Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

31/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā"

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2010.gada

13.jūlija sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.7)

 

Grozījumi apstiprināti ar Ozolnieku novada domes

2010.gada 14.septembra sēdes lēmumu Nr.3

(protokols Nr.9)

 Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.31/2010

 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā

 Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu un 13.panta 6., 7. un 8. daļu.

 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Ozolnieku novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, ko ir apstiprinājusi Ozolnieku novada dome (Pielikums). Pakalpojuma saņēmēji samaksu par pakalpojumiem veic ar bezskaidras naudas norēķiniem. Samaksa no Ozolnieku novada pašvaldības par datu nosūtīšanu pašvaldībai netiek prasīta.

3. Ozolnieku novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildhēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

4. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.

5. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Ozolnieku novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

6. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

7. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei par samaksu pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskajās personas.

8. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

9.Stājoties spēkā šiem noteikumiem, spēku zaudē 2009.gada 11.augusta saistošie noteikumi Nr.21/2009 PAR TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU OZOLNIEKU NOVADĀ.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.

 

Domes priekšsēdētājs:                                           M. Ainārs

 

GROZĪJUMI

36/2010 Grozījumi saistošajos noteikumos 31/2010 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā"

Grozījumi spēkā ar 2014.gada 1.janvāri:

Saistošie noteikumi 25/2013 "Grozījumi 2010.gada 13.jūlija Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.31/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ozolnieku novadā""

 

PIELIKUMS

N.p.k.

Pakalpojums

Izcenojumi

PVN, EUR 21%

Izcenojumi, EUR   kopā ar PVN

  1. 1.

Par topogrāfiskās   informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu,   pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un   nosūtīšanu pašvaldībai.

Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei   tiek piemērots koeficients k=0,8.

 

 

 

 

objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens   objekts;

EUR 15.60

3.28

18.88

 

objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens   objekts;

EUR 18.50

3.89

22.39

 

objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens   objekts;

EUR 24.10

5.06

29.16

 

objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru   nākamo ha, bet ne vairāk kā 135,17 euro   *** kopā par vienu objektu.

EUR 5.60

1.18

6.78

  1. 2.

Par   izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu   planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:

 

 

 

 

inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts;

EUR 5.60

1.18

6.78

 

trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts;

EUR 9.90

2.08

11.98

 

trases garums virs 300 m, papildus par katriem   nākamajiem 100 m,   bet ne vairāk kā 135,17 euro ***   kopā par vienu objektu.

EUR 2.80

0.59

3.39

  1. 3.

Par galveno   būvasu ienešanu datu bāzē:

 

 

 

 

viens objekts.

EUR 2.80

0.59

3.39

  1. 4.

Par vienas būves   novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē

 

 

 

 

viens objekts.

EUR 11.30

2.37

13.67

  1. 5.

Par viena   detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu,   ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:

 

 

 

 

viens objekts (plānojums vai projekts).

EUR 12.00

2.52

14.52

  1. 6.

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana   pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez   inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo   inženiertīklu izbūvei):

 

 

 

 

pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens   objekts;

EUR 29.80

6.26

36.06

 

pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru   nākamo ha.

EUR 6.40

1.34

7.74

  1. 7.

Par informācijas   izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības   robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk   minētajos punktos, vienā zemes vienībā:

 

 

 

 

viena zemes vienība.

EUR 2.80

0.59

3.39

  1. 8.

Par vienreizēju   topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:

 

 

 

 

objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens   objekts;

EUR 2.80

0.59

3.39

 

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru   nākamo ha.

EUR 0.07

0.01

0.08

 *** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

jūnijs, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
6
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs