Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

1/2011 "Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2011.gada 18.janvāra sēdes lēmumu Nr.5
(protokols Nr.1)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2011
„Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”


Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 43. Panta pirmās
daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punktu un Reklāmas likuma”
7.panta trešo daļu

1. Lietoto terminu skaidrojums

1.1. Afiša - paziņojums vai reklāmas plakāts par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

1.2. Eksponēšana –vizuālās reklāmas, izkārtnes, afišas un citu informatīvo materiālu izvietošana apskatei publiskās vietās.

1.3. Izkārtne - informācija par iestādes vai komersanta nosaukumu, fizisko vai juridisko personu darbības veidu un darba laiku. Izkārtni uzkrāso vai izvieto uz ēkas vai objekta fasādes, kurā notiek minēto personu darbība.

1.4. Īslaicīgā reklāma - reklāma – paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, afišas, aģitācijas materiāli, kurus izliek speciāli paredzētās Ozolnieku novada būvvaldē saskaņotās vietās uz laiku līdz vienam mēnesim.

1.5. Reklāmas nesējs - objekts, uz kura izvieto reklāmu, sludinājumus un citus informatīvos materiālus. Ir divējādi reklāmas nesēji:

- jebkura veida speciāli šim nolūkam veidoti reklāmas nesēji - stendi, reklāmas vairogi, transparenti, brīvi stāvošas vitrīnas, konstrukcijas u.c. dizaina objekti kā stacionāri, tā pagaidu, ar gaismas izmantošanu vai bez tās;

- jebkura veida reklāmai piemērojams reklāmas nesējs - ēku sienas un fasādes, jumti, žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas (skatlogi), estakādes, ceļu pārvadi, stabi (apgaismes, elektrības vadu turētāji u.c.), pagaidu būves, transporta līdzekļi (ja informācija nav saistībā ar transporta līdzekļu funkciju), gaisa baloni un aerostati, un citi līdzīgi objekti.

1.6. Reklāmas vai izkārtnes devējs vai izvietotājs - persona, kura nolūkā gūt komerciālu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu.

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu (turpmāk – Reklāma) projektēšanas, saskaņošanas, izvietošanas un apsaimniekošanas kārtību Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi ir saistoši visiem reklāmas izvietotājiem.

2.2. Šie Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju: valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļazīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida risinājuma un tiek izvietotas atbilstoši attiecīgajai izvietošanas instrukcijai.
2.3. Tiesības izvietot reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni, sludinājumu un citu informatīvo materiālu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras rakstiski saskaņojušas to izskatu un izvietošanu (skici vai projektu) Ozolnieku novada būvvaldē.
2.4. Izvietojot Reklāmas un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie Noteikumi, MK 07.06.2005. noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, Ozolnieku novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Valsts valodas likums, Reklāmas likums, likums „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” un citi normatīvie akti.
2.5. Reklāmas vai izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku arhitektūras raksturīgākās daļas (ieejas durvis, logus, ēkas fasādes dekoratīvos elementus).
2.6. Aizliegta alkoholisko dzērienu un tabakas reklāmas izvietošana izglītības, pašvaldību iestāžu, pašvaldības kapitālsabiedrību ēkām, kā arī nedrīkst izvietot tos autobusu pieturu vietās un uz pašvaldībai un pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošiem reklāmas nesējiem un transporta līdzekļiem.
2.7. Reklāmas nesēji pēc to saskaņošanas termiņa beigām vai pēc uzņēmuma darbības laika beigām jānoņem 7 dienu laikā. Īslaicīgā reklāma jānoņem 3 dienu laikā pēc notikušā pasākuma. Izvietošanas vieta jāsakārto un jāatjauno tehniskā un vizuālā stāvoklī atbilstoši tās izmantošanai.
2.8. Ja netiek pildītas 2.7. punktā minētās prasības, pašvaldība nodrošina reklāmas nesēju noņemšanu, izvietošanas vietas sakārtošanu un atjaunošanu sākotnējā stāvoklī. Darbu izmaksas sedz reklāmas izvietotājs.
2.9. Mainot Reklāmu nepieciešama atkārtota saskaņošana ar Ozolnieku novada būvvaldi.
2.10. Reklāmas nesēja izvietošana notiek saskaņā ar iesniegumu.
2.11. Izkārtnēm, kuru izmērs nepārsniedz 30 x 50 cm saskaņojums ar Būvvaldi nav nepieciešams.

3. Izvietošanas pamatprincipi

3.1. Īslaicīgo reklāmu ciemu teritorijās atļauts izvietot afišu un reklāmu stendos.
3.2. Īslaicīgo reklāmu aizliegts izvietot uz namu fasādēm un durvīm, uz sētām (žogiem), apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm un citiem objektiem, kas nav šim nolūkam paredzēti.
3.3. Brīvstāvošas konstrukcijas reklāmas (slietņi) jāizvieto ne tālāk kā 2m no ieejas objektā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība. Tie jāizvieto tā, lai gājēju plūsmai tiktu atstāti vismaz 50% no ietves platuma.
3.4. Brīvstāvošas konstrukcijas reklāmas nedrīkst izlikt vietās, kur tās traucē un apgrūtina gājēju kustību
3.5. Reklāmu vai izkārtni drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes (pabeigta vai atremontēta ēkas fasādes dekoratīvā apdare).
3.6. Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai tad, ja veikti visi nepieciešamie labiekārtošanas darbi apkārtnes teritorijā.
3.7. Reklāmai vai izkārtnei jābūt piestiprinātai statiski drošā veidā, par ko atbildīgs ir tās izvietotājs.
3.8. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus nedrīkst izvietot tuvāk par 50 m no valsts un pašvaldību iestāžu, pašvaldības kapitālsabiedrību ēkām, kā arī nedrīkst izvietot tos autobusu pieturu vietās un uz pašvaldībai un pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošiem reklāmas nesējiem un transporta līdzekļiem.
3.9. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus noņem, 1 (vienu) dienu pirms vēlēšanām pamatojoties uz likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” 33.pantu.4. Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība

4.1. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo.
4.2. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni, iesniedz Ozolnieku novada būvvaldē iesniegumu, kurā ietvertas ziņas par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotāju un izvietošanas vietas adresi.
4.3. Iesniegumam jāpievieno:
4.3.1. Izvietošanas situācijas plāns un/vai izvietošanas vietas fotogrāfija ar iezīmētu paredzēto reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni;
4.3.2. Zemes vai ēkas īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietošanai;
4.3.3. Projekts vai idejas skice.
4.4. Projektā jāiekļauj:
4.4.1. Vietas situācijas fotogrāfija vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai reklāmas izvietojumu;
4.4.2. Situācijas plāns ar objekta un apkārtējās teritorijas raksturojumu, fasādei - zīmējumus (M 1:100, M 1:50);
4.4.3. Izstrādāta reklāmas vai izkārtnes kompozīcija (M 1:10 vai M 1:20) krāsās vai jānorāda krāsu risinājums, izmēri, kvadratūra un mērogs;
4.4.4. Ja paredzēta apjomīga kompozīcija, jāiesniedz konstruktīvais risinājums;
4.4.5. Ja izvietojams objekts ar stacionāru piesaisti zemē, jāiesniedz piesaistes projekts uz topogrāfiska uzmērījuma plāna un visi pieprasītie saskaņojumi;
4.4.6. Ja reklāmas nesējs paredzēts vairākos eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu saraksts un shēma;
4.4.7. Uz projekta jābūt tā autora parakstam;
4.4.8. Valsts valodas aģentūras atzinums, ja to pieprasa Būvvalde.
4.5. Ozolnieku novada būvvalde izskata iesniegumu un pievienotos dokumentus divu nedēļu laikā un sniedz atļauju izvietot konkrēto reklāmu, reklāmas nesēju vai izkārtni vai nosūta pamatotu rakstisku atteikumu.
4.6. Persona, kura vēlas izvietot plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas un citus informatīvos materiālus tiem speciāli paredzētās un atļautās vietās, iesniedz Ozolnieku novada būvvaldei adresētu iesniegumu, kam pievienoti izvietojamo materiālu paraugi un to izvietošanas vietu (saskaņotu ar reklāmas nesēja īpašnieku) saraksts.
4.7. Izvietot sludinājumus un citus informatīvos materiālus var tikai pēc to paraugu un izvietošanas vietu saskaņošanas un aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.
4.8. Reklāmas vai izkārtes izvietošanai atļauja izsniedzama līdz 2 gadiem no saskaņošanas dienas.
4.9. Ja vienā un tajā pašā publiskā vietā uz pašvaldībai piederošās zemes reklāmu vēlas izvietot vairāki pretendenti, tad reklāmas nesēja izvietošanu izšķir konkursa kārtībā.
4.10. Ozolnieku novada būvvaldē jāsaņem rakšanas darbu atļauja, ja izkārtnes vai reklāmas nesēja izvietošana saistīta ar rakšanas darbiem;
4.11. Ja īpašnieks vēlas pagarināt reklāmas, izkārtnes vai reklāmas nesēja izvietošanas atļauju, tad Ozolnieku novada būvvaldē jāiesniedz attiecīgs iesniegums. Ja reklāmas nesējs nepieder reklāmas devējam, tad jāiesniedz arī atjaunots (ne vecāks par 1 (vienu) mēnesi) saskaņojums ar reklāmas nesēja īpašnieku. Atļauju pagarina būvvalde līdz 2 gadiem .

5. Atbildība par noteikumu neievērošanu.

5.1. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs vai zemes, ēkas, cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņa pārvaldījumā vai īpašumā esoša īpašuma izvietota nesaskaņota reklāma, izkārtne vai īslaicīga informācija.

5.2. Administratīvā atbildība paredzēta:
5.2.1. Par nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu informatīvo materiālu izvietošanu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;
5.2.2. Par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu par reklāmu;
5.2.3. Par reklāmas nenoņemšanu 7 (septiņu) dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas termiņa beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu;
5.2.4. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;
5.2.5. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā.
5.3. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīviem aktiem Noteikumu ievērošanas kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija.
5.4. Administratīvo pārkāpumu protokolu izskata un lēmumu pieņem Ozolnieku novada pašvaldības Administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
5.5. Par šo Noteikumu 5.nodaļas 5.2.punktā minētajiem pārkāpumiem atbilstoši Latvijas Republikas un Ozolnieku novada pašvaldības normatīvajiem aktiem piemērojami šādi administratīvie sodi:
5.5.1. Brīdinājums (ar norādītu termiņu, kādā pārkāpums novēršams), ja pārkāpums izdarīts pirmo reizi un pārkāpējs piekrīt tā novēršanai noteiktajā termiņā;
5.5.2. Naudas sods: fiziskām personām līdz 220,00 euro, juridiskām personām līdz 720,00 euro, ja pēc brīdinājuma pārkāpums netiek novērsts vai tas izdarīts atkārtoti viena gada laikā.
5.6. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas un pārkāpumu rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas.
5.7. Sastādot administratīvo protokolu šajos noteikumos norādītajām personām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmas izvietotājam un arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam, lietotājam par uz tā izvietotā reklāmas nesēja vai izkārtnes tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu.

6. Noslēguma jautājumi.

6.1. Visas iepriekš izvietotās Reklāmas jāsakārto atbilstoši šo Noteikumu prasībām 6 (sešu) mēnešu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas vai jādemontē.
Domes priekšsēdētājs                                                                                            M.Ainārs

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 27/2013 "Grozījumi 2011.gada 18.janvāra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2011 "Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs