Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Ozolnieku novada pašvaldības nolikums

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2009.gada 13.oktobra sēdes lēmumu Nr.3

(protokols Nr.13)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2009.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.1

protokols Nr.15

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2010.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu

Nr.5 (protokols Nr.4)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2010.gada 14.decembra sēdes lēmumu

Nr.1(protokols Nr.13)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2011.gada 9.marta sēdes lēmumu

Nr.3(protokols Nr.3)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2011.gada 13.septembra sēdes lēmumu

Nr.2(protokols Nr.10)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2011.gada 13.decembra sēdes lēmumu

Nr.35(protokols Nr.13)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2013.gada 13.augusta sēdes lēmumu

Nr.6 (protokols Nr.10)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2013.gada 8.oktobra sēdes lēmumu

Nr.1 (protokols Nr.12)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2016.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu

Nr.2 (protokols Nr.4)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2016. gada 13. septembra sēdes lēmumu

Nr.5 (protokols Nr.10)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2017. gada 11. jūlija sēdes lēmumu

Nr.12 (protokols Nr.8)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2018. gada 18. janvāra sēdes lēmumu

Nr. 7 (protokols Nr.1)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 19.jūlija sēdes lēmumu
Nr. 3 (protokols Nr.7)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2018. gada 23. augusta sēdes lēmumu
Nr.11.1 (protokols Nr.9)

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 20.decembra lēmumu
Nr.3 (protokols Nr.13)

 

OZOLNIEKU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27/2009

„OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

                                                                                    Izdoti pamatojoties uz likuma

                                                                                    „Par pašvaldībām” 21.panta

1.daļas 1.punktu, 24.pantu un

45.pantu

I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS UN PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

1. Ozolnieku novada pašvaldības administratīvais centrs ir Stadiona ielā 10, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018.

2. Ozolnieku novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

1.1. Cenu pagasts

1.2. Ozolnieku pagasts

1.3. Salgales pagasts

3. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar Ozolnieku novada domes kontroles sistēmu.

4. Dome, atbilstoši „Republikas pilsētas domes, novada domes vēlēšanu likumam”, sastāv no 15 deputātiem.

5. Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:

5.1. domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku;

5.2. finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra )

5.3. sociālo jautājumu komiteju 6 locekļu sastāvā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra );

5.4. izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteju 6 locekļu sastāvā (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra );

5.5. attīstības un tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra )

6. Ozolnieku novada domes izpildorgāns ir pašvaldības administrācija, kura nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no:

6.1. kancelejas;

6.2. finanšu un grāmatvedības daļas;

6.3. attīstības un projektu daļas (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra );

6.4. saimniecības daļas;

6.5. sabiedrisko attiecību un informācijas daļas;

6.6. izglītības, kultūras un sporta daļas 1;

6.7. Iepirkumu unn juridiskās daļas (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra).

7. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas iestādes un struktūrvienības:

          7.1. no pašvaldības budžeta finansētās iestādes:

                   7.1.1. Ozolnieku vidusskola;

                   7.1.2. Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupām;

                   7.1.3. Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupām;

                   7.1.4. Teteles pamatskola;

                   7.1.5. pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

                   7.1.6. pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”;

                   7.1.7. pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” ar filiāli;

7.1.8. pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte";

                   7.1.9. Ozolnieku Mūzikas skola;

                   7.1.10. Salgales Mūzikas un mākslas skola;

                   7.1.11. pašvaldības policija;

                   7.1.12. Ozolnieku Tautas nams;

                   7.1.13. Ānes kultūras nams;

                   7.1.14. sporta komplekss „Mālzeme”;

                   7.1.15. Ozolnieku sporta centrs; (Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

                   7.1.16. Sociālais aprūpes centrs „Zemgale”;

                  7.1.17. Ozolnieku novada Centrālā, Vainu, Ānes, un Garozas bibliotēkas; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

                   7.1.18. Sociālais dienests;

                   7.1.19. dzimtsarakstu nodaļa;

            7.1.20. bāriņtiesa; (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2016.gada 18.aprīlī)

7.1.21. Ozolnieku Sporta skola (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 23.jūlijā)

7.2. no pašvaldības budžeta finansētās struktūrvienības:

       7.2.1. Būvvalde;

       7.2.2. Izglītības nodaļa ar struktūrvienībām: Ozolnieku, Branku, Ānes, Salgales, Garozas un Teteles jauniešu centriem;

       7.2.3. Kultūras nodaļa 3;

       7.2.4. Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa 4.

7.3.  Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

7.3.1.SIA Ozolnieku KSDU;

7.3.2. SIA "Zemgales Veselības centrs".(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

8. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

          8.1. Latvijas Pašvaldību savienība;

          8.2. Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;

          8.3. Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras biedrība.(Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

9.  Pašvaldība ir slēgusi koncesijas līgumus ar:

          9.1. SIA Āne EP.(Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembriī

10. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādi pakalpojumu centri un pagasta pārvalde:

          10.1. Salgales pagasta pārvalde;

          10.2. Branku pakalpojumu centrs;

          10.3. Ānes pakalpojumu centrs;

          10.4. Garozas pakalpojumu centrs.

11. Atsevišķu pašvaldības autonomu funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu pildīšanai Ozolnieku novada dome no deputātiem, administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iedzīvotājiem, kuri ir attiecīgās nozares speciālisti vai eksperti, izveido:

11.1. novada vēlēšanu komisiju;

11.2. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija lēmumu, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā

11.3. administratīvo komisiju;

11.4. administratīvo aktu strīdu komisiju;

11.5. pašvaldības iepirkumu un izsoļu komisiju; (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā)

11.6. Izslēgts ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija lēmumu, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā

11.7. apbalvošanas komisiju;

11.8. civilās aizsardzības komisiju;

11.9. deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisiju;

11.10. ētikas komisiju;

11.11 ceļu fonda apsaimniekošanas komisiju;

11.12.pedagoģiski medicīnisko komisiju;

11.13. lauksaimniecības zemes komisiju;

11.14. budžeta komisiju; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2016.gada 18.aprīlī)

11.15. dzīvokļu komisiju. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra)

11.16. dzīvojamo māju privatizācijas komisija (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 23. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 24.augustā)

11.17. Medību koordinācijas komisija. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

12. Komisiju darbību reglamentē Ozolnieku novada domes apstiprināti nolikumi. Nolikumos norāda:

12.1. komisijas izveidošanas kārtību;

12.2. komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir;

12.3. komisijas kompetenci;

12.4. komisijas organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

12.5. domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā komisija, darba grupa;

12.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.

13. Novada pašvaldības darba koordinēšanai un pašvaldības teritorijas pārvaldīšanai novada pašvaldības dome ir izveidojusi Salgales pārvaldi, kuru vada domē apstiprināts pārvaldes vadītājs.

14. Atsevišķu funkciju veikšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanas koordinācijai un nozaru metodiskai vadībai dome no attiecīgās pašvaldības speciālistiem un iedzīvotāju interešu grupu pārstāvjiem var izveidot darba grupu noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu ar domē apstiprinātu darba grupas nolikumu.

15. Pašvaldību institūciju darbības tiesiskuma un lietderības kontrolei pašvaldības dome nolīgst konkrētu auditu, kas darbojas uz pašvaldības domes apstiprināta līguma pamata.

16.Domes lēmumu izpildi nodrošina izpilddirektors, administrācijas struktūrvienību, iestāžu un uzņēmumu darbinieki, atbilstoši pašvaldības struktūrai.

17.Domes izveidoto iestāžu tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti saskaņā ar domes apstiprinātiem šo iestāžu nolikumiem.

18.Atalgojums:

18.Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, administrācijas darbinieki, iestāžu vadītāji, darbinieki, kā arī komiteju priekšsēdētāji, komisiju un darba grupu priekšsēdētāji, deputāti un komisiju locekļi saņem atlīdzību saskaņā ar domes apstiprināto „Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu". (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 5

 19.Domes, komiteju, komisiju un darba grupu tehnisko apkalpošanu nodrošina izpilddirektors un domes sekretāre.

20.Dome reizi gadā uzaicina auditorfirmu vai zvērinātu revidentu finanšu revīzijas veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu. Atsevišķos gadījumos papildus , lai dome varētu izpildīt likuma „Par pašvaldībām” 70.pantā noteiktos uzdevumus, tiek pieaicināta auditorfirma vai zvērināts revidents.            

 

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA, IZPILDDIREKTORA, PĀRVALDES VADĪTĀJA PILNVARAS

22. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs likumā „Par pašvaldībām noteiktajā kārtībā”.

Domes priekšsēdētājs:

22.1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;

22.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

22.3. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

22.4. domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, atver un slēdz kontus bankas iestādēs;

22.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā un tiesībsargājošās iestādēs, attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām,
iestādēm, uzņēmumiem, kā arī starptautiskajām organizācijām un ārvalstu pašvaldībām;

22.6. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;

22.7. vada finanšu komitejas darbu;

22.8. saskaņo domes izpilddirektora lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;

22.9. var ierosināt jautājumu par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemamā amata;

22.10. dod saistošus rīkojumus pašvaldības izpilddirektoram un administrācijas darbiniekiem;

22.11. nodod valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus atbildīgajiem domes administrācijas darbiniekiem sagatavošanai izskatīšanai domes sēdēs;

22.12. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

22.13. nodrošina pārstāvniecību kapitālsabiedrībās, kurās novada dome ir kapitāldaļu turētāja;

22.14. noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar finanšu līdzekļiem un slēdz saimnieciskos darījumus.

22.15. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru Kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā.

22.16. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.

23. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

23.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus uzdevumus likumā „Par pašvaldībām" paredzētajos gadījumus,

23.2. koordinē domes darbu un iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus kultūras un izglītības jomā, kultūras un sporta pasākumu organizēšanā;

23.3. koordinē komisiju un darba grupu darbību kultūras, izglītības, sporta un veselīga dzīvesveida jomā.

23.4. piedalās domes un komiteju sēdēs jautājumu apspriešanā;

23.5. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;

23.6. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 13.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.15/2016, kas stājas spēkā 2016.gada 13.septembrī; ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā).

24. Pašvaldības izpilddirektors atbild par pašvaldības administrācijas, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu:

- Ozolnieku vidusskolas;

- Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupu;

- Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupu;

- Teteles pamatskola;

- pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”;

- pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” ar filiāli;

- pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”;

- pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;

- Ozolnieku mūzikas skola;

- Salgales Mūzikas un mākslas skola;

- Ozolnieku tautas nams;

- Ānes kultūras nams;

- Ozolnieku novada centrālā bibliotēka un Vainu, Ānes, un Garozas bibliotēkas;(ar grozījumiemun papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

- Ozolnieku sporta centrs;(Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

- Sporta komplekss „Mālzeme”;

- Sociālais aprūpes centrs „Zemgale”; (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2016.gada 18.aprīlī)

- Ozolnieku Sporta skola (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 23.jūlijā).

24.1. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

24.2. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

24.3. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

24.4. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

24.5. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem;

24.6. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

24.7. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei ;

24.8. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziņo domei par administrācijas darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

24.9. tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

24.10. piedalās domes un komiteju sēdēs jautājumu apspriešanā;

24.11. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam;

24.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu, slēdz līgumus;

24.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus;

24.14. organizē civilās aizsardzības (pretplūdu u.c.) sistēmas darbību.

24.15.domes apstiprinātā budžeta ietvaros rīkojas ar pašvaldības finansu resursiem, veic citus saimnieciskos darījumus ar juridiskām un fiziskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros.

24.16. Slēdz līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros.

25. Salgales pagasta pārvaldes vadītājs:

25.1. nodrošina Salgales pagasta pārvaldes vadību;

25.2. organizē novada domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;

25.4. sagatavo priekšlikumus izpilddirektoram un apkalpojamā teritorijā esošo iestāžu vadītāju nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

25.5. iesniedz priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu.

25.6.atbild par Salgales pagasta budžeta sastādīšanu, organizē attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta sagatavošanu, sagatavo saimniecisko un gada publisko pārskatu;

25.7.Koordinē un vada civilās un vides aizsardzības pasākumus novada teritorijā, organizē civilās aizsardzības (pretplūdu u.c.) sistēmas darbību, veic pasākumus, lai ierobežotu vai likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumiem un videi plūdu laikā;

25.8. Atbild par iespējamā apdraudējuma sekām, organizē preventīvos pasākumus novada administratīvajā teritorijā un sniedz atbalstu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā".

 

25.1 Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

25.11. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

25.12. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

25.13. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

25.14. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

25.15. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra)
6

25.16. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

25.1 7. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

25.1 8. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra) 6

 

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

26. Vēlot komitejas locekļus priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

27. Svītrots ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2018.gada 19.janvāra

28. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. Finanšu komiteja:

28.1. izskata pašvaldības budžeta projektus, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;

28.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

28.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

28.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;

28.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;

28.6. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;

28.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, izskatot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.

28.8.sniedz atzinumu par gada pārskata projektu;

28.9. sniedz atzinumus par sagatavoto materiālu izskatīšanai domes sēdē par investīcijas projektiem;

28.10. veic citus likumā „Par pašvaldībām” noteiktos pienākumus.

29. Sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

29.1. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

29.2. par dzīvojamo telpu izmantošanu;

29.3. par veselības aprūpi un aizsardzību;

29.4. savas kompetences ietvaros izskata budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

29.5. veic citus likumā „Par pašvaldībām” noteiktos pienākumus.

30. Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus: (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2016.gada 18.aprīlī)

30.1. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;

30.2. savas kompetences ietvaros izskata budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

30.3. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;

30.4. par sabiedrisko kārtību, žūpību un netiklību;

30.5. par teritorijas sanitāro tīrību, un veic citus likumā „Par pašvaldībām” noteiktos pienākumus.

31. Attīstības un tautsaimniecības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

31.1. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;

31.2. zemes izmantošanu;

31.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu;

31.4. teritorijas apstādījumu plānošanu;

31.5. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;

31.6. starptautisko sadarbību un tūrismu;

31.7. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;

31.8. komunālajiem pakalpojumiem;

31.9. uzņēmējdarbības veicināšanu;

31.10.teritorijas labiekārtošanu;

31.11. dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu;

31.12. nedzīvojamo telpu izmantošanu;

31.13. satiksmes organizāciju;

31.14. civilo aizsardzību;

31.15. vides aizsardzību;

31.16. kontrolē amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;

31.17. atļauju un licenču izsniegšanu uzņēmējdarbībai(individuālajam darbam);

31.18. veic citus likumā „Par pašvaldībām” noteiktos pienākumus.

 32. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības :

32.1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

32.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

33. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome.

34. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tās nedrīkst notikt vienlaikus ar domes sēdēm. Komiteju sēdes ir atklātas. Tajās var piedalīties ikviens domes deputāts. Komitejām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.

35. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot domes sekretārei. Komiteju sēžu protokolēšanu nodrošina ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēti pašvaldības administrācijas darbinieki. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes un sastāda sēdes darba kārtību.

36. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību domes sekretāre rakstiski (vai telefoniski) informē deputātus ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā 3(trīs) stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes.

37. Komitejas darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus domes sekretāre deputātiem nosūta elektroniski ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.(ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

38. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk kā puse no komitejas sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu
balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.

39. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo domei.

40. Domes deputāti var veidot deputātu frakcijas. Katrā frakcijā ir jābūt ne mazāk kā trīs domes deputātiem. Par frakcijas sastāvu tās vadība rakstiski informē domi nākošajā sēdē pēc frakcijas izveidošanas. Par frakcijas darba organizatorisko nodrošinājumu atbilstoši frakcijas vadītāja rīkojumiem un lēmumiem ir atbildīgs saimniecības daļas vadītājs.

41. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem ar pašvaldības lēmumu var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai tā vietnieku, vai izpilddirektoru.   

 

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

42. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

43. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam :

43.1. kad un kas lēmuma projektu ir gatavojis;                       

43.2. lēmuma projekta pamatojums, piemēroto tiesību normu uzskaitījums;

43.3. kādās institūcijās projekts izskatīts;

43.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

43.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē;

43.6. projekta iesniedzēja paraksts un datums;

43.7. atbildīgo speciālistu saskaņojums.

44. Lēmumu projekti, iesniegumi un materiāli, kas izskatāmi komitejās un domes sēdē, jāiesniedz domes sekretārei, kura tos
iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegtos lēmuma projektus, iesniegumus un materiālus, un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu vai jāsagatavo lēmuma projekts.

45. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā ne vēlāk ka 3 (trīs) dienas pirms domes sēdes nodod izskatīšanai
un rakstveida atzinuma sniegšanai pašvaldības juristam un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei. Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 43.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz pašvaldības jurista atzinumu par saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem."

46. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pasākumi, kas saistīti ar gada budžeta izstrādāšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.

47.Pastāvīgā komiteja pieņem lēmumu par sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēdē. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem
lēmuma projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem.

48. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus domes sekretāre deputātiem nosūta elektroniski ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2018, kas stājas spēkā 2018.gada 28.decembrī)

49. Ja pastāvīgā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

51. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai slēdz pašvaldības izpilddirektors vai amatpersona, kura viņu aizvieto.

52. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldība autonomās kompetences ietvaros slēdz pilnvarota administrācijas amatpersona, saskaņo ar izpilddirektoru. Līgumus, kurus slēdz izpilddirektors, saskaņo ar domes priekšsēdētāju.

53. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešams attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā Ministru Kabineta noteikumos vai iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām..

54. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar domi. Par sadarbības līgumu lemj pašvaldības dome.

55. Ja lēmumu par līguma noslēgšanu pieņem pašvaldības dome, tad lēmumā norāda līguma noslēgšanas datumu.

56.Pašvaldības dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumus, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

 

V.DOMES DARBA REGLAMENTS

57. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.

58. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst.17.oo. (ar papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā)

59. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises, vietu un darba kārtību.

60. Pašvaldības domes sekretāre reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās domes izpilddirektoram, pašvaldības juristam. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina domes izpilddirektors.

61. Domes priekšsēdētājs:

61.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

61.2. dod vārdu ziņotājam;

61.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam;

61.4. vada debates;

61.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;

61.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

61.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par šo atsevišķo jautājumu viņš vēlas uzstāties debatēs.

   62. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

62.1. ziņojums;

62.2. deputātu jautājumi;

62.3. debates;

62.4. ziņotāja galavārds;

62.5. priekšsēdētāja viedoklis,

62.6. balsošana;

62.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

63. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vairāk par pusi no klātesošo deputātu skaita.

64. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes norises telpas.

65. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

66. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie domes sekretāres.

67. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav  tiesības  piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.

68. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

69. Domes izpilddirektors domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

70. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.

71. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

72. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

73. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

74. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.

75. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā trīs minūtes katrā reizē. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

76. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

77. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

78. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad vispirms balso par labojumu pieņemšanu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi,
tad balso labojumu iesniegšanas secībā. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidītsir noraidīts.

79. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs.

80. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

81. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

82. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

84. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.

85. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami, izņemot to lēmumu un protokolu daļas, kas satur informāciju par personu datiem, kuru izmantošanu ierobežo Fizisko personu datu aizsardzības likums. Informācijas pieejamību nodrošina domes sekretāre.

86. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.

87. Pašvaldības domes sekretāre pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.

88. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz domes kancelejā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā septiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

89. Pašvaldības saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Tie stājās spēkā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, pakalpojumu centros un pagasta pārvaldē un publicē pašvaldības interneta mājas lapā.

90. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības domes priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt laikrakstā „Ozolnieku Avīze”.

 

VI. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

91. Deputātu un domes amatpersonu iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

  91.1. Domes priekšsēdētāja  - katru pirmdienu no plkst. 8.00 - 17.00, Ozolniekos. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā)

  91.2. Domes priekšsēdētāja vietnieka - katru pirmdienu no plkst. 8.00 - 13.00, Ozolniekos. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā)

91.3. Pašvaldības izpilddirektora - katru pirmdienu no plkst. 8.00 - 17.00, Ozolniekos. (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā)

Informācija par domes deputātu un amatpersonu pieņemšanas laikiem tiek izvietota pieņemšanas laiku paziņojumā Ozolnieku novada domes telpās un pašvaldības mājas lapā: www.ozolnieki.lv.

92. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.

93. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.

94. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē domes izpilddirektors. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka domes izdoti iekšēji normatīvi akti.

95. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

96. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.

97. Izskatot personas iesniegumu, pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums ir iegūt informāciju, kas nepieciešama iesnieguma izskatīšanai, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

98. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

 

VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

99. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko par:

99.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

99.2. pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

99.3. citiem likumdošanā paredzētajiem jautājumiem.

100. Dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti šā Nolikuma 99.punktā, izņemot jautājumus, kas:

100.1. saistīti ar administrācijas struktūru un iekšējo darba organizāciju;

100.2. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

100.3. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

100.4. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;

100.5. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;

100.6. ir citu publisko institūciju kompetencē.

101. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas dome var lemt:

101.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

101.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

101.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas;

101.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē.

102. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

103. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

          103.1. tās datumu un termiņus;

          103.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

          103.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

          103.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

          103.5. par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu ir atbildīgs izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

 

VIII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

104. Lai nodrošinātu pašvaldības izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, pašvaldība izveido administratīvo aktu strīdu komisiju. Administratīvo aktu strīdu komisijas vadītājs ir pašvaldības domes priekšsēdētājs. Tās sastāvs ir:

104.1. – pašvaldības izpilddirektors;

104.2. – pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2017. gada 11. jūlijā);

104.3. – domes jurists.

Komisijas vadītājs ar rīkojumu komisijas darbā var piesaistīt pašvaldības administrācijas darbiniekus, kā arī konsultatīvos nolūkos nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu vadītājus un citas pilnvarotas personas..

105. Administratīvo aktu strīdu komisijā apstrīd pašvaldības institūciju un amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.27/2009, kas stājas spēkā 2016.gada 18.aprīlī)

106.Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj pašvaldības dome.

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                                                                                                                    P.Veļeckis

 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2013 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums""

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2013 Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums""

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2016 “Grozījumi 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” ”

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2016 “Grozījumi 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” ”

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2017 "Grozījumi 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums" "

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2018 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums""

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2018 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums"" 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.21/2018 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums""

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.24/2018 "Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums" "

 

 1 - Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 8) par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības štatu sarakstā, Izglītības, kultūras un sporta daļa tiek izveidota no 2017. gada 1. septembra.

2 - Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 8) par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības štatu sarakstā, Izglītības nodaļa ar struktūrvienībām: Ozolnieku, Branku, Ānes, Salgales, Garozas un Teteles jauniešu centriem tiek likvidēta ar 2017. gada 1. septembri.

- Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 8) par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības štatu sarakstā, Kultūras nodaļa tiek likvidēta ar 2017. gada 1. septembri.

4 - Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2017. gada 11. jūlija lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 8) par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības štatu sarakstā, Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa tiek likvidēta ar 2017. gada 1. septembri.

5 - Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 4 (protokols Nr.1) par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības štatu sarakstā, izpilddirektora vietnieks likvidēts ar 2018. gada 1. martu.

6 - Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2018. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 4 (protokols Nr.1) par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības štatu sarakstā, izpilddirektora vietnieks likvidēts ar 2018. gada 1. martu.

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs