Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Sociālā dienesta nolikums

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

 

 OZOLNIEKU NOVADA  SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Ozolnieku novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) ir Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ozolnieku novada iedzīvotājiem.
2. Dienestu izveido, reorganizē vai likvidē Ozolnieku novada dome un tas reģistrējams atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajai kārtībai, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā.
3. Dienesta darbības mērķis ir veicināt un palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā atjaunot savu spēju patstāvīgi sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
4. Dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumdošanu un Ministru kabineta noteikumus, Ozolnieku novada domes lēmumus un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, kā arī šo nolikumu.
5. Dienesta darbība tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātajai Dienesta budžeta tāmei kārtējam gadam.
6. Dienestam ir savs zīmogs, veidlapa un lietu nomenklatūra. Dienesta juridiskā adrese ir Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042.

II. Dienesta funkcijas un uzdevumi
7. Dienesta funkcijas:
7.1. īstenot Pašvaldības autonomās funkcijas sociālās palīdzības nodrošināšanā;
7.2. nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, un sociālo pakalpojumu administrēšanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
8. Dienesta pamatuzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Ozolnieku novada teritorijā ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu.
9. Dienests tā pamatuzdevumu izpildei:
9.1. veic Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos pašvaldības sociālā dienesta uzdevumus;
9.2. plāno un koordinē sociālās palīdzības darbu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
9.3. nodrošina individuālas konsultācijas personām (ģimenēm), kurām radušās sociālas problēmas, palīdzēt atjaunot šo personu (ģimeņu) sociālās funkcionēšanas spējas, piesaistot resursus un iesaistot atbalsta sistēmas;
9.4. nodrošina informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmējiem, kā arī sniegtās palīdzības, pakalpojumu veidu un apjomu;
9.5. sekmē atkarības slimību novēršanu, nodrošinot alkohola un psihoaktīvo vielu lietotājiem informāciju par iespējām saņemt palīdzību, sniedzot konsultācijas personām, to ģimeņu locekļiem un personu grupām, motivējot iesaistīties psihosociālās korekcijas, atbalsta un ārstnieciskās programmās;
9.6. organizē sadarbību ar Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī juridiskām un fiziskām personām, nepieciešamības gadījumos slēdzot atbilstošos sadarbības līgumus, lai veiktu Nolikumā minētos uzdevumus;
9.7. pieņem lēmumus par sociālās palīdzības un pakalpojumu piešķiršanu iedzīvotājiem vai par atteikumu tos piešķirt;
9.8. savas kompetences ietvaros pieņem un izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, organizēt atbildes sagatavošanu un izsniegšanu iesniedzējam;
9.9. organizē vai administrē valsts apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušām personām un bērniem atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas paredz Pašvaldības vai pašvaldības sociālā dienesta pienākumu organizēt vai administrēt minētos pakalpojumus;
9.10. nodrošina personu, kuras saņem Dienesta nodrošinātos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību, personu datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
9.11. sagatavo un iesniedz Ozolnieku novada domes Finanšu un grāmatvedības daļā Dienesta budžeta pieprasījumus, tāmes;
9.12. izstrādā Pašvaldības saistošo noteikumu projektus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Pašvaldības iedzīvotājiem un iesniegt tos apstiprināšanai Pašvaldības domei, plānot saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus;
9.13. sagatavo un iesniedz izskatīšanai Pašvaldības domei lēmumprojektus par Dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem;
9.14. attīsta jaunus sociālos pakalpojumus atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātajai Pašvaldības attīstības programmai un Dienesta budžeta tāmei kārtējam gadam;
9.15. veido atbalsta (izglītojošus, koriģējošus, attīstošus u.c.) pasākumus dažādu mērķgrupu socializācijai atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātai Dienesta budžeta tāmei kārtējam gadam;
9.16. pārvalda un apsaimnieko Dienesta valdījumā un lietošanā esošās telpas;
9.17. piedalās Pašvaldības darba grupu un komisiju darbā, kas saistīts ar Dienesta uzdevumu izpildi un normatīvo aktu projektu izstrādi;
9.18. nodrošina konsultatīvu atbalstu (supervīzijas) Dienesta sociālā darba speciālistiem;
9.19. veic citus uzdevumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nodoti pašvaldības sociālā dienesta kompetencē vai Pašvaldības kompetencē sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.

III. Dienesta tiesības

10. Realizējot normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktās funkcijas un izpildot uzdevumus, Dienestam ir tiesības:
10.1. pieprasīt un saņemt no Pašvaldības atbilstošus finansiālos un tehniskos resursus Dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai;
10.2. saņemt papildus finansējumu no Pašvaldības budžeta, ja tiek paplašinātas Dienesta funkcijas, kā arī ārkārtas situācijās;
10.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus;
10.4. veikt to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu, kuras vēlas saņemt Pašvaldības finansētus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
10.5. iesniegt iesniegumus un priekšlikumus Ozolnieku novada pašvaldībai un citām valsts un pašvaldības institūcijām par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumiem;
10.6. koordinēt līgumu slēgšanu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Pašvaldībā vai ar citām pašvaldībām, valsts un citu pašvaldību iestādēm, privātpersonām, kā arī kontrolēt līgumu izpildi, lai nodrošinātu Pašvaldības iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus;
10.7. slēgt līgumus ar valsts, Pašvaldības, citu pašvaldību iestādēm un privātpersonām Dienesta darbības nodrošināšanai;
10.8. sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātam cenrādim;
10.9. izstrādāt un iesniegt Ozolnieku novada pašvaldībai priekšlikumus par Eiropas Savienības finansēto un citu projektu īstenošanu;
10.10. veidot darba grupas un komisijas atbilstoši Dienesta kompetencei;
10.11. izdot iekšējos normatīvos aktus savas kompetences ietvaros;
10.12. pārstāvēt Pašvaldību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar privātpersonām jautājumos, kas ir Dienesta kompetencē;
10.13. izmantot citas tiesības, kas normatīvajos aktos noteiktas pašvaldības sociālajam dienestam vai Pašvaldībai sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā.

IV. Dienesta struktūra

11. Dienesta darbu vada Dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no tā Ozolnieku novada dome. Darba līgumu, pamatojoties uz domes lēmumu, slēdz Pašvaldības izpilddirektors.
12. Dienesta darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo no darba Dienesta vadītājs.
13. Dienesta darbu nodrošina Dienesta speciālisti atbilstoši Dienesta struktūras shēmai (pielikumā).
14. Dienesta darbinieku funkcijas, uzdevumi un darba pienākumi noteikti amatu aprakstos.
15. Dienesta vadītājs:
15.1. atbild par Dienesta darbību, deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi;
15.2. plāno, organizē, vada un kontrolē Dienesta darbu, veido Dienesta struktūru un nodrošina Dienesta darbības nepārtrauktību;
15.3. sagatavo Dienesta amatu un amatalgas likmju sarakstu vai grozījumus tajā un iesniedz apstiprināšanai Pašvaldības domei.
15.4. pieņem un atbrīvo no darba Dienesta darbiniekus un slēdz Darba līgumus, nosaka viņu pienākumus, sagatavo un apstiprina amata aprakstus, realizē Darba likumā noteiktos darba devēja pienākumus un tiesības;
15.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienestu attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām;
15.6. kontrolē Dienesta budžeta izpildi;
15.7. izdod iekšējos normatīvos aktus, rīkojumus un norādījumus Dienesta darbiniekiem;
15.8. rīkojas ar Dienesta mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošina Dienesta materiālo vērtību saglabāšanu;
15.9. organizē Dienesta darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;
15.10. veic citus pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Dienesta vadītāja amata aprakstam.

V. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms

16. Dienesta darbības tiesiskumu, lietderību un atbilstību labas pārvaldības principam nodrošina Dienesta vadītājs. Dienesta vadītājs izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, kā arī uzrauga un uzlabo to.
17. Dienesta darbinieku faktisko rīcību privātpersona apstrīd Dienesta vadītājam.
18. Dienesta un Dienesta vadītāja faktisko rīcību un lēmumus privātpersona var apstrīdēt Ozolnieku novada domes administratīvo aktu strīdu komisijā.
19. Dienests nodrošina lietvedību, dokumentu uzkrāšanu, izmantošanu un saglabāšanu līdz nodošanai Latvijas Nacionālā arhīva Jelgavas zonālajā valsts arhīvā un statistikas uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
20. Dienesta grāmatvedības uzskaiti nodrošina un finanšu līdzekļu apriti pārvalda Ozolnieku novada domes Finanšu un grāmatvedības daļā.
21. Dienests reizi gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavo un iesniedz pārskatus Latvijas Republikas Labklājības ministrijai.
22. Noslēdzot finanšu gadu, Dienests sagatavo gada publisko pārskatu un iesniedz to apstiprināšanai Pašvaldības domei.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Ozolnieku novada domē.
24. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2011.gada 9.augustā sociālā apstiprinātais Ozolnieku novada Sociālā dienesta nolikums.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                Pēteris Veļeckis

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūlijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
10
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs