Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

4/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2013.gadā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 

Apstiprināti
Ar Ozolnieku novada domes 2013.gada 15.janvāra
sēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr.1

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2013

„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā 2013.gadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
41. un 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu un , 3.panta pirmās daļas ievaddaļu
un 1.4 punktu,9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.1 , 47. un 48.punktu.

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu, nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības grāmatvedība un finanšu daļa.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk par 25 procentiem.

4. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu taksācijas gadā (ja pirmstaksācijas gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis taksācijas gadā tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.

5. Ja taksācijas gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts pirms taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot noteikumu 3.punkta noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un vadoties no pirmstaksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

6. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

7. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.

8. Būves, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

9. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskā darbībā.

10. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  
        

Domes priekšsēdētājs                                                                                            M. Ainārs

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs