvia"  885  27.08.2018
VIENOŠANĀS Nr.2 par grozījumiem un papildinājumiem 2016.gada 19.janvāra SADARBĪBAS LĪGUMĀ Nr. 3-41.4/33  par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā  x  x  x  Zemgales plānošanas reģions   31.12.2022 
Nodrošināt semināru pedagogiem par tēmu- kompetenču pieeja mācību saturā  x  x  x  Ilze Gaile  150  
Īslaicīgā regulārā nomā  SK  Mālzeme lielo sporta zāli- sporta nodarbību mākslas vingrošanā organizēšana Jelgavas pilsētas bērniem un jauniešiem  x x  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"   31.05.2019
Piegādāt un uzstādīt 90 žalūzijas, kas nepieciešamas Teteles pamatskolas 1. stāva klašu telpās x x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KraBS" 2260,5 31.08.2018
Skolēnu pārvadājumi  x x
x
 SIA  "RIXCO"   05.10.2019. 
Skolēnu pārvadājumi  x x x SIA  "Lux" 05.10.2019.
Nedzīvojamo telpu un inventāra nomas līgums  x x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANIVA" 2019.08.31
Par ēdināšanu PII Bitīte,PII Saulīte, PII Zīlīte un PII Pūcīte  x x  x Kanto, IK 2019.08.31
Par ēdināšanu Ozolnieku vidusskola un PII Zīlīte filiāle x x x KONSTANTS, SIA 2019.08.31
Par ēdināšanu Teteles un Salgale spamatskolā  x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANIVA" 31.08.2019
Par tīmekļa programmas edurio izmantošanu x
 x  x EDURIO LTD filiāle Latvijā   2158,6 30.05.2019. 
Par plūdu aizsardzības sūkņa stacijas sūkņa PL 7055 remontu (Druvenieku ceļš)  x x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALAS COMPANY" 8107,26 30.10.2018
Par ksilofonu un kongu iegādi, Ozolnieku mūzikas skolas vajadzībām  x x  x SIA  RDL 1392,56 28.09.2018.
Veic Garozas pamatskolas tilta gājēju celiņa apgaismojuma izbūves darbus  x x x SIA Elektromontāžas serviss 2025,67 07.09.2018
Nomas līgums- pamatlīdzekļiem  x  x  x  SIA "Ozolnieku KSDU"    
Izgatavot, piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu, kas nepieciešams Ozolnieku novada pašvaldībai x
 x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK Dizains"  17195  15.10.2018 
Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfijas apstrāde programmā Adobe Photoshop" 40 mācību stundas  x  x  x  Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs  120  
Tehnisko shēmu apgaismojuma izbūve Ozolnieku Veselības takā  x  x  x SIA "ELTORS"  500   28.08.2018
Par signalizācijas uzstādīšanu PII Bitīte  x  x x SIA Koblenz Drošība 803,26 31.08.2018
Piegādāt Salgales mākslas un mūzikas  skolai mūzikas instrumentus x  x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUZ PRO" 1401,65 30.10.2018
Garozas pamatskolas  tilta taciņas bruģēšanas darbi x  x  x Uzars bruģēšana, SIA 2141,75 31.08.2018
Pakalpojuma līgums - individuālās supervīzijas  x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MFocus" EUR 30,- par vienu individuālo superviziju 31.12.2018.
Par to kā pienācīgā kārtā veikt 22 (divdesmit divu) puķu podu, kas atrodas Skolas ielā, Ozolniekos, Ozolnieku novadā uzstādīšanu un kopšanu vasaras sezonā x
 x x
 I.Tiesneses individuālais uzņēmums  3000 līdz summas  sasniegšanai 
Par pašvaldību savstarējiem norēķiniem  x  x  x Ropažu novada pašvaldība 31.12.2018
Nedzīvojamo telpu un inventāra nomas līgums   Ozolnieku vidusskolā  x  x x KONSTANTS SIA 31.08.2019
LĪGUMS PAR TEHNISKO RESURSU NODROŠINĀŠANU (Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas cebtrs (VPVKAC) telefonijas sistēma)  x  x  x VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS"
 Garozas pamatskolas izglītojamo pārvadāšanas pakalpojumi  x x  x  SIA LUX   05.10.2018 
NĪ Vilciņi, Cenu pagasts pārdošanu  x  x  x Jānis Rubenis   3500 12.10.2018 
Par karšu pārlūka abonēšanu x x x SIA karšu izdevniecība Jāņu sēta
Galvojuma līgums (aizdevums SIA "Ozolnieku KSDU", Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/014 "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" īstenošana)  x  x  x Valsts kase 22.04.2041
Aizdevuma līgums (aizdevums SIA "Ozolnieku KSDU", Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/014 "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" īstenošana) x x  x Valsts kase 22.04.2041
AKTS par informācijas sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā saskaņā ar 2017.gada 4.augustā noslēgto starpresoru vienošanos „Par informācijas apmaiņu starp Izglītības un zinātnes ministriju un Ozolnieku novada pašvaldību"(VIIS)  x  x  x Izglītības un zinātnes ministrija
Sniedz Ozolnieku novada Ozolnieku  vidusskolas un Teteles pamatskolas izglītojamo pārvadāšanas pakalpojumus x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIGAR" 41999 01.06.2019
Sagatavot un sniegt izglītojošu lekciju "" Kā palīdzēt sev - bez daktera" Ozolnikeu TN x  x  x Visvaldis Bebriss 80 27.09.2018
Gāzes apkures katla un tā apsaistes piegāde un uzstādīšana Parka ielā 4, Brankas x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMD enerģija" 8871,13 31.10.2018
Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu programmas Latvijas skolas soma īstenošanai x x x LATVIJAS REPUBLIKAS KULTŪRAS MINISTRIJA 6699 15.01.2019
Vienošanās par Sporta ielas Ānē,  izbūves darbu veikšanu  x  x  x Maksims Vasiļjevs     
Par veselības apdrošināšanas polisēm  x  x  x  AAS "BTA Baltic Insurance Company"    
Par programmatūras licenču piegādi  x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA" 1869 12.09.2019
Veic  Salgales pamatskolas 1. maija ielā 9, Emburga  sporta laukuma izbūves pirmo kārtu  x  x  x SIA Dreamway 113385,53
Par apgaismojuma izbūvi Veselības takā Skolas ielā 5, Ozolniekos x
x
 x SIA Elektromontāžas serviss  15972,-  10.12.2018 
Par drukas pakalpojumiem (OND 2018/34) x x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IBC Print Baltic" 41999,99 01.05.2019
Veic gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošanas darbus Ozolnieku novada pašvaldības ēkā, Stadiona ielā 10 x x x SIA "COMMODUS" 1099,85 15.10.2018
Par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem x x x Izglītības kvalitātes valsts dienests 1914,64 19.10.2018
Par baktericīdo iekārtu tehnisko apkopi (PXF "Virus" recirkulators) (01/9-2018) x x x SIA Airmed 836 10.10.2019
Koku zāģēšana x x x SIA "NTI PARTNERSHIP" 5596,4 15.112018
Ozolnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanu x x x DREAMWAY SIA 1000000 30.11.2019
Izstrādāt un nodot akceptētu Būvprojektu objektam - :ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Garozas ciemā, Salgales pagastā x x x SIA "BM-projekts" 25168 06.03.2019
Veikt sienas demontāžu skolas ēdnīcas telpās, garderobes sienas pārbūvi un jaunas starpsienas izbūve 209. kab. x x x Jānis Krūmiņš 550 17.10.2018
  Par būvprojekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"  projektēšanu (OND 2018/32_KF)  OND 2018/32_KF
 
 x x
SIA "Ozolnieku KSDU"  36260  08.05.2019. 
 x  x  SIA "BM-projekts"  
Pienācīgā kārtā veikt PII Zīlīte rotaļu iekārtu remontu darbus  x x  x JŪRMALAS MEŽAPARKI, SIA 7734,08 20.11.2018
Koncerts skolotāju dienā  x  x x Ieva Kerevica 1694,92 05.10.2018.
Siltumsūknis NIBE Fighter 1330-40 Jaunatnes ielā 4, Āne PII Saulīte  x  x  x SIA "EO Kurzeme" 700 04.10.2019
Finansēšanas līgums - Rēzijas Annas Jasevičas muzikālajai attīstībai  x  x  x Gints Jasevičs 200
Sniegt pavadošās personas  pakalpojumus Sanijai Berķei  nokļūšanai uz PII Zilīte  filiāli  no izglītojamās dzīves vietas Viduči Jaunpēternieki  x  x  x Daina Berķe 50,- mēnesī 31.05.2019
Veic " Gājēju un velosipēdistu ceļa šķērsojumi krustojumos Rīgas ielā Ozolniekos " ceļu drošības auditu x x x VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija 762,66 05.10.2018
Preču pirkšanas-pārdošanas  līgums x x x SIA "smartandplay.com" 9999,- 43831
Par vēlēšanu kabīņu  izgatavošanu  x  x  x Vents Skrebelis 750 05.10.2018.
Par audiovizuālā klipa raidījumā "Izstāsti Latvijai" izvietošanu Rīga TV24 svētdienās plkst.9.30, ar atkārtojumu otrdienās plkst.7.00 un LTV7 sestdienās plkst.9.30  x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SYNERGY AGENCY" 3049,2 06.10.2018.
18.11.2018. nodrošina kvalitatīvu muzikālo programmu 18. novembra  svētku pasākumā  x  x  x  IK SG1 Producēšanas Centrs  700 18.11.2018.
Līgums par filmas "Bille" demonstrēšanu 15.11.2018. (2.50 par biļeti)  x x  x SIA "Filmu studija DEVIŅI"    15.11.2018.
Līgums par filmas "Baltu ciltis" demonstrēšanu 01.11.2018. (2.50 par biļeti) x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRITONE STUDIO"     01.11.2018.
izgaismotās evakuācijas gaismas SAC Zemgale x  x x  SIA DVU SYSTEM  1600 12.11.2018.
Sadarbības līgums par informācijas sistēmu lietošanu tiešsaistes režīmā x  x  x  iekšlietu ministrijas Informācijas centrs    
piegādāt un uzstādīt ugunsdrošības signalizāciju sporta kompleksā Mālzeme  x  x x  SIA Koblenz Drošība 3105.24 21.11.2018.
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu bāzu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas līgums (Uzturēšanas līgums 2019.gadam)  x  x  x  ZZ Dats  8000 31.12.2019.
izrāde Labakā vecpuišu ballīte  x  x  x UAB Vabalo filmai     
līgums par siltumenerģijas piegādi Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs x
 x  x SIA "Ozolnieku KSDU"     
līgums par siltumenerģijas piegādi Ānes kultūras nams  x x  x  SIA "Ozolnieku KSDU"    
līgums par siltumenerģijas piegādi Ānes sporta kompleksam " Mālzeme""  x  x  x SIA "Ozolnieku KSDU"     
veikt degradēto teritoriju tīrīšanas darbus x
x
x
 SIA Tehniskais Dienests  9999  
Veikt krūmu zāģēšanas darbus  x x
 x SIA Tehniskais Dienests   9999  
Veikt zaru šķeldošanu x
x
 x SIA Tehniskais Dienests  9999  
26.10.2018.sniedz cirka izrādi Ozolnieku tautas namā x
x
x
 abiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNĀ CIRKA INSTITŪTS" pašvaldība ietur 10% no kpējās biļešu ieņēmumu summas   26.10.2018.
Par gājēju un veloceliņu uzturēšanu Ozolnieku novadā (OND 2018/41) x
 x  x  SIA "Ozolnieku KSDU"  6700 31.03.2019.
Par autoceļu (ielu) attīrīšanu no sniega un  slīdamības novēršanu Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastā, Ozolnieku novadā  x  x  x  DREAMWAY SIA  35250 31.03.2019.
Par Veselības takas apgaismojuma izbūves būvuzraudzību x
 x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELMS"  790 10.12.2018.
Par klavieru iegādi Ozolnieku mūzikas skolai x
x
 x  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AE Klavieres"  2644.63 26.10.2018.
Vienošanās par grozījumiem 15.04.2016. Sadarbības līgumā Nr.LN2016/35-5-10/48, Nr.158 projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanai  x  x  x  Labklājības ministrija    
Par Jaunatnes ielas pārbūves un atpūtas ielas posma izbūves projektēšanu  x x  x  SIA "Delta Engineers"  24400 19.03.2019.
Profesionālās ievirzes mākslas/ mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšana  x
 x  x Latvijas nacionālais kultūras centrs      
 x x
 x  Ozolnieku mūzikas skola  
 Par lietojumprogrammas NINO papildināšanu  x x
 x ZZ Dats    20.01.2019.
 Sadarbības līgums x
 x  x Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde     
 Ceļa servitūta līgums (Celtnieku 28, Āne) x
x x
TELETOWER SIA     
 Telpu nomas līgums - Ozolnieku sporta centrā veselības centra un labierīcību telpas stadionu un skrejceļu un āra teritorijā izvietotajām labierīcībām, sporta nama viesnīcu ar numuriņiem laikā no 19.10.2018. līdz 21.10.2018.  x  x x
 Jaunsardzes un Informācijas centrs    21.10.2018
 Nodrošināt Ozolnieku novada izglītības iestāžu audzēkņu peldēt apmācības  x x
x
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte    30.04.2018.
 pirkuma līgums - logus - Meliorācijas iela 8-1 un Spartaka iela 4-6  x  x  x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Verid"   1175 01.01.2019.
Veikt pašvaldības ceļa Ņurdas-Mucenieki pārbūves darbi, būvuzraudzības darbi  x  x  x  RS Būvnieks  5700.-  30.08.2019
 Par  Ziemassvētku saldumu paciņu piegādi  x  x  x  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru saldumi"  6554  10.12.2018
Sociāla aprūpes centra "Zemgale" ēkas, kas atrodas Skolas ielā 9,Ozolniekos, siltināšanas būvdarbu IV kārtas autoruzraudzības izmaiņu projekta izstrādi un autoruzraudzību x x x SIA Cerkazi - G 11660 31.01.2019
Piegādāt radio mikrofonu un divus skatuves monitorus x x x SIA Aspekt V 1437.48 17.12.2018
Par skaņas iekārtas tehnikas nodrošināšanu un apkalpošanu x x x SIA Aspekt V 1765.8 28.11.2018
Par skatuves un gaismas nodrošināšanu 18.11.2018. Valsts svētku pasākumā x x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livesound" 1950 28.11.2018
Izstrādāt tehnisko projektu shēmu) ielu apgaismojuma izbūvei Skaru un Muižas ielās Tetelē x x x MALPRO, SIA 940 14.11.2018
Par elektroniskos gaismas dekorus izgatavošanu un piegādi x x x Aktsiaselts Adam Bd filiāle "Adam Decolight Latvia" 23763 14.11.2020
Par autoceļa "Ņurdas-Mucenieki" 1.01 - 2,94 Cenu pagastā pārbūves darbiem x x x DREAMWAY, SIA 196441,87 30.08.2019
Nodrošināt kvalitatīvu muzikālo noformējumu 18.11.2018. svētku koncertu Salgales Evanģēliski Luteriskajā baznīcā x x x Juris Vizbulis 645 28.11.2018
Par muzikālo pakalpojumu x x x "Fonds Trīs Latvijas Tenori" 1705 11.11.2018
Svētku salūts x x x SIA "SVĒTKU PASAULE" 1000 28.11.2018
Par muzikālo pakalpojumu Ozolnieku TN 18.11.2018. x x x Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Isle" 1900 28.11.2018
Par vakara lekciju "Divas stundas apkārt pasaulei un sev" Ozolnieku Tautas namā x x x Horens Stalbe 150 09.11.2018.
             

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs