Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Nr.14/2011 "Par Ozolnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2011.gada 9.augusta sēdes
lēmumu Nr.15 (protokols Nr.9)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2011
„Par Ozolnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
 Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 
„Sociālās aprūpes un sociālās
 rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
 kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
 pašvaldības budžeta” 6.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ozolnieku novada pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Ozolnieku novada pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma sniedzēja.
3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Ozolnieku novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.
4. Ozolnieku novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniegšana un organizēšana ir uzdota Ozolnieku novada Sociālajam dienestam (turpmāk – Dienests).
5. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma saņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties par saņemto pakalpojumu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētajai kārtībai.

II. Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība
7. Dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās;
7.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.
7.3. sociālais darbs novada pašvaldības Sociālajā dienestā;
7.4. citi pakalpojumi:
7.4.1.klīniskā psihologa pakalpojumi;
7.4.2.ģimenes psihoterapeita pakalpojumi.
8. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā no personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu.

III. Aprūpi mājās pakalpojums
9. Pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek reglamentēts saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2011.gada 9.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011 „Par aprūpi mājās”.

IV. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
10. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu.
11. Ozolnieku novadā ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju īsteno SAC „Zemgale”.
12. Pakalpojuma saņemšanas kārtību, finansēšanu un citus ar pakalpojumu saistītos jautājumus reglamentē Ozolnieku novada pašvaldības SAC „Zemgale” nolikums.
13. Pakalpojumu sniegšanu institūcijā var pārtraukt, ja:
13.1. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību vai neievēro Institūcijas iekšējās kārtības noteikumus;
13.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami pakalpojumi Institūcijā un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
13.3. rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.


V. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
14. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
15. Saņemšanas kārtība ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem:
15.1. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem un bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem pakalpojums ir valsts finansēts, un saņemšanas kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (2008.gada 21.aprīlis)
15.2. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus vecumā pēc 2 gadiem ievieto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem ar bāriņtiesas lēmumu, Dienestam slēdzot līgumu ar ilgstošas sociālās aprūpes institūciju, kas nodrošina pakalpojumu.

VI. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem
16. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.
17. Saņemšanas kārtība īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem:
17.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz Dienestam iesniegumu un dokumentus par pakalpojuma nepieciešamību:
17.1.1. ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvoklī un kontrindikāciju neesamību,
17.2. Dienests saņemot dokumentus, sagatavo:
17.2.1. lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu;
17.2.2.psihologa/sociālā darbinieka atzinumu par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību, ja bērns cietis no prettiesiskām darbībām;
17.2.3. sociālā gadījuma situācijas aprakstu par bērna ģimeni;
17.2.4. nosūtījumu par pakalpojuma saņemšanu;
17.2.5. līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.
18. Īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā tās saņēmējiem ir bez bezmaksas.

VII. Sociālais darbs Dienestā
19. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt atjaunot vai pilnveidot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
20. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīves vietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, kā arī, ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes intereses.
21. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.
22. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par pamatu pakalpojuma nesniegšanai.

VIII. Ģimenes psihoterapeita pakalpojumi
23. Ģimenes psihoterapeita pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kurām nepieciešama psiholoģiskā palīdzība un atbalsts.
24. Ar dienesta norīkojumu pakalpojums klientam ir bezmaksas.


IX. Klīniskā psihologa pakalpojumi
25. Klīniskā psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta sociālā pedagoga atzinumu, piešķir bērniem, kuriem nepieciešama psiholoģiskā izpēte.
26. Ar dienesta norīkojumu pakalpojums klientam ir bezmaksas.

X. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

27. Ja persona nav apmierināta ar lēmumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai pakalpojuma apjomu, Dienesta sēdes lēmumu var apstrīdēt Ozolnieku novada domes administratīvo aktu strīdu komisijā Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV- 3018.Novada domes priekšsēdētājs                                                         M.Ainārs

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs