Aptauja

Pašlaik nav aktīvu aptauju!

Biznesa ABC

  A- A A+ Drukāt lapu  
 

Uzņēmēja rokasgrāmata

Uzņēmēja rokasgrāmata ir izveidota, lai iedrošinātu iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību un attīstīt savas biznesa idejas. Rokasgrāmatas uzdevums ir sniegt informāciju par biznesa ideju ģenerēšanu un biznesa plāna izstrādi, finansējuma piesaisti un reālu uzņēmuma dibināšanu. Biznesa uzsākšana ir izaicinājums ikviena dzīvē. Iespējas ir neierobežotas, jo uzņēmējdarbība ir īpašs domāšanas un dzīves veids, kas prasa netradicionālu domāšanu un arvien jaunu risinājumu meklēšanu.

Uzņēmēja rokasgrāmata pieejama šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/uznemeja-rokasgramata

Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: www.liaa.gov.lv


Uzņēmumu reģistrēšana

Latvijā iespējamas vairākas uzņēmējdarbības formas, tāpēc veidojot jaunu uzņēmumu ir jāizvērtē kurš no darbība veidiem ir konkrētajā situācijā piemērotākais un kāds ir izdevīgākais nodokļu maksāšanas veids.

Zemgales plānošanas reģions ir apkopojis informāciju par dažādiem uzņēmumu darbības veidiem, to priekšrocībām un trūkumiem, vairāk informācijas šeit>>>

Informācijas avots: www.zemgale.lv


Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Reģistrs) ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://www.ur.gov.lv/


Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana

Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK) ir komersanti, kas atbilst Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai. Šī definīcija tiek iekļauta visās EK programmās, kas attiecas uz MVK atbalstu.

Definīcijā uzmanība tiek pievērsta ne tikai darbinieku skaita un finanšu robežvērtībām, pēc kurām nosaka uzņēmumu kategoriju, bet arī tam, vai uzņēmums, kas pretendē uz MVK statusu, ir saistīts ar citiem uzņēmumiem, t.i., gan tam, kam pieder kapitāla daļas vai balsstiesības uzņēmumā, gan arī tam, vai šim uzņēmumam un tā īpašniekiem pieder kapitāla daļas vai balsstiesības citos uzņēmumos.

Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana


Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. red.

Lai dažādu valstu statistika būtu salīdzināma Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā divas klasifikācijas sistēmas – Eiropas Kontu sistēma 1995 (EKS 95) un ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (tālāk tekstā – NACE), – saskaņā ar kurām iespējams klasificēt institucionālās vienības un tautsaimniecības sektorus.

NACE 2. red. klasifikācija ir izstrādāta un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-nace-2-red


Nodokļi

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu regulē likums "Par nodokļiem un nodevām", un tas ir uzskatāms par nodokļu un nodevu "jumta" likumu.

Tas nosaka vispārējos nodokļu un nodevu sistēmas piemērošanas principus, kā arī nodokļu un nodevu veidus, nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību; nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevas administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību, nodokļu un nodevu iekasēšanu un piedziņu, atbildību par nodokļu likumu pārkāpšanu, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-abc/nodokli


Iepirkumu vadlīnijas

Sadaļā „Skaidrojumi un ieteikumi" ir sniegti jaunākie skaidrojumi par Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma normām.

Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://www.iub.gov.lv/node/95


Atbalsta programmas uzņēmējiem

Uzņēmējiem pieejamās atbalsta programmas un instrumenti atrodami šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsta-programmas-uznemejiem

Informācijas avots: www.liaa.gov.lv


ALTUM atbalsta programmas

Ar 2014. gada 1. janvāri valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" darbību turpina kā finanšu institūcija - valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM" (turpmāk tekstā - ALTUM), saglabājot līdzšinējo uzņēmuma reģistrācijas numuru un juridisko adresi.
ALTUM piedāvā plašu pakalpojumu klāstu uzņēmējiem, savu galveno atbalstu sniedzot tiem virzieniem, kas veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību un pievienotas vērtības radīšanu.
ALTUM realizēto atbalsta programmu ietvaros finansējumu var saņemt gan biznesa uzsācēji un jaundibinātie komersanti, gan pieredzējuši uzņēmēji, kas vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību un celt konkurētspēju, kā arī lauku saimnieki dažādām vajadzībām.
Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/


Vai arī es varu saņemt ES atbalstu? ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma lauku saimniecībām

Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» ir sagatavojusi interneta rīku par ES atbalsta pieejamības noteikšanu konkrētai lauku saimniecībai, lai jebkurš interesents varētu noskaidrot, kāds ES atbalsts viņam ir pieejams, ņemot vērā nepieciešamās aktivitātes un nosacījumu izpildi konkrētā gadījumā.
Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://laukutikls.lv/vlt-pasakumi/es-atbalsta-pieejamibas-noteiksanas-programma


De minimis

Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta jēdzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām. Par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200000 EUR. Minēto 200000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā.

Informācijas avots un vairāk informācijas šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/noderiga-informacija/de-minimis


 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Pieteikšanās

Lietotāja vārds
Parole
Pieslēgties

Satura meklēšana

augusts, 2020
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
12
Visi notikumi

Uzņēmumu meklētājs