Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

15/2011 "Par aprūpi mājās"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2011.gada 9.augusta lēmumu Nr.16
(protokols Nr.10)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2011
„Par aprūpi mājās” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu 2003.gada 27. maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”

I.Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma veidus un līmeņus, piešķiršanas un darba organizēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj segt pakalpojuma izmaksas.
2. Personu aprūpe mājās ir pakalpojumi pamatvajadzību apmierināšanai, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
3. Aprūpi mājās var saņemt:
3.1.personas, kuras vecuma vai garīgu, vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
3.2.personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
3.3.bērni invalīdi un pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
4. Pamatojoties uz Ozolnieku novada sociālā darbinieka atzinumu, sociālais dienests slēdz līgumu ar personu par nepieciešamajiem mājas aprūpes pakalpojumiem un samaksas kārtību.

II. Aprūpes mājās pakalpojuma veidi, līmeņi un samaksas kārtība
5.Personai piešķiramās aprūpes apjoms tiek noteikts trīs līmeņos:
5.1.Pirmais līmenis:
5.1.1.nodrošina pakalpojumu veikšanu attiecībā uz personas apmaksātu pasūtījumu:
5.1.1.1.pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai nepieciešamo preču iegādei un nogādāšanai personai dzīvesvietā;
5.1.1.2. dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšana;
5.1.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana nepieciešamības gadījumā;
5.1.3. klienta apmeklēšana slimnīcā.

5.2.Otrais līmenis:
5.2.1. nodrošina pakalpojumu veikšanu attiecībā uz personu apmaksātu pasūtījumu:
5.2.1.1.pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai, nepieciešamo preču iegādei un nogādāšanai personai mājās;
5.2.1.2. dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšana;
5.2.2.malkas ienešana;
5.2.3.atkritumu iznešana;
5.2.4.ūdens ienešana un iznešana;
5.2.5.logu tīrīšana (1 reizi gadā);
5.2.6.pavadoņa pakalpojumi (līdz 2 reizēm mēnesī);
5.2.7. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana nepieciešamības gadījumā;
5.2.8. klienta apmeklēšana slimnīcā;
5.2.9.grīdas mitrā uzkopšana;
5.2.10.krāsns kurināšana;
5.2.11.gultas veļas nomaiņa un mazgāšana;
5.2.12.fizisko aktivitāšu veicināšana.

5.3.Trešais līmenis:
5.3.1. nodrošina pakalpojumu veikšanu attiecībā uz personu apmaksātu pasūtījumu:
5.3.1.1.pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai, nepieciešamo preču iegādei un nogādāšanai personai mājās;
5.3.1.2. dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšana;
5.3.2.malkas ienešana;
5.3.3.atkritumu iznešana;
5.3.4.ūdens ienešana un iznešana;
5.3.5.logu tīrīšana (1 reizi gadā);
5.3.6.pavadoņa pakalpojumi (līdz 2 reizēm mēnesī);
5.3.7. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana nepieciešamības gadījumā;
5.3.8. klienta apmeklēšana slimnīcā;
5.3.9.grīdas mitrā uzkopšana;
5.3.10. krāsns kurināšana;
5.3.11. gultas veļas nomaiņa un mazgāšana;
5.3.12.fizisko aktivitāšu veicināšana;
5.3.13.pavadīšana pie ārstiem;
5.3.14.palīdzība ēdiena gatavošanā;
5.3.15.palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā.

6. Noteikumu 5.punktā noteiktā aprūpe mājās tiek sniegta tikai darba dienās darba laikā:
6.1. Pirmā līmenī - ne vairāk kā 16 stundas mēnesī ( 4 stundas nedēļā);
6.2. Otrā līmenī – ne vairāk kā 40 stundas mēnesī ( 10 stundas nedēļā);
6.3. Trešajā līmenī – ne vairāk kā 56 stundas mēnesī ( 14 stundas nedēļā).

7. Aprūpētāja darba samaksa ir atkarīga no aprūpes līmeņa.
7.1. Pirmais līmenis 35,00 euro mēnesī.
7.2. Otrais līmenis 86,00 euro mēnesī.
7.3. Trešais līmenis 120,00 euro mēnesī.

8. Aprūpe mājās var tikt finansēta:
8.1. no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;
8.2. no personas vai tās likumīgo apgādnieku līdzekļiem ar noteiktu pašvaldības līdzfinansējumu;
8.3. no personas, tās ģimenes locekļu vai likumīgo apgādnieku finansu līdzekļiem.

9. Aprūpi mājās no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē trūcīgam personām (kuras par tādām tiek atzītas normatīvajos aktos noteiktajā kārtība), kurām nav likumīgo apgādnieku un kuras nav noslēgušas uzturlīgumu.

10. Citos aprūpes gadījumos, kuri nav ietverti noteiktajos aprūpes apjomos un līmeņos, persona, ģimenes locekļi vai likumīgie apgādnieki no saviem līdzekļiem sedz izdevumus 100 % apmērā par pakalpojumiem,


III. Aprūpes mājās piešķiršanas un organizēšanas kārtība
11. Aprūpi mājās personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku pašvaldības teritorijā un kuri atbilst pašvaldības sociālo pakalpojumu saņēmēju lokam, piešķir ar Ozolnieku novada Sociālā dienesta lēmumu.


12. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu mājās, persona vai viņas likumīgais pārstāvis, vai pilnvarotā persona iesniedz Ozolnieku novada Sociālajā dienestā šādus dokumentus:
12.1. iesniegumu,
12.2. ģimenes ārsta slēdzienu par aprūpes nepieciešamību;
12.3. ziņas par personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumiem;
12.4. vajadzības gadījumā izziņu no Zemesgrāmatas par personas īpašumiem;
12.5.apliecinājumu par testamentāro darījumu esamību;
12.6.VDEĀK izziņas kopija;
12.7.pensionāra apliecības kopiju.

13. Sociālais darbinieks vai sociālais aprūpētājs veic personas sadzīves apstākļu novērtēšanu, nosaka personas individuālās vajadzības un sastāda „Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti”, nosaka aprūpes līmeni.

14. Pēc Sociālā dienesta atzinuma slēdz līgumu ar personu vai tās likumīgo pārstāvi, vai pilnvaroto personu par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un apmaksas kārtību.

15. Sociālais darbinieks ne retāk kā vieni reizi gadā veic atkārtotu aprūpes mājās nepieciešamības novērtējumu un izmaiņu gadījumā ziņo Sociālajam dienestam.

16. Aprūpi mājās pakalpojumus sniedz aprūpētāji.

17.Aprūpētājs sniedz darba pārskatu atbilstoši noteiktajai kārtībai – vienu reizi mēnesī aizpilda „Aprūpētāja darba uzskaites karti”, kur norāda pakalpojuma veidus un aprūpes grafiku.

IV. Samaksa par aprūpi mājās pakalpojumu

18. Ja personai nepieciešama aprūpe mājās, Sociālais dienests vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu.

19. Klients par saņemto pakalpojumu maksā atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu un sociālā pakalpojuma sniedzēju. Līgumā papildus Civillikumā noteiktajiem vispārīgajiem līguma noteikumiem norāda:
19.1. detalizētu pakalpojuma saturu;
19.2. pakalpojuma saņemšanas vietu un pakalpojuma saņemšanas ilgumu;
19.3. līguma izbeigšanas nosacījumus un līguma noteikumu pārskatīšanas kārtību.
20. Ja klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks vai apgādnieki (turpmāk – apgādnieks). Šādā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, viņa apgādnieku un pakalpojuma sniedzēju.

21. Ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtība atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā pašvaldība, kuras teritorijā klients reģistrējis savu dzīvesvietu un kura ir pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību (turpmāk – pašvaldība). Šādā gadījumā līgumu noslēdz starp klientu, pašvaldību un pakalpojuma sniedzēju.

22. Veicot samaksu par pakalpojumu, ievēro šādas prasības:
22.1. pēc pakalpojuma samaksas klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par trūcīgu;
22.2. ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par šo noteikumu 22.1.apakšpunktā noteikto līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, klients maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un valstī noteikto trūcīgas personas ienākuma līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks vai pašvaldība.
22.3. līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valsts noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:
22.3.1. par vienas personas ģimeni – 1,0;
22.3.2. par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5.
22.4. ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz summu, kas noteikta 22.3. apakšpunktā, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp pakalpojuma maksu un šo noteikumu 22.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto summu. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība.

23. Aprūpes pakalpojumi par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegti:
23.1. personām, kurām saskaņa ar LR Civillikumu nav likumīgo apgādnieku;
23.2. personām, kuru likumīgie apgādnieki ir atzīti par trūcīgām personām vai darba nespējīgām personām;

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

24.Ozolnieku novada Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus par aprūpes mājās pakalpojumiem var apstrīdēt Ozolnieku novada domes administratīvo aktu strīdu komisijā Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV -3018.

25. Ozolniekus novada domes Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma un Pašvaldības likuma 47. panta noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma daļa

26. Šis Ozolnieku novada domes Sociālā dienesta aprūpes mājās nolikums stājas spēkā ar 2011. gada 1.septembri.


Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks                                      J.Vīgants

 

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 28/2013 "Grozījumi 2011.gada 9.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2011 "Par aprūpi mājās""

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs